Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Finansieringsmöjligheter för SME-företag som råkat i knipa på grund av coronakrisen

Business Finland 

Business Finlands finansieringstjänster är avsedda för små och medelstora företag med 6 - 250 anställda och Mid Cap-företag med verksamhet i Finland och vars affärsverksamhet påverkas negativt av coronavirussituationen.  

Finansieringen är indelad i två tjänster. Du kan inte ansöka om båda finansieringsformerna samtidigt. 

Förhandsutredningsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten.  

Denna finansiering uppgår till högst 10 000 euro. Med denna finansiering kan företaget utreda och planera nya affärsfunktioner,              -  -ersättande av underleverantörskedjor och organisering av produktionen under och efter störning orsakad av coronapandemin. 

Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten.  

Denna finansiering uppgår till 100 000 euro. Med finansieringen kan företaget genomföra de utvecklingsåtgärder man identifierar i en förutredning eller inom övrig verksamhet och som förbättrar företagets möjligheter under och efter störning orsakad av coronapandemin. Syftet med åtgärderna ska vara nya lösningar för företagets produkter och produktion. 

Finansieringen är de minimis-finansiering och ett företag kan få ett de minimis-stöd på högst 200 000 euro under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren. De minimis-stöd är ett offentligt stöd som regleras i EU-kommissionens förordning. Stödet beviljas av många offentliga organisationer, till exempel Finnvera och NTM-centralerna. 

Finansieringen kan inte beviljas till företag eller enskilda näringsidkare inom primärproduktion inom jordbruk eller vattenodling inom fiske.

Läs mera  

NTM-centralerna 

NTM-centralerna har fått tilläggsfinansiering för utvecklingsunderstöd till företag. Understödet kan beviljas i hela landet till företag som drabbats av störningar på marknaden och i produktionen på grund av coronavirusepidemin. 

NTM-centralerna finansierar företag med högst fem anställda. Finansieringen kan beviljas små företag inom alla branscher med undantag för jordbruk, skogsbruk, fiskerihushållning och förädling av jordbruksprodukter. 

Understödet är avsett för företag som bedöms ha förutsättningar för en lönsam verksamhet i fortsättningen. 

NTM-centralens understöd är ett utvecklingsunderstöd för genomförande av en lägesanalys eller utvecklingsåtgärder. Understödet för en lägesanalys kan vara högst 10 000 euro. NTM-centralens understöd är 80 procent av de godkända kostnaderna. 

Ansökningen öppnades tisdagen den 31 mars 2020 på NTM-centralens webbsidor. Samtidigt lanserade   NTM-centralerna en riksomfattande rådgivningstjänst för detta ändamål. 

Läs mera

Kommunerna 

Egenföretagarna kan ansöka om finansiering från kommunen för svårigheter som coronapandemin orsakat. Ett stöd på 2000 euro per företagare delas ut av kommunerna under sex månaders tid från 1.3. till 31.8.2020.  

Det behovsprövade stödet beviljas åt en företagare oberoende av bolagsform och en företagare som inte har anställd personal. Stödet gäller även frilansföretagare. Andra förutsättningar för stödet är heltidsföretagande och en lönsam verksamhet före coronakrisens början 31.12.2019.  Stödet kan inte beviljas åt egenföretagare med skatteskulder. 

Stödet är tillgängligt för alla kostnader som företagsverksamheten har, särskilt fasta kostnader, som t.ex. hyror och telefonräkningar. Stödet beviljas vid sidan av det utvidgade utkomstskyddet för arbetslösa, som nu är tillgängligt också för företagare.  

Observera att stödet påverkar utkomstskyddet om företagaren lyfter stödet åt sig själv som lön eller använder stödet till personliga kostnader.  Det praktiska arbetet som berör besluten om statens finansierade stöd sköts av kommunerna.

Bankerna

De flesta banker har meddelat att de förhåller sig positiva till ändrade arrangemang beträffande betalningstider, om denna exceptionella situation så kräver. Bankerna har tillsammans med Finnvera tagit fram produkter som ökar möjligheterna att möta företagens finansieringsutmaningar i detta konjunkturläge. Diskutera i ett så tidigt skede som möjligt med din bank om amorteringsuppskov och behov av driftskapital.  

Finnvera 

Finnvera förhåller sig flexibelt till alla finansieringsbehov som coronaviruspandemin medfört. Finnvera har beredskap att öka finansieringen av små och medelstora företag och att hjälpa företag över krisen. Företaget ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet på lång sikt. 

Finnvera rekommenderar följande åtgärder: 

Ta kontakt med din bank i ett så tidigt skede som möjligt. 

Finnvera och bankerna är flexibla i betalningsarrangemangen och det lönar sig att komma överens om sådana arrangemang med den egna banken i ett så tidigt skede som möjligt. 

Finnvera möjliggör beviljandet av driftskapital som banken beviljar genom att borga lånet. 

I den unika situationen orsakad av coronaviruset försäkrar Finnvera SMF-företags ökade behov av driftskapital i första hand med begynnelseborgen, SMF-borgen och Finnvera-borgen. För att kunna behandla så många av dessa ansökningar som möjligt behandlar Finnvera för tillfället inte direkta låneansökningar. 

Läs mera

Återlån av ArPL 

Kundföretag har möjlighet att låna tillbaka en del av de fonderade ArPL-pensionspremierna som betalats till pensionsbolagen. Det sker i form av ett återlån. Som säkerhet för återlån används garanti från bank, Finnvera, Garantia eller försäkringsbolaget. Lånetiden är 1 - 10 år och räntan är samma som ArPL-låneräntan. 

Industriplacering 

Suomen Teollisuussijoitus Oy är statens kapitalplaceringsbolag, som placerar i kapitalplaceringsfonder och direkt i tillväxtföretag, i samråd med privata investerare i så gott alla branscher. Bolaget deltar som medfinansiär med max hälften av kapitalet som skall placeras och med sitt ägande. 

Övriga finansieringskällor 

Det är viktigt att komma ihåg att alla övriga normala finansieringskällor, som till exempel finansieringsbolag och kapitalfinansiering, är i användning även under coronakrisen. 

Undvik snabblån! 

Snabblån kan verka som en praktisk lösning på en tillfällig obalans i ekonomin. Ofta gör de istället ekonomin ännu sämre. I många fall landar den effektiva räntan på flera tusen procent, och man riskerar att fastna i en nedåtgående spiral.   

Du kan under denna exceptionella tid ansöka om lån och betalningsarrangemang med lättade villkor från bankerna och Finnvera. Får du trots detta ett negativt beslut borde du ta dig en ordentlig funderare över fortsatt verksamhet.