Sök

Digitaliseringen av myndighetstjänster måste leda till lättare byråkrati för företagare

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår att företag och näringsidkare ska åläggas att sköta myndighetsärenden elektroniskt efter övergångsperioden, från början av år 2023. Företagarna i Finland förutsätter precis som arbetsgruppen att digitaliseringen av tjänsterna alltid ska minska på företagarnas administrativa börda.

Organisationen utgår från att finansministeriet följer och stöder utarbetandet och genomförandet av digitaliseringsplanerna för myndighetstjänster under övergångstiden. Samtidigt ska man lösa hur man agerar i situationer där tillgängligheten av någon myndighets tjänster och kundstöd ännu är bristfällig efter övergångsperioden.

Mängden ärenden måste minskas och kvaliteten förbättras

– Syftet med övergången till digital skötsel av myndighetsärenden bör alltid vara att tjänsterna gör det lättare för företagaren. Företagarens kostnader för tjänsterna bör också sänkas och servicenivån förbättras, säger Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden, Tiina Toivonen.

Då digitaliseringen är kundorienterad blir myndighetsverksamheten smidigare, den administrativa bördan minskas, kvaliteten höjs och detta medför inbesparingar. Enligt Företagarna i Finlands enkät förhåller sig majoriteten av företagarna positivt till digitaliseringen av offentliga tjänster och hantering av ärenden.

– Tjänsterna måste digitaliseras omsorgsfullt, det måste få ta tid, man ska ta specialgrupper i beaktande och följa upp effekten av digitaliseringen för småföretagare. Myndigheterna måste få tydliga indikatorer för uppföljning av tjänsternas mängd och kvalitet, säger Toivonen.

Betjäningsluckor och processer måste bli enhetligare

Företagarföreningen kräver att antalet betjäningsluckor för företagare minskas och att tillstånds- och behandlingsprocesserna blir enhetligare i och med digitaliseringen. Identifieringen och befullmäktigandet i användningen av myndighetstjänsterna måste fungera i alla situationer. Det samma gäller datanätverken.

– Information som företagaren redan angett ska, om företagaren så önskar, smidigt kunna överföras från en myndighet till en annan. Säkerheten gällande uppgifterna som företagaren uppgett måste kunna garanteras då informationen överförs från ett system till ett annat, säger Joonas Mikkilä.

Behovet av vägledning och stöd är mindre ju mer användarvänliga tjänsterna är. Företagarkunderna ska därför delta i utvecklingen av tjänsterna.

Tilläggsuppgifter:

chefen för digitala och utbildningsärenden Joonas Mikkilä, 045 129 6791, joonas.mikkila @ yrittajat.fi

chefen för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen, 041 528 5679 , tiina.toivonen @ yrittajat.fi