Sök

I Timos företag åker man hem om det inte finns arbete – "Avtalen borde göras där arbetet utförs"

Företagarna vill ha fler lokala avtal. Majoriteten av de som svarade i företagargallupen vill ha större möjlighet till lokala avtal. Störst frihet saknar man i beslut om arbetstiderna.

Enligt en ny företagargallup anser 84 procent av företagarna att man på arbetsplatserna hellre borde få avtala om frågor tillsammans än i enlighet med kollektivavtalet. Det var endast åtta procent som var av annan åsikt.

 – Företagarnas besked är tydligt: lokala avtal måste läggas till genom ändringar i både kollektivavtalen och lagen. Det är viktigt med tanke på arbetsplatsernas och företagens konkurrenskraft, säger Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Av de som svarade i gallupen anser 58 procent att kollektivavtalen inte ger tillräckliga möjligheter att avtala lokalt, medan 26 procent av de som svarade var nöjda med möjligheterna till lokala avtal.

– Det är ju där arbetet utförs som man bäst kan avtala om detta. Jag är starkt av den åsikten att man måste ge väldigt breda ramar för kollektivavtalet. Bäst skulle det vara om kollektivavtalet började med orden ”om inte annat avtalas lokalt”, säger Timo Nummela, företagare och verkställande direktör för Vesinummela Oy.

Goda erfarenheter av arbetstidsbanken

Enligt Nummela är det bra att centralt avtala om den genomsnittliga arbetstiden och grundlönen. Han tycker att ramarna annars kunde vara klart bredare än de är nu.

– Jag tycker att man fritt borde kunna diskutera arbetstiderna idag då vi också annars är på väg mot ett 24/7-samhälle.

Nummelas företag hör till Urakoitsijaliitto (Entreprenörsförbundet).

– Vi har aldrig haft problem med att avtala om arbetstider. Byggbranschen är dock fortfarande mycket obeveklig, många tänker att man måste jobba mellan sju och fyra. Hos oss är arbetstiderna projektbaserade.

Vid Vesinummela har man framgångsrikt tillämpat en arbetstidsbank.

– Till byggarbetsplatsen måste man ju nog gå på bestämda tider, men på underhållssidan gör man längre dagar då det behövs och så är man ledig då det är lugnare. Det har fungerat väldigt bra. Många åker gärna hem om det inte finns arbete. På så sätt behöver man inte fakturera kunden för procenttimmar heller, om det ännu finns ogjort arbete och klockan är halv fyra. Många kunder önskar också att man kunde arbeta kvällstid då människorna är hemma, berättar Nummela.

I fortsättningen önskar Nummela att även oorganiserade företag blir hörda gällande beslut om kollektivavtalen.

– Om det sitter två parter vid bordet kan de inte avtala för en tredje part.

Arbetstiderna största problemet

Lokala avtal önskas ofta framför allt gällande beslut om arbetstiderna. Hälften av de som svarade i gallupen och som följer kollektivavtal anser att de inte ger tillräckliga möjligheter till flexibla arbetstider. I den här gruppen var 35 procent nöjda med flexibiliteten i arbetstider som kollektivavtal möjliggör. 15 procent av de som svarade tog inte ställning i frågan.

– Avtalsbehovet på arbetsplatserna riktas ofta till just arbetstiderna. Det är fråga om att man tillsammans hittar lösningar som är lämpade för företaget och arbetstagarna. På så sätt förbättras produktiviteten och arbetshälsan, förklarar Företagarna i Finlands arbetsmarknadschef Janne Makkula. 

Man frågade de som följer kollektivavtal hur nöjda de är med avtalen i de egna branscherna. Två procent var mycket nöjda och 26 procent var nöjda, alltså totalt mindre än en tredjedel. Av de som svarade var 17 procent missnöjda med kollektivavtalen och fem procent var mycket missnöjda. Majoriteten, 42 procent, förhöll sig neutralt till kollektivavtal i sin egen bransch och nio procent kunde inte säga. 

"En skostorlek passar inte alla"

Efter sommaren börjar förbunden förhandla om nya kollektivavtal. Enligt Mikael Pentikäinen är det viktigt att ta reda på hela företagarfältets åsikter om kollektivavtal.

– Avtalen omfattar i stor utsträckning även oorganiserade företag på grund av deras allmänt bindande verkan. Vanligtvis frågar man dock inte dessa vad de anser om avtalen. Dessutom är det endast en liten andel av de organiserade företagen som i själva verket sitter vid bordet där riktlinjerna för kollektivavtal dras.

På basen av resultatet från företagargallupen kan man enligt Pentikäinen dra slutledningen att det nuvarande systemet inte fungerar.

– Ett kollektivavtal som ger litet företagsspecifikt utrymme att röra sig är dåligt i en värld där varje företag har ett unikt konkurrensläge. Därför måste det nuvarande systemet förnyas från grunden. Man måste skapa ett system med lagstadgad rätt att avtala om annat, vilket innebär att man i företag vid behov kan avtala på annat sätt än det som föreskrivs i kollektivavtalet, säger han.

Detta frågades

Företagarna i Finlands Företagargallup, som genomfördes av Kantar TNS, fick svar av 1078 företagare. Förutom Företagarna i Finlands medlemmar plockades företagare från Gallup Forum-företagarpanelen samt företagsdatabasen LeadDesk.   

Det sammanställda materialet som samlats in från olika källor omfattar basgrupperna baserade på personklass och bransch mycket bra och på så sätt kan resultatet generaliseras till att presentera finländska sme-företag.

Informationen samlades in under första och andra veckan i maj 2019. Resultatets konfidensintervall gällande det totala resultatet är +- 3,1 procentenheter.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi