Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Egenföretagarnas stöd delas snart ut – här finns de viktigaste frågorna och svaren gällande ansökningen

Egenföretagarna kan snart ansöka om coronastödet på 2000 euro från företagets hemkommun. Ministeriet skickade ut anvisningar till kommunerna förra veckan. Kommunerna informerar företagarna i regionen när stödet kan ansökas. Tanken är att kommunerna ska öppna stödansökningen för egenföretagarna så fort som möjligt.

Regeringen behandlade ärendet om egenföretagarnas stöd förra onsdagen och förordningen trädde i kraft torsdagen den 9 april. Den är i kraft till den 30.9.

Arbets- och näringsministeriet skickade anvisningarna till kommunerna förra veckan. Stödet kompletterades med 150 miljoner, till totalt 250 miljoner.

Egenföretagarna kan ansöka om stöd på 2000 euro från företagets hemkommun, dvs. hemkommunen enligt YTJ-registret.

– Vi hoppas att varje kommun utnyttjar den här möjligheten och ser till att regionens egenföretagare får det här stödet snabbt, säger Företagarna i Finlands vice verkställande direktör Anssi Kujala. Vi har lyssnat till egenföretagarnas oro. Det är viktigt att stödet utökades från hundra miljoner till 250 miljoner. Vi hoppas att stödet räcker till alla sökande – om det inte räcker måste regeringen öka det.

Arbets- och näringsministeriet har utarbetat anvisningar för beviljandet av stödet och en färdig ansökningsblankett åt kommunerna. Dessa anvisningar och material skickades till kommunerna förra veckans onsdag. Ansökningsprocessen framskrider i olika takt i olika kommuner.

– Företagarna i Finland har påverkat beredningen av ärendet och kan säga att det går i rätt riktning gällande företagarna. Vi fick till exempel till stånd en förändring så att egenföretagarstödet och utkomstskyddet för arbetslösa inte utesluter varandra. Dessutom undviks en kvittorumba. Processen kan säkert innefatta viss byråkrati ännu och det kommer att finnas utmaningar i kommunernas verkställande, säger Anssi Kujala. Företagarna väntar på stödet nu. Kommunerna måste kunna göra snabba beslut och få in pengarna på egenföretagarnas konton, säger Kujala.

En del av kommunerna har redan meddelat om ansökningsprocessen

Några kommuner meddelade om ansökningsprocessen redan i slutet av förra veckan. Kontiolax öppnade redan ansökningen och berättade på sin hemsida att kommunen har 205 525 euro till förfogande för att stöda sammanlagt 412 egenföretagare.  Bland de stora städerna meddelade Björneborg att de öppnar ansökningen efter påsk. Även Nurmijärvi kommun meddelade bland de första om ansökningen så här:

"I Nurmijärvi genomförs egenföretagarnas stöd i samarbete med sju av kommunerna i Nyland (Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Högfors, Tusby, Träskända och Kervo). Enligt nuvarande tidtabell inleds ansökningen veckan efter påsk, då datasystemet som krävs för ansökningen är i funktionsdugligt skick."

Egenföretagarstödet inverkar inte på utkomstskyddet för arbetslösa

Egenföretagarstödet är ämnat för kostnader som företagsverksamheten orsakar, t.ex. kostnader för utrymmen och utrustning som skaffats med tanke på företagsverksamheten och bokförings- och övriga kontorskostnader.

Stödet kan ansökas vid sidan av det utvidgade utkomstskyddet för arbetslösa som kommer att omfatta företagarna.

Läs dessa viktiga frågor och svar

Nedan har vi sammanställt viktiga frågor och svar gällande egenföretagarnas stöd. Egenföretagare som ansöker om stöd ska läsa dessa noggrant. Samma frågor finns på arbets- och näringsministeriets sidor.

Hur stort är egenföretagarens stöd och vad kan det användas till?

Egenföretagarens stöd är en engångsersättning på 2000 euro för kostnader som orsakats av egenföretagarens företagsverksamhet. Dylika är till exempel utrymmen och utrustning som skaffats för företagsverksamheten och bokförings- och kontorsutgifter. Lön som företagaren lyfter åt sig själv räknas inte som kostnader, men stödet kan användas till alla andra kostnader.

Vilka villkor har stödet? Hur bedöms de?

Villkoret för stödet är att egenföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försvagats efter den 16.3.2020 och på grund av coronavirusepidemin. Ett annat villkor är även att egenföretagaren anses ha förutsättningar för en lönsam företagsverksamhet. 

Den ekonomiska situationen tolkas vara försvagad om företagets försäljningsintäkter och försäljningsfordringar har sjunkit med över 30 procent efter den 16.3.2020 och om kostnaderna har hållits på samma nivå. Intäkterna bedöms på basis av den månatliga bokföringen eller kontoutdragen för år 2020.

Förutsättningarna för en lönsam verksamhet uppfylls ifall företagsverksamheten har varit lönsam på basis av bokslutet eller skatteanmälan för år 2019.

Ifall företagsverksamheten har inletts efter den 31.12.2019 ska annan tillförlitlig utredning överlämnas (kopia av bokföringen och kontoutdrag). Egenföretagaren får inte ha ekonomiska svårigheter. Ifall egenföretagaren har skatteskulder ska hen ha en godkänd betalningsplan för skatteskulden från Skatteförvaltningen. Skatteskuldsplanen måste vara godkänd innan ansökningen skickas in.

Vem kan erhålla stöd?

Stödet kan erhållas av en i Finland verksam heltidsföretagare som idkar ekonomisk verksamhet och som inte har anställd arbetskraft i sin tjänst. Heltidsföretagande innebär att företagaren finns i FöPL-registret eller att den sökande kan presentera en företagsinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Stödet är inte beroende av verksamhetens juridiska form och finansieringsmetod.

För hurudan företagsform kan stödet beviljas?

Egenföretagarens stöd är inte beroende av stödets juridiska format och finansieringssätt. Det kan alltså beviljas till alla företagsformer där man kan vara verksam som egenföretagare, dvs. enskilda näringsidkare eller firmanamn, kommanditbolag eller aktiebolag.

Stödet kan även beviljas åt s.k. egenanställningsföretagare som sysselsätter sig själva och fungerar som företagare utan att grunda ett företag. Även en frilansföretagare kan få stöd om frilansföretagaren fungerar som enskild näringsidkare, med firmanamn (som yrkesutövare eller rörelseidkare), personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), aktiebolag eller andelslag.

Är det fråga om egenföretagare om man har sagt upp alla sina arbetstagare?

Med egenföretagare avses en person som ensam idkar ekonomisk verksamhet, som inte har anställd arbetskraft. Egenföretagandet bedöms enligt den sökandes situation vid ansökningstillfället. Ifall företagaren förutom sig själv sysselsätter 1–5 personer, men har permitterat sina arbetstagare är det inte fråga om en egenföretagare. Ifall företagaren har sagt upp sina arbetstagare och vid ansökningstillfället inte sysselsätter andra än sig själv är det fråga om en egenföretagare.

Om mitt företag har flera ägare, men jag själv är den enda som arbetar och är FöPL-försäkrad, kan jag ansöka då?

Heltidsegenföretagare kan ansöka om stöd oberoende av företagets finansieringssätt. Ägarna kan inte ansöka om egenföretagarstöd om de inte är egenföretagare på heltid.

Var kan egenföretagare ansöka om stöd?

Egenföretagare kan ansöka om stöd från företagets hemkommun, dvs. hemkommunen enligt YTJ-registret. Kommunerna meddelar företagarna då stödet öppnas.

Hur beviljas stödet om egenföretagaren har flera företag?

Egenföretagarens stöd beviljas företagarspecifikt. Ifall egenföretagaren har flera företag där hen är den enda arbetstagaren beviljas stödet till det företag där företagaren arbetar på heltid.

Om företagaren inte sysselsätts på heltid i något företag, men  är till exempel FöPL-försäkringsskyldig och heltidsföretagare då arbetet i alla företag räknas ihop – kan man söka stöd då?

Företagaren kan ansöka om stöd en gång via ett företag, men inte för alla företag.

Hur är det om det finns flera företagare, men inte en enda arbetstagare?

Om det är fråga om ett företag med flera personer i företagarställning som faktiskt arbetar i ifrågavarande företag kan de ansöka om finansiering från NTM-centralen.

Vilka uppgifter måste egenföretagaren uppge i ansökan om stöd?

För ansökan ska en blankett fyllas i med följande uppgifter:

Den sökandes grundläggande uppgifterBeskrivning av verksamhetenDen sökandes tidigare erhållna de minimis-stöd (=offentliga stöd) under det gångna året och de två föregående skatteårenPlan för att stabilisera verksamheten (hur företagaren ämnar använda det erhållna stödet)

I samband med ansökan behövs följande bilagor:

Bokslut 2019/senaste bokslutet eller skatteanmälan 2019/senaste skatteanmälan. Kopior av bokföringen och/eller kontoutdragen för att bevisa hur försäljningen och kostnaderna har utvecklats 2020

Företagaren ska i ansökan intyga att uppgifterna är korrekta om företagaren gör bokföringen själv. Uppgifterna behöver inte konstateras korrekta av en bokförare, men företagaren ska försäkra att de är riktiga.

Kommunerna informerar företagarna om hur och var blanketten kan fyllas i och vart den ska skickas.

När öppnas ansökan om stöd och hur snabbt fattas stödbesluten?

Kommunerna öppnar ansökan för egenföretagarna så fort som möjligt. Varje kommun ordnar ansökan på lämpligt sätt antingen elektroniskt eller via pappersblankett. Kommunerna behandlar ansökningarna i den ordning de anländer.

Var kan egenföretagaren få tilläggsuppgifter om ansökningsförfarandet?

Kommunerna meddelar egenföretagarna då ansökan öppnas.

Beviljar alla kommuner stöd?

Det är frivilligt för kommunerna, men arbets- och näringsministeriet ska i beredningen trygga att egenföretagare inte blir utan stöd. Kommunerna kan även samarbeta gällande beviljandet av stöd. Kommunerna meddelar företagarna när och hur man kan ansöka om stödet.

Kan egenföretagaren ansöka om och beviljas både stödet som ansöks via kommunen och utkomstskydd för arbetslösa i coronavirussituationen? Hur inverkar stöden på varandra?

Företagare kan ansöka om både egenföretagarstöd och utkomstskydd för arbetslösa. Dessa sammanfogas inte, dvs. erhållandet av det ena inverkar inte på erhållandet av det andra eller dess belopp.

Kan egenföretagaren få egenföretagarstöd för flera företag?

Nej, eftersom egenföretagaren inte kan vara heltidsföretagare i mer än ett företag.

Kan en egenföretagare med företaget som bisyssla få egenföretagarstöd?

Nej, eftersom beviljandet av stödet förutsätter heltidsföretagande.

Vilka branscher gäller stödet? Gäller det lantbruksföretagare?

Finansieringen kan inte beviljas för företag inom lantbruks-, fiskerinärings- och skogsindustrin och inte heller för förädling av lantbruksprodukter.

Hur länge tar det innan pengarna är på kontot?

Kommunerna meddelar företagarna mer ingående när ansökningen öppnas. Kommunerna ger noggrannare anvisningar om tidtabellerna.

 

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi