Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Regeringens nya riktlinjer om permitteringar och samarbetsavtal trädde i kraft den första april

De ändringar som regeringen 20.3 föreslog i arbetsavtalslagen, lagen om sjöarbetsavtal och lagen om samarbete inom företag träder i kraft den första april. Syftet är att arbetsgivare snabbare än nu ska kunna anpassa sin verksamhet i ett läge där coronavirusepidemin lett till en plötslig och kraftig nedgång i efterfrågan på produkter och tjänster. Ändringarna är i kraft till den 30 juni 2020.

Riksdagen godkände regeringens proposition om tillfällig ändring av lagarna den 30 mars 2020. Republikens president stadfäste lagändringarna den 31 mars 2020.

– Först måste man kontrollera vad som står skrivet om permitteringar och samarbetsförhandlingar i den egna branschens kollektivavtal. Om de temporära ändringarna avviker från kollektivavtalet är det kollektivavtalets bestämmelser som skall följas, påminner arbetsmarknadschef Janne Makkula på Företagarna i Finland.

Kollektivavtalen kan alltså förkorta eller förlänga tiden för meddelande om permittering och samarbetsavtal. Företag, som inte hör till något arbetsgivarförbund, är skyldiga att iaktta branschens kollektivavtal på miniminivå i alla anställningsförhållanden, detta enligt de så kallade allmänt bindande kollektivavtalen. Det finns dock branscher som saknar kollektivavtal, till exempel gym, reklambranschen, många skönhetsbranscher och smådjursklinikerna. 

– Företagarna i Finland hade önskat att dessa temporära ändringar skulle ha berört alla företag och branscher. Den nuvarande situationen skapar oreda. Lyckligtvis har många viktiga branscher, som handels-, hotell-, restaurang-, fastighets-, bygg- och teknologiindustribranschen, redan nu kortare tidsfrister för meddelanden om permitteringar och samarbetsförhandlingar i sina kollektivavtal, konstaterar Makkula.

Temporära ändringar som påverkar företag och arbetstagare

  • Tiden för meddelande om permittering förkortas: arbetsgivaren ska ge arbetstagaren meddelande om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar.
  • Samarbetsförhandlingarnas längd vid permittering förkortas: förhandlingarnas längd är minst fem dagar.
  • Det blir möjligt att permittera visstidsanställda: arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare i ett anställningsförhållande för viss tid under samma förutsättningar som en arbetstagare som har ett arbetsavtal som gäller tills vidare.
  • Hävning av ett arbetsavtal under prövotiden underlättas: arbetsgivaren kan häva ett arbetsavtal under prövotiden också av ekonomiska orsaker eller produktionsmässiga dito.
  • Återanställningsskyldigheten förlängs: arbetsgivaren är skyldig att under nio månader återanställa en arbetstagare, om arbetstagaren sagts upp 1 april–30 juni av produktionsmässiga skäl eller ekonomiska orsaker.

– Det allmänna rådet är att det lönar sig att agera nu genast och meddela om permitteringen, om man är tvungen att permittera, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula på Företagarna i Finland. Det är möjligt att avvika från tidsfristen för meddelande om permittering, om man tillsammans på arbetsplatsen kommer överens om tidsbunden permittering. På motsvarande sätt kan samarbetsförhandlingarna avslutas snabbare om man kommer överens om det på arbetsplatsen. Vi uppmuntrar till lokala arbetsplatsavtal.

Företagarna rekommenderar inte muntligt meddelande per telefon.

– Det lönar sig att ge meddelandet elektroniskt, så att man efteråt kan bevisa att meddelande om permitteringen har getts, säger Makkula. E-post är bäst, men meddelandet kan även ges via textmeddelande eller till exempel WhatsApp. Arbetsgivaren måste säkerställa att meddelandet når fram.