Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

TE-byrån publicerade bildanvisning: Så här ansöker du om arbetsmarknadsstöd

TE-byrån har publicerat en anvisning i bilder om hur företagaren ska fylla i blanketten med vilken man anmäler sig som arbetssökande till TE-byrån. En korrekt ifylld blankett påskyndar handläggningen. 

Företagarnas tillfälliga möjlighet att ansöka om utkomstskydd för arbetslösa utan att avsluta företagsverksamheten har väckt många frågor bland företagarna. Det är särskilt TE-byråns blankett som orsakat huvudbry, eftersom man inte hunnit modifiera den enligt den snabbt beredda lagen. TE-byrån har nu publicerat en anvisning i bilder om hur företagaren ska fylla i ansökan. Ansökningsblanketten innehåller frågor som företagaren ska svara på såsom andra arbetssökande gör. 

Se anvisningen från punkt till punkt här

Anmälningsblanketten finns här

Hur kan man få stöd och hur bedöms inkomsterna?  

Lagändringen trädde i kraft den 8 april och gäller alla företagare oberoende av företagets storlek, bolagsform och sysselsättning. I normala fall kan företagare i princip få utkomstskydd för arbetslösa endast om företagsverksamheten läggs ned. 

I och med ändringen kan företagaren få arbetsmarknadsstöd för tiden 16.3–30.6.2020 om: 

  • företagarens heltidsföretagsverksamhet har upphört på grund av coronaepidemin (med nedläggning av heltidsföretagsverksamhet avses antingen total nedläggning av verksamheten eller att övergå till företagande som bisyssla).  

ELLER

  • om månadsinkomsten från företagsverksamheten har sjunkit under 1089,67 euro.

Regeringens proposition gällande lagändringen innefattar inga noggrannare anvisningar gällande beräkningen av inkomsterna och hur företagarens månadsinkomst inom olika bolagsformer och situationer ska beräknas. 

– Enligt regeringens proposition räcker företagarens egen utredning över sin situation, dvs. gällande exempelvis inkomsterna finns det ingen exakt information om vilket belopp företagaren borde beakta som inkomst. Normalt avser man såklart att inkomst från arbetet är lön som företagaren betalar till sig själv eller summan som beskattas som företagarens förvärvsinkomst, säger Företagarna i Finlands chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellstén. 

– Det är väldigt viktigt att beakta att det räcker att den ena av förutsättningarna ovan uppfylls för att erhålla förmånen. Om heltidssysslan alltså har övergått till bisyssla eller upphört helt behöver företagaren inte redovisa sina inkomster till TE-byrån. 

Förmånen fås tidigast från anmälningstidpunkten

Förutsättningen för att erhålla förmånen är att anmäla sig som arbetssökande till TE-byrån. Förmånen fås tidigast från anmälningstidpunkten.  

Förmånen ansöks från FPA. Som förmån utbetalas arbetsmarknadsstöd på 33,66 euro per dag under fem dagar i veckan, dvs. i genomsnitt cirka 724 euro i månaden. Självrisktiden har även tagits bort under en begränsad tid och förmånen kan alltså erhållas genast från första dagen man är berättigad till den. Arbetslöshetsförmånens belopp inverkar inte på t.ex. makens/makans inkomst, det är endast personens egen inkomst som beaktas. 

– Om företagaren har inkomst under samma period då hen erhåller arbetslöshetsförmånen, anpassas inkomsten med arbetslöshetsförmånen. Månadsinkomster på högst 300 euro kommer i princip inte att minska på arbetslöshetsförmånen alls. Därefter minskar arbetslöshetsförmånen så att för varje förtjänad euro minskas förmånen med 50 cent. Om företagaren alltså har en månadsinkomst på till exempel 500 euro vid sidan av förmånen så får hen cirka 624 euro i månaden, berättar Hellstén. 

Hur ansöker jag om arbetsmarknadsstöd?  

Anmäl dig som arbetssökande till TE-byrån och ge en utredning över:

  • avslutad heltidssysselsättning

ELLER 

  • minskad inkomst på grund av coronavirusepidemin.  

TE-byrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd till FPA.  Företagaren ansöker om arbetsmarknadsstöd från FPA och ger en uppskattning över sina inkomster vid sidan av arbetsmarknadsstödet.FPA betalar arbetsmarknadsstöd till företagaren. 

Bra att veta om arbetsmarknadsstödet: 

Man anmäler sig som arbetslös här:  http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html eller här: https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi%C2%A0. Ansökan om arbetsmarknadsstöd sköts via FPA:s webbtjänst: https://www.kela.fi/web/sv. Enligt regeringens proposition räcker det i princip med företagarens egen anmälan om minskad inkomst på grund av coronaepidemin. Syftet är inte att anmäla omsättningen som företaget har eller företagarens inkomst, utan man anmäler inkomsten för varje person som arbetar som företagare. Företagaren anmäler sin inkomst två gånger:  

1. Då man anmäler sig till TE-byrån och ansöker om förmånen på basis av den beräknade inkomsten. 

2. Då man ansöker om förmånen och meddelar FPA en uppskattning över sina inkomster vid sidan av förmånen. I båda fallen räcker företagarens egen anmälan om inkomsten. Enligt propositionen krävs det inte heller att inkomsten baseras på någon viss indikator för företagsverksamheten. Bedömningen görs helt och hållet av företagaren själv. 

Makens/makans inkomster inverkar inte på arbetsmarknadsstödet. Makens/makans inkomster inverkar på utkomststödet, men dessa är två olika stöd. Läs mer om utkomststödet på finska här. Företagare har haft rätt till utkomstskydd för arbetslösa även tidigare. Men enligt lagen som nu trätt i kraft behöver företagsverksamheten inte läggas ned för att företagaren ska kunna erhålla stödet. Ändringen är temporär, lagen är i kraft till den 30.6.2020. 

 

Lotta Tammelin, Harri Hellstén.

lotta.tammelin (at) yrittajat.fi