Sök

Företagarna i Finlands eurovalsprogram

Det kommande valet till Europaparlamentet är viktigt även för företagare. Företagarna i Finland påverkar EU-frågor såväl i Finland som i Bryssel. Våra 115 000 medlemmar gör oss till en stor näringslivsorganisation  i europeisk skala.

Europeiska unionen öppnar en hemmamarknad med närmare 500 miljoner konsumenter för företagare. Finland är en del av unionen, och vi är alla EU-medborgare. EU:s fyra friheter, dvs. fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital, har ökat medborgarnas välbefinnande samt europeiska företags och hela EU:s konkurrenskraft  i förhållande till den globala marknaden.

Europeiska unionen är hemmamarknaden för finska företag. Cirka 60 procent av våra företags export riktar sig till EU-länderna, och 73 procent av importen kommer  från EU-området. EU-regler erbjuder en enhetlig verksamhetsomgivning  för företagen. Produkter och tjänster rör sig relativt fritt över nationella gränser,  och konkurrensförutsättningar på den inre marknaden är jämlika. 

Inom EU finns mer än 24 miljoner företag. Av dessa är 99,7 % små och medelstora (under 250 anställda). Största delen (94 %) av dessa företag sysselsätter  under 10 personer.

Egenföretagarnas betydelse är stor: de utgör 61 procent av alla företag.  Tre arbetsplatser av fyra skapas i SME-företag. SME-företagen kan bäst trygga sysselsättningen samt arbetstagarnas välbefinnande i Europa.

I företagarnas Europa  

  • KOMMER TILLVÄXTEN FRÅN DEN INRE MARKNADEN

SME-företagens möjligheter till tillväxt måste förbättras genom bättre inremarknadsregler. Den indre marknaden öppnar dörrar även för bredare internationalisering. Även digitaliseringen måste främjas.

  • FRAMSKRIDER DEN KOLDIOXIDSNÅLA EKONOMIN

Företagen är centrala aktörer i kampen mot klimatförändringen, och EU måste satsa mera på detta. Utsläppsminskningar bör genomföras på ett kostnadseffektivt sätt.

  • BLIR SYSSELSÄTTANDET LÄTTARE

Underlättandet av sysselsättningen är ett viktigt mål för EU-regleringen. Arbetsmarknaden behöver inte flera stela strukturer. Företagsspecifik reglering av arbetsvilkor bör befrämjas.

  • SKAPAR EKONOMIN BESTÅENDE TILLVÄXT

Inom EU:s finansieringsreglering ska man aktivt beakta hurudanna konsekvenser regleringer har för berörda kunder. Den ekonomiska och monetära unionens grundläggande strukturer måste förnyas.

  • STÖDER EU-TILLGÅNGARNA TILLVÄXT

Användningen av de gemensamma tillgångarna ska stöda åtgärder som är centrala med tanke på Europas framtid, till exempel ekonomisk tillväxt, sysselsättning och utvecklingen av SME-företagens konkurrenskraft.

  • ÄR LAGSTIFTNINGEN KVALITATIV

EU-lagstiftningen måste alltid utgå från omsorgsfull konsekvensbedömning för att regleringen ska basera sig på företagarnas och medborgarnas verkliga behov och uppmuntra till företagande.