Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ersätter försäkringen om du råkar ut för coronaviruset? Företagare, kolla upp det väsentliga – agera rätt om din arbetstagare insjuknar

Coronaviruset skapar oro i företag. Om antalet smittade ökar finns det risk för nedgång i efterfrågan. Dessutom väcker arbetstagarnas eventuella insjuknande oro.

Vi har sammanställt det väsentliga gällande företagarens försäkringsskydd och hur man ska agera vid sjukdomssituationer. Informationen om ersättningarna baseras på Fennias försäkringsvillkor. Villkoren kan variera i olika försäkringsbolag.

Vad ersätter företagarförsäkringen vid sjukdomsfall i Finland?

Om företagaren eller arbetstagaren insjuknar i Finland ersätter sjukkostnadsförsäkringen vårdkostnaderna för sjukdomen, även till exempel kostnaderna för vård av coronavirus.

Vad ersätter försäkringen då företagaren insjuknar utomlands?

Om företagaren eller arbetstagaren är på resa ersätter reseförsäkringen kostnaderna för symptom som uppstått under resan. På samma sätt ersätts kostnader för inhiberad resa, om den försäkrade är förhindrad att resa på grund av att hen insjuknat i coronavirus efter att resan bokats. Reseförsäkringen förlängs utan kostnad om den försäkrade är tvungen att stanna i karantän under resans gång eller om hemresan fördröjs, till exempel på grund av sjukhusvård. Om insjuknandet under resans gång kräver att resan avbryts, ersätts extra rese- och inkvarteringskostnader.

Ersätts kostnaderna om företaget planerar ett evenemang som inte kan genomföras på grund av coronaviruset?

Om kunden har en avbrottsförsäkring som gäller epidemier, och om det inhiberade evenemanget ses som en förlust i omsättningen, kan man ansöka om ersättning för förlorat avbrottsförsäkringsbidrag. Enligt Försäkringsbolaget Fennia är förutsättningen för avbrottsförsäkringen följande: "En på basis av epidemiförsäkring eller allriskförsäkring ersatt sakskada som är en direkt följd av en tvingande föreskrift, som med stöd av den gällande lagen om smittsamma sjukdomar skriftligen utfärdats av en myndighet och som begränsar spridningen av smittsamma sjukdomar och försäkringstagarens verksamhet och som gäller en lokal som finns på ett fast försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet".

Ersätter försäkringen eventuella rengörings- och desinficeringskostnader?

Rengörings- och desinficeringskostnader som orsakats av myndighetens bestämmelser om försäkringsställe, med stöd av gällande lag om smittsamma sjukdomar, ersätts om företaget antingen har en allrisk- eller epidemiförsäkring för sin egendom (t.ex. Fennia).

Arbetsgivare, så här gör du om din arbetstagare insjuknar

Arbetstagaren måste meddela arbetsgivaren om insjuknandet så fort som möjligt. Enligt Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor, Harri Hellstén, har alla arbetsplatser tydliga anvisningar för hur och till vem man meddelar om frånvaro.

– Arbetsgivaren har rätt att be om läkarintyg av arbetstagaren. I många kollektivavtal finns dock bestämmelser om att en kortvarig frånvaro även kan bevisas med intyg från sjukvårdare istället för läkarintyg, om det är fråga om epidemisk sjukdom, säger Hellstén.

Vanligtvis betalar arbetsgivaren lön till arbetstagaren för sjukdomstiden. Om arbetsoförmågan pågår över två veckor ansöker arbetsgivaren om sjukdagpenning från FPA. Sjukdagpenningen är cirka 60 procent av förvärvsinkomsten.

Om arbetstagaren insjuknar under semestern, och om antalet dagar för arbetsoförmåga överstiger sex semesterdagar under semestern, har arbetstagaren rätt att be att semestern flyttas fram till en senare tidpunkt, för den del som överskrider dagpenningen.

Har man rätt att stanna hemma under en epidemi?

Hellstén påpekar att arbetstagare inte har rätt att stanna hemma på grund av förebyggande orsaker under en eventuell epidemi.

– Det är dock bra att beakta riskgrupper vid arbetsarrangemang och sträva efter att ordna arbetet så att det orsakar så liten fara som möjligt. Om arbetsbeskrivningen tillåter, lönar det sig att utnyttja distansarbete under epidemier, säger han.

Fortsätter utbetalning av lön om företagets arbetstagare är i karantän i två veckor?

Arbetsgivaren är enligt lag inte skyldig att betala lön för tiden i karantän.

I Finlands lag om smittsamma sjukdomar finns bestämmelser om rätt till dagpenning vid smittsam sjukdom. Man är berättigad till dagpenning om det finns en smittsam sjukdom i omlopp och om personen beordras vara isolerad på grund av spridning av sjukdomen. 

Beloppet för dagpenningen vid smittsam sjukdom är i storlek med arbetstagarens faktiska förvärvsinkomst. Om personen utför annat arbete eller endast delvis sitt eget arbete betalas dagpenning vid smittsam sjukdom för förlorad förvärvsinkomst.

Hur gör man om arbetstagarens barn insjuknar?

Arbetstagaren har rätt att få tillfällig vårdledighet för högst fyra arbetsdagar per gång om eget barn eller annat barn som varaktigt bor i hushållet plötsligt insjuknar. Vårdledighet erhålls om barnet är under 10 år. Samma rätt har även barnets förälder som inte bor i samma hushåll som barnet.

– Tillfällig vårdledighet är enligt lagen oavlönad, men i många kollektivavtal finns bestämmelser om utbetalning av lön för den tiden. Löneperioden kan vara kortare än de fyra dagar som nämns i lagen, påpekar Hellstén.

Tillfällig vårdledighet är avsedd för att ordna vården av barnet.

– Om barnets sjukdom pågår längre ska föräldrarna försöka ordna vården av barnet på annat sätt.

Hur ska arbetstagaren sörja för arbetarskyddet?

Arbetsgivaren är "med nödvändiga åtgärder" skyldig att sörja för arbetstagarens säkerhet och hälsa i arbetet. Vid pandemier ska arbetsgivaren i mån av möjlighet beakta smittorisken vid arbetsarrangemang. Det är till exempel möjligt att tillfälligt avtala om distansarbete. Man kan även förhindra spridning av smitta genom att anvisa arbetstagarna att bland annat aktivt tvätta händerna. 

Arbetsgivaren är inte allmänt skyldig att flytta arbetstagare till andra uppgifter, till exempel bort från kundbetjäning, på grund av smittorisken, om det inte finns särskild orsak till detta. Å andra sidan får arbetstagare inte medvetet utsätta andra personer för smitta.

– Arbetsgivaren ska allmänt sörja för att arbetstagarna kan utföra sitt arbete tryggt i en säker omgivning. Arbetstagaren har inte rätt vägra utföra sina arbetsuppgifter på grund av smittorisk, men arbetsgivaren ska i dylika situationer se till att arbetstagarna använder skyddsutrustning och följer exempelvis hygienanvisningar, säger Företagarna i Finlands expert Albert Mäkelä. 

Källa till försäkringsuppgifterna: Fennia

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi