Sök

Emergency banner

Företagare, så här ändras beskattningen år 2020

Till följd av statens budgetproposition för året 2020 och tidigare fattade beslut kan man vänta förändringar i beskattningen nästa år. Här räknar vi upp de ändringar som berör företagarna mest. 

Personbeskattning

Beskattningen av förvärvsinkomsterna lindras med 200 miljoner euro. Lindringen riktas mot små- och medelinkomsttagare.

Solidaritetsskattens giltighetstid fortsätter till slutet av regeringsperioden. Dessutom görs en indexjustering som motsvarar inkomstnivån i beskattningen av förvärvsinkomster.

Socialförsäkringsavgifterna höjs dock nästa år i enlighet med det tidigare avtalade konkurrenskraftsavtalet.

Lagen om källskatt för nyckelarbetstagare från utlandet ska bli permanent. Dessutom sänks källskattesatsen från 35 procent till 32 procent.

Ränta på bostadslån

Rätten att dra av ränta på bostadslån begränsas gradvis under regeringsperioden. Nästa år är 15 procent av bostadslånets räntor avdragsgilla. Rätten att dra av ränta på bostadslån begränsas gradvis så att rätten till avdrag har slopats helt år 2023. År 2021 är 10 procent av räntorna och år 2022 fem procent av räntorna avdragsgilla.

Hushållsavdraget minskas

Hushållsavdragets maximibelopp sänks från 2 400 euro till 2 250 euro. Dessutom sänks avdragets andel av arbetsersättningen från 50 procent till 40 procent och av lönerna från 20 procent till 15 procent.

Flyttkostnader gällande arbetstagare

Arbetskraftens rörlighet ska främjas genom bestämmelser om att hälften av flyttkostnaderna som arbetsgivaren betalar till arbetstagaren ska bli skattefria.

Beskattning av personalemissioner

För att stärka kompetensen genomför regeringen från och med den 1.7.2020 ny lagstiftning om ersättning till personal i onoterade tillväxtföretag.

Höjning av indirekta skatter

Punktskatten på tobak höjs gradvis under regeringsperioden. Höjningen uppgår till 50 miljoner euro nästa år.

Punktskatten på läskedrycker höjs nästa år med 25 miljoner euro.

Beskattningen av trafikbränslen höjs med 250 miljoner euro. Det motsvarar den beräknade ökningen i konsumentpriserna och är det som det avtalats om i regeringsprogrammet. Höjningen träder i kraft i augusti 2020.

Företagsbeskattning och främjande av investeringar

Regeringen utreder och bereder en proposition om dubbla avskrivningar för en tid på fyra år, i syfte att sporra till maskin- och anläggningsinvesteringar. För företag skulle propositionen i praktiken innebära att anskaffningsutgiften för rörliga anläggningstillgångar skulle kunna avskrivas snabbare än för närvarande då avskrivningens maximibelopp skulle öka från 25 procent till 50 procent. För företag skulle detta innebära en senareläggning av beskattningen. Regeringens målsättning är att reformen ska träda i kraft år 2020.

Dessutom utreder regeringen möjligheten att lämna en proposition om ett tidsbundet incitament för forskningsarbete i syfte att sporra till immateriella investeringar. Avsikten är att företag under en tid på fyra år ska kunna beviljas ett extra skatteavdrag på 50 procent för finansieringsutgifterna för forsknings- och innovationsprojekt som genomförs av företag, högskolor och forskningsinstitut. Målsättningen är att reformen ska träda i kraft år 2020.

Indelningen i förvärvskällor slopas

Lagen om slopandet av indelningen i förvärvskällor godkändes redan under den förra regeringsperioden, men ändringarna träder i kraft från och med den 1.1.2020. Ändringarna tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020. I och med reformen beräknas beskattningen för samfund i fortsättningen i sin helhet enligt näringsskattelagen.

 

Tilläggsinformation finns även på Finansministeriets sidor och i Statsrådets budgetproposition

 

Redaktion

toimitus(at)yrittajat.fi