Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Konkreta åtgärder som kan hjälpa småföretag genom krisen

Coronaepidemin har slagit till med kraft mot sme-företagen. Vissa företags försäljning har stannat av helt då orderböckerna tömts och kunderna försvunnit. Vi har sammanställt konkreta åtgärder som kan hjälpa småföretag genom krisen.

Vilka åtgärder lönar det sig att göra först/allmänt

 • Kontakta skattemyndigheten, banken, arbetspensionsbolaget, hyresvärden, varuleverantören och övriga borgenärer.
 • Sträva efter att vid behov förhandla fram nya betalningsplaner för ditt företag.
 • Om dina fakturor redan gått till indrivning avtalar du med indrivningsbolaget om en betalningsplan.
 • Kontrollera dina egna avtal: är det nödvändigt att säga upp onödiga avtal eller göra andra ändringar.

Om anställningsförhållanden: det finns mycket bra information på Företagarnas corona-sidor på adressen www.yrittajat.fi/sv. Dessutom ordnas webinarier om den nya situationen.

Vilka åtgärder lönar det sig att göra först/företagarens socialskydd

 • FöPL-inkomsten kan sänkas ifall företagsverksamheten avtar; den kan också avslutas helt. Tänk dock på effekten, det kan t.ex. påverka sjukfrånvarons förmåner och dagpenningen för smittsam sjukdom.
 • Kontakta ditt eget pensionsbolag. Hänvisa till att din egen arbetsinsats har minskat (inte alltså minskad inkomst) och att du inte vet när den återgår till det normala.
 • Om arbetsinsatsens värde understiger försäkringsskyldighetens undre gräns (ca. 8000 €/år) kan försäkringen sägas upp.
 • En företagare med låg inkomst kan få FPA:s bostadsstöd och utkomststöd. FöPL-försäkringen och företagarens inkomst påverkar bostadsstödet, dvs. låg FöPL-förmån är bra i det sammanhanget.

Vilka åtgärder lönar sig att göra först/skatten

 • För tillfälliga betalningssvårigheter kan man ansöka om betalningsarrangemang via Skatteförvaltningens servicenummer, 029 497 028 (betalningsarrangemang) eller via MinSkatt. Om ett befintligt betalningsarrangemang löpt ut för att skatten på grund av särskilda skäl, såsom sjukdom, inte har kunnat betalas före förfallodagen ansöker du om ett nytt betalningsarrangemang.
 • Det lönar sig att genast ansöka om sänkning eller avlyftande av förskottsskatten i MinSkatt (firmanamn och personbolagens delägare kan även ansöka om ändring på blankett 5010 och samfund på blankett 5017, men ändring via pappersblankett räcker i allmänhet längre).
 • Förutom betalningsarrangemang gällande skatterna kan man ansöka om tilläggstid för inkomstskatteanmälan via MinSkatt eller med pappersblankett.
 • För anmälan gällande skatter på eget initiativ (bl.a. mervärdesskatt) är det inte möjligt att bevilja tilläggstid, men man kan låta bli att driva in förseningsavgifter. Begäran om att inte driva in förseningsavgift måste lämnas på anmälans förfallodag (månadens 12:e dag) eller omedelbart därefter. Det gör du via Skatteförvaltningens telefontjänst tel. 029497008 (mervärdesskatt) eller via MinSkatt med meddelande (Egna skatteärenden > funktioner > alla funktioner > meddelanden och tidsbokning > skicka meddelande).

Man kan även låta bli att driva in förseningsräntor för betalningen. Begäran om att inte driva in förseningsräntor görs i MinSkatt.

Var själv aktiv gällande ansökningar om tilläggsfinansiering

 • Kontakta först den egna finansieringsbanken och ta reda på hurudana produkter de har att erbjuda i den akuta situationen.
 • Ifall den egna finansiären inte klarar av att hjälpa direkt kan man som nästa kontakta Finnvera. Finnvera är i beredskap att reagera om finansieringsmarknaden inte fungerar.
 • Om det uppstår problem i tillgången till finansiering lönar det sig att kontakta Företagarna i Finland, vi följer tillsammans med statsmakten och centralbanken upp situationen för att kunna trygga tillgången till finansiering.
 • Man ska inte ta snabblån eller motsvarande finansiering, eftersom den normala bankfinansieringens villkor är så flexibla i den här exceptionella situationen. Om finansiering inte kan arrangeras med de villkor bankfinanseringen erbjuder, måste man allvarligt fundera på företagsverksamhetens framtid. .

Obs! Det plötsliga finansieringsbehovet måste vara krisbaserat, en avvikande situation möjliggör i princip inte tillgång till finansiering om företaget saknat betalningsförmåga redan innan krisen.

Företagarens skuldsanering för näringsidkare

 • Som yrkesutövare eller näringsidkare kan du ansöka om skuldsanering för privatpersoner för att få ordning på skulderna i din företagsverksamhet. Detta är en lättare och förmånligare metod än företagssanering. 
 • En privatpersons skuldsanering för småföretagsverksamhet är inte aktuell då företaget är i bolagsform (öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag).
 • Förutsättningar: företagsverksamheten ska vara tämligen småskalig, företagsverksamheten ska vara så lönsam att dess kostnader kan skötas i framtiden och att gäldenären klarar av att betala ens en del av skulderna till borgenärerna.

Ta kontakt med Ekonomihjälpens rådgivningstjänst där förutsättningarna för att få skuldsanering för ditt företags del bedöms

Sanering av företaget

 • Syftet med företagssaneringen är att få en företagsverksamhet, som har potential att fortsätta efter coronakrisen, på fötter eller att trygga förutsättningarna för en gäldenär som befinner sig i ekonomiska svårigheter, t.ex. genom att sanera skulderna igen, avyttra av en del av affärsverksamheten, gallra kostnaderna osv. Detta gäller alla företagsformer.
 • Förutsättningar: företaget hotas av insolvens eller så är företaget redan insolvent.
 • Processkostnaderna kan överraska och därför är det bra att först omsorgsfullt reda ut om saneringen är den lämpligaste metoden för att få företaget på fötter.

Kontakta Ekonomihjälpens rådgivningstjänst för att kartlägga situationen