Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kostnadsstödet kan sökas i juli: nedgång i både branschens och företagets omsättning en förutsättning för stöd

Ansökningstiden för coronafinansiering beviljad av Business Finland och NTM-centralerna för företagens lägesanalys och utvecklingsunderstöd gick ut måndagen 8 juni. Nu är många företagare beroende av kostnadsstödet som torde kunna sökas den 1 juli.

Regeringen överlämnade en proposition om kostnadsstödet till riksdagen den 5 juni 2020. Nästa steg är att riksdagen behandlar lagförslaget, och lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Statskontoret informerar företagen separat om när stödet kan sökas. I detta läge kan många företagare bara vänta på mera information.

Syftet med det nya kostnadsstödet är att minska antalet företag som går i konkurs på grund av coronaläget. För att ett företag ska kunna få stöd ska både branschens och företagets egen omsättning ha sjunkit avsevärt.

Kostnadsstödet är avsett att ersätta företagens fasta kostnader och lönekostnader. Företagen hade och har delvis fortfarande fasta kostnader, såsom lokalhyror och avgifter för värme, vatten, sanitet och elektricitet samt personalrelaterade kostnader. Dessa kostnader skiftar inte trots en minskad försäljning. Kostnadsstödet ska stödja företagens likviditet i denna situation.

Kostnadsstödet är högst 500 000 euro

I propositionen föreslås bland annat följande förutsättningar för beviljande av kostnadsstöd:

  • Försäljningen inom den bransch där företaget är verksamt ska ha sjunkit med minst 10 procent jämfört med jämförelsetidpunkten.
  • Ytterligare ett villkor är att företagets egen omsättning har gått ned med över 30 procent jämfört med jämförelsetidpunkten.
  • De branscher som är berättigade till stöd fastställs särskilt genom förordning av statsrådet, som utfärdas efter att lagen har trätt i kraft.
  • Minskningen i omsättning fås från momsdeklarationerna till Skatteförvaltningen.
  • Branschens omsättning i april 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i mars–juni 2019.
  • Företagens omsättning i april–maj 2020 ska jämföras med den genomsnittliga omsättningen i mars–juni 2019.
  • Om företaget har grundats efter juni 2019 ska omsättningen jämföras med den genomsnittliga försäljningen i januari–februari 2020.

Stöd fås på basis av företagets fasta kostnader och lönekostnader. Stödets maximibelopp för två månader är 500 000 euro. Stöd som understiger 2 000 euro betalas inte, eftersom ett så lågt stöd inte har någon betydelse när det gäller att förhindra konkurser. De fasta kostnader kan utgöra högst hälften av företagets omsättning i genomsnitt under jämförelseperioden.

Statskontoret kan ta företagets ansökan till behandling också i en situation där företaget inte är från en sådan bransch vars omsättning har sjunkit med minst 10 procent. Då ska företaget påvisa vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget.Också stiftelser och föreningar som bedriver affärsverksamhet omfattas av stödet.

Övriga beviljade stöd dras av från kostnadsstödet

Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har beviljats andra direkta stöd på grund av coronaläget, men dessa stöd dras av från kostnadsstödet. Stödet till restaurangbranschen och det coronastöd till ensamföretagare som kommunerna beviljar dras av till fullt belopp. De utvecklingsstöd som beviljas av Business Finland och NTM-centralerna dras av till 70 procent. Företagen ansöker om stödet elektroniskt hos Statskontoret

Ansökan om stöd ska lämnas in till Statskontoret senast den 31 augusti 2020. Statskontoret fattar beslut utifrån företagens ansökningar och Skatteförvaltningens uppgifter om företagens försäljning. Statskontoret kontrollerar också i efterhand att stöd har beviljats på rätta grunder och kan bland annat återkräva stöd som beviljats på basis av felaktiga uppgifter.

Företaget ska i sin ansökan lämna de uppgifter och utredningar som behövs för beviljande och utbetalning av stödet. Uppgifter behövs om de kostnader, redan beviljade statliga stöd och eventuella ersättningar som grundar sig på privata försäkringar. Dessutom behövs uppgifter om att företaget inte har ekonomiska svårigheter. Kostnadsstöd beviljas inte företag som har försummat sina skatteförpliktelser eller som har försatts i konkurs.

Det blir möjligt att ansöka om stödet genast när lagen har antagits och Statskontoret har beaktat riksdagens eventuella ändringsförslag.