Sök

Emergency banner

En stor del av företagarna beredda att bromsa klimatförändringen trots ökade kostnader

Sex av tio företag är villiga att öka företagets åtgärder för att bromsa klimatförändringen. Fyra av tio är redo att jobba för att bromsa klimatförändringen trots att det medför tilläggskostnader.

Detta framkommer ur den färska Företagargallupen, som besvarades av 1006 sme-företag. Bland de som deltog i gallupen svarade 58 procent JA på frågan "Är du villig att öka företagets åtgärder för att bromsa klimatförändringen?" Av de som svarade förhöll sig 28 procent negativt till frågan och 15 procent var osäkra.

Till de som var villiga och osäkra (n=728) ställdes följdfrågan om de är redo att bromsa klimatförändringen trots att det skulle medföra tilläggskostnader. Bland dessa var 56 %, dvs. cirka 400 företag, redo för detta.

Bland dessa var det i sin tur företag som sysselsätter över tio personer (62 %) som var mest redo att slåss mot klimatförändringen trots tilläggskostnader. Av ensamföretagarna var 55 procent redo för detta.

JA-svararna fördelades branschvis enligt följande: industri 48 %, handel 55 %, byggbranschen 59 % och service 57 %.

Företagarna i huvudstadsregionen (62 %) är de som förhåller sig mest positiva till att bromsa klimatförändringen trots ökade kostnader. Minst understöd fanns i Västra Finland, men även där var JA-svararnas andel över hälften (52 %).

Beskattningen måste utvecklas i riktning mot beskattning av utsläpp

Majoriteten av företagarna (71 %) anser att beskattningen måste utvecklas så att man betalar mer skatt för klimatutsläpp. På motsvarande sätt kunde beskattningen av företagandet och arbetet sänkas.

Över hälften av företagarna (54 %) anser dock att Finland inte bör genomföra en ambitiös politik för att bekämpa klimatförändringarna, oavsett hur den påverkar Finlands ekonomiska konkurrenskraft. Över en tredjedel av företagarna (36 %) är redo för en ambitiös klimatpolitik, trots att konkurrenskraften skulle lida.

Bland sme-företagen som svarat på enkäten har 63 % inte undersökt effekterna av klimatförändringen och bromsningen av densamma på företagets verksamhet. 54 av företagarna tror att klimatförändringen och bromsningen av densamma inte inverkar på det egna företaget.

Detta frågades

Företagargallupen genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Företagarna i Finland. Enkäten besvarades av 1006 representanter i sme-företag.

Enkäten genomfördes som en flermetodsundersökning i vilken en del deltog i insamlingen av informationen genom en e-postenkät och en del via internetpanelen Gallup Forum.

Informationen samlades in under sista veckan i september och första veckan i oktober 2019.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi