Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ersätter försäkringen om rädslan för corona driver iväg kunderna?

Försäkringarna ersätter inte företagen om kunderna försvinner på grund av rädsla för coronapandemin. Vad ersätter då avbrottsförsäkringen?

Rent allmänt kan man kort konstatera att avbrottsförsäkringarna vanligtvis ersätter normala egendomsskador, maskinskador, sjukfrånvaro, olyckor och de täckningsförluster som dessa orsakar företagen. Epidemiavbrottsförsäkringen ersätter då en myndighet skriftligen ger order om att stänga verksamhetsutrymmen.

Vi frågade försäkringsbolagen Fennia, OP Pohjola och IF om avbrottsförsäkringar kopplade till coronakrisen:

1. Ersätter försäkringen om kunderna försvinner och kassan töms?

2. Ersätter försäkringen om samarbetspartnern inte kan leverera komponenter och om företaget i sin tur inte kan leverera färdiga produkter?

3. Ersätter försäkringen om företaget blir tvunget att inhibera evenemang?

Så här svarade bolagen:

FENNIA:

1. Försäkringen täcker inte skada som orsakas av människors frivilliga beteendeförändringar, som t.ex. ändringar i användningen av tjänster och bruksvaror.

Epidemiförsäkringen ersätter rengörings- och förstöringskostnader av lös egendom som försäkrats. Den ersätter också rengöringskostnader av byggnaden, eller kontoret i byggnaden, som används för den försäkrade verksamheten.

Egendomsavbrottsförsäkringen som ingår i epidemiskyddet ersätter avbrott i affärsverksamheten som är en direkt följd av ovan nämnda ersättningsbara sakskador.

Förutsättningen för ersättning är att kostnaderna är en direkt följd av myndigheternas obligatoriska, skriftliga order om att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Med anledning av detta begränsas företagets verksamhet till exempel genom besöksförbud på verksamhetsstället, som avser en fast byggnad eller lokal.

2. Leveransavbrottsförsäkringen täcker avbrottsskada som en i försäkringsbrevet angiven affärspartners ersättningsbara sakskada orsakat. Det kan exempelvis vara maskinskada, avbrott i affärspartnerns affärsverksamhet på grund av sakskada eller olycka, till exempel på grund av att en nyckelperson skadats.

3. Försäkringen täcker inte avbrott i affärsverksamheten som orsakas av myndigheternas beslut om att minimera spridning av sjukdomar genom att begränsa publiktillställningar, stänga offentliga utrymmen eller begränsa resor i epidemiområden.

OP POHJOLA:

1. Försäkringen ersätter tyvärr inte om kunderna försvinner och kassan töms. Det här är en undantagssituation. Epidemiavbrottsskyddet ersätter om en myndighet beslutar att till exempel hotell måste stänga på grund av coronaviruset.

Man får ersättning om man måste desinficera eller göra sig av med något och skaffa nya grejer i stället.

2.  Leveransavbrottsförsäkringen gäller inte om samarbetspartnern inte kan leverera komponenter på grund av coronaviruset. Kriteriet är att samarbetspartnern har råkat ut för till exempel en brand.

3. Med en skräddarsydd försäkring kan man få ersättningar för evenemang som inhiberas på order av en myndighet.

Vi har specialförsäkringar för till exempel konserter och filmproduktioner. Som exempel: om konsertens artister får coronavirus måste man ha en personavbrottsförsäkring och även intyg av läkare över konstaterad arbetsoförmåga.

IF

1. Avbrottsförsäkringen ersätter ekonomisk skada orsakad av avbrott i affärsverksamheten. Detta gäller då skadan orsakar en ersättningsbar sakskada enligt försäkringsvillkoren, som exempelvis brand eller maskinskada. Avbrottsförsäkringen ersätter i princip inte avbrottsskador som coronaviruset eventuellt orsakar.

Coronaviruset är smittsam sjukdom enligt villkoret, men störningar i affärsverksamheten, personalens insjuknande, försättning i karantän eller minskat kundantal möjliggör inte användning av avbrottsförsäkringen.

Om det för företagets affärsverksamhet är viktigt med en god och ostörd tillgång till kontor kan avbrottsförsäkringen utvidgas med ett ”förhindrande av tillträde-skydd”. För ersättning krävs då polisens eller räddningsmyndighetens order om att förhindra fara. Ordern ska förbjuda tillträde till det försäkrade företagets kontor.

Om myndigheten då beslutar att till exempel stänga en restaurang på grund av coronaviruset, ersätter försäkringen.

2. Det är möjligt att teckna en leveransavbrottsförsäkring. Då är det väsentligt varför avbrottet sker. Förutsättningen för ersättning för leveransavbrott är bland annat egendomsskada, t.ex. brand hos avtalspartner, som leder till avbrott i underleverantörskedjan.

3. Om kunden har tagit försäkring för evenemangsavbrott har IF möjlighet att inhibera hela försäkringen om kundens evenemang inhiberas. Detta innebär att evenemangsarrangören får försäkringspengarna tillbaka.

Text: Riikka Koskenranta, Jari Lammassaari

toimitus(at)yrittajat.fi