Sök

Emergency banner

Då du anställer en distansarbetstagare, notera detta

Det ökade distansarbetet har ökat behovet av att anställa arbetstagare som arbetar helt utanför arbetsplatsen. Här har vi listat vad man då ska ta i beaktande.

Är det annorlunda att anställa en distansarbetstagare jämfört med vanlig rekrytering? Företagarna i Finlands expert Atte Rytkönen berättar vad man i första hand ska beakta vid anställning av distansarbetstagare.

1. Är distansarbetet permanent?

Kartlägg de arbetsuppgifter för vilka arbetstagaren eller arbetstagarna behövs, precis som vid vilken rekrytering som helst. Fundera vad som krävs för att utföra arbetsuppgifterna och hurudan arbetstagare du söker. Fundera även om avsikten är att anställa en arbetstagare för permanent distansarbete eller om arbetet senare huvudsakligen kommer att utföras på arbetsplatsen.  

2. Viktigt med pålitlighet och interaktion

Då man ska anställa en arbetstagare till ett arbete som huvudsakligen utförs på distans är det skäl att vara lika noggrann som vid rekrytering av andra arbetstagare. Se i rekryteringsskedet till att arbetstagaren förstår arbetsuppgifternas kvalitet och att hen redan i det skedet är klart medveten om den praxis som arbetsuppgiften och arbetsplatsen har. Distansarbete kräver ömsesidigt ansvarstagande, stort förtroende och interaktion mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Därför är det viktigt att praxis och principer är klara från första början.

3. Gör upp ett skriftligt arbetsavtal

Det lönar sig att upprätta ett skriftligt arbetsavtal. I arbetsavtalet är det skäl att åtminstone ange lön, arbetstid, arbetsuppgifter, anställningens varaktighet och startdatum, eventuella tillämpliga kollektivavtal och orsaken till tidsbundenheten, om det är fråga om en tillfällig anställning. Dessutom är det redan i skedet då arbetsavtalet upprättas skäl att definiera om avsikten är att arbetet permanent ska utföras på distans eller om det endast är fråga om ett arrangemang nu under de exceptionella förhållandena. Vid upprättandet av arbetsavtalet är det utöver de normala frågorna som avtalas i arbetsavtalet även skäl att beakta följande frågor och avtala om dessa enligt behov:

A. Distansarbetets huvudsakliga plats

B. Avslutande av distansarbetet och övergången till arbetet som utförs på arbetsplatsen

C. Arbetstagarens skyldighet att vara tillgänglig för arbetsgivaren och kunderna

D. Redskap och metoder för kontakten till arbetsgivaren och övrig arbetsgemenskap och till kunderna

E. Anskaffning, försäkring och underhåll av arbetsredskap, utrustning, program och förbindelser

F. Praxisen gällande eventuell materialanskaffning och ersättning

4. Ge arbetstagaren en omsorgsfull genomgång av arbetet

Då arbetet från första början utförs som distansarbete är en omsorgsfull genomgång av arbetsuppgiften, arbetsplatsens (distansarbetets) praxis samt arbetets tekniska förfaringssätt och arbetsredskap av största vikt. Fundera om genomgången med arbetstagaren är möjlig att utföra till exempel på arbetsplatsen.

5. Kom ihåg olycksfallsförsäkringen

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en olycksfallsförsäkring för anställda arbetstagare vid händelse av arbetsolyckor och yrkessjukdomar. Om lönesumman som arbetsgivaren betalar sina arbetstagare är högst 1300 euro under ett kalenderår är hen befriad från skyldigheten till olycksfallsförsäkring. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är även i kraft för distansarbete.

Bild: Getty Images

toimitus(at)yrittajat.fi