Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kan permitteringar förkortas eller förlängas – eller ändras till deltid? Se vad experten svarar

Kan en arbetstagare som permitterats till mitten av juni kallas till jobb redan i början av juni? Vad händer om arbetstagaren nekar? Kan tidsbundna permitteringar på 90 dagar förlängas?

En stor del av de tidsbundna permitteringarna på 90 dagar till följd av coronakrisen upphör nu kring mitten av juni. För en del av företagarna, till exempel inom restaurangbranschen, finns det behov av att kalla in arbetstagarna redan i början av juni. Andra måste å sin sida förlänga permitteringarna.

Enligt lagen finns det två slag av permitteringar. Om förutsättningarna att erbjuda arbete är tillfälligt nedsatta, som nu under coronakrisen, kan arbetstagaren tidsbundet permitteras för högst 90 dagar. Om det enligt arbetsavtalslagen finns produktiva och ekonomiska uppsägningsgrunder för permitteringarna och det inte längre är fråga om tillfälliga problem kan arbetstagaren permitteras tillsvidare.

Företagarna i Finlands kontor har de senaste dagarna fått flera frågor om permitteringar. Vår expert, juristen Atte Rytkönen svarar:

Måste arbetstagarna sägas upp då permitteringen på 90 dagar uppfyllts?

Nej, det måste de inte. Permitteringarna avslutas eller så kan de med nytt meddelande om permittering förlängas tidsbundet eller vid behov även tillsvidare. Beroende på situationen kan heltidspermitteringar även ändras till deltid.

Vi har permitterat arbetstagarna tidsbundet så att permitteringarna upphör i mitten av juni. Vi har nu behov att kalla in arbetstagarna på jobb redan i början av juni. Hur ska arbetsgivaren agera i denna situation?

Det finns inget som hindrar arbetsgivare att kalla in permitterade arbetstagare tidigare än meddelat. Arbetsgivaren ska i så god tid som möjligt meddela arbetstagarna om behovet av arbetskraft och kalla in arbetstagarna till arbete. Arbetsgivaren ska också sträva efter att tillsammans med arbetstagaren avtala om att arbetet inleds. Det allmänna rådet är att man på arbetsplatsen diskuterar och strävar efter att avtala om arbetsarrangemangen med arbetstagarna.

Hur är det om arbetstagaren vägrar återvända till arbetet i förtid?

Eftersom permitteringen meddelats tidsbundet har arbetstagaren i princip rätt att neka till att återgå tidigare till arbetet. Om arbetstagaren nekar lönar det sig att be om en skriftlig anmälan gällande nekandet, den kan också sändas per e-post eller textmeddelande. Om arbetstagaren nekar till att återgå tidigare till arbetet kan det även inverka på arbetslöshetsförmånen.

Arbetsgivaren måste i sådana fall fundera hur arbetet som erbjuds på bästa möjliga sätt kan ordnas.

Dessutom, om det endast är fråga om avbrytande av en kortvarig och tillfällig permittering, ska man alltid avtala separat om sådant med arbetstagaren.

Hos oss kommer permitteringarna att upphöra i mitten av juni. Hur ska vi göra om det finns behov av att förlänga permitteringarna?

Permitteringarna kan vid behov förlängas. Förlängning av permitteringarna sker genom att följa det normala permitteringsförfarandet. Om företaget regelbundet sysselsätter över 20 arbetstagare ska förlängningen av permitteringarna vid behov genomföras i enlighet med förhandlingsförfarandet i lagen om samarbete inom företag.

Ett nytt meddelande om permittering kan ges redan innan de nuvarande permitteringarna upphör.

För permitteringar som förlängs i juni kan ännu den tillfälliga kortare tidsfristen för meddelande om permittering till följd av corona följas och även tidsfristerna för förfarande enligt lagen om samarbete inom företag. Ytterligare information finns på sidan Allt om corona för företagare.  https://www.yrittajat.fi/corona-information-foretagare.

Om permitteringarna måste förlängas bör man bedöma om problemen är tillfälliga. Eller har situationen ändrats så att permitteringarna ska genomföras så de är i kraft tillsvidare? Dessutom är det skäl att realistiskt fundera på eventuellt behov av uppsägning.

Arbetsgivaren ska även komma ihåg bestämmelsen om den så kallade permitteringen på oviss tid i den nuvarande lagen. Enligt den kan arbetstagaren efter 200 permitteringsdagar besluta att anställningen upphör genast, men arbetsgivaren måste dock betala lön för uppsägningstiden på samma sätt som om arbetsgivaren skulle ha sagt upp anställningen. I långa anställningar kan detta innebära lön i till och med ett halvt år.

Hur ska man agera om det finns behov av att ändra hela permitteringen till deltid?

Det är möjligt. Om det i till exempel restauranger finns behov av några arbetsdagar per vecka eller kortare arbetstider ger man ett nytt meddelande om permittering.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi