Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kostnadsstödet kan ansökas från och med den 7 juli.

Kostnadsstödet som godkändes i riksdagen förra veckan kan ansökas från och med den 7 juli på Statskontorets elektroniska blankett.

En del av företagarna har förundrat sig över kostnadsstödets begränsning av omsättningen till 20 000 euro. Företagarna i Finlands chefsekonom Mika Kuismanen anser att det skulle vara bättre om gränsen var aningen lägre.

– Det skulle vara bra om omsättningsgränsen var lägre så att även mindre företag kunde omfattas av stödet. Vi försökte påverka för en lägre gräns så att även företag med mindre omsättning skulle omfattas av stödet. Det gick inte igenom, säger Kuismanen.

Enligt godkända villkor är kostnadsstödets minimibelopp 2000 euro och maximibeloppet 500 000 euro.

Kuismanen anser att stödets villkor är tydliga.

– Om företaget upplever att beviljandet av stödet är förknippat med någon orättvisa kan företaget pröva ansökan av stödet på särskilt vägande skäl. Bedömningen av de särskilda vägande skälen faller slutligen på Statskontorets ansvar.

Företagarna i Finland, ANM och Statskontoret ordnar ett öppet och avgiftsfritt informationstillfälle på finska om kostnadsstödet för alla företagare. Webbinariet ordnas den 6 juli och man kan anmäla sig här.

Allmänna frågor om kostnadsstödet

När kan stödet ansökas?

Kostnadsstödet kan ansökas den 7.7–31.8.2020. Innan dess skräddarsys Statskontorets datasystem och behandlingen av stödet testas för utbetalning.

Hur ansöks stödet?

Stödet ansöks via en elektronisk ansökningsblankett.

Hur stort är kostnadsstödet?

Storleken på stödet är individuellt. Stödets nedre gräns är 2 000 euro (stöd under 2 000 euro betalas inte) och övre gränsen är 500 000 euro.

Vem kan få stöd?

Stödet är avsett för företag vars omsättning betydligt har minskat på grund av coronaviruset och vars kostnader är svåra att justera. Det riktas till företag och branscher som lidit allra mest av coronaviruset.

Kostnadsstödet är avsett för företag som uppfyller följande villkor:

Företagets bransch omfattas av stödet. Omsättningen under stödperioden har minskat med över 30 procent i förhållande till jämförelsetidpunkten. Företaget har lönekostnader och fasta kostnader som är svåra att justera.

Om företagets bransch inte omfattas av stödet kan företaget ansöka om stöd endast på särskilt vägande skäl till följd av coronapandemin. Villkoren preciseras under den fortsatta beredningen av lagen. Förutom företag kan stiftelser och föreningar med affärsverksamhet även ansöka om stödet.

För vilken period granskas omsättningen och vilken period jämförs den med i företagets bokföring?

Enligt lagförslaget är jämförelsetidpunkten för omsättningen företagets genomsnittliga försäljning under mars-juni år 2019. Om företaget har grundats den 1.3.2019 eller senare är jämförelsetidpunkten för omsättningen den genomsnittliga försäljningen för januari-februari år 2020. Den minskade omsättningen fastställs genom mervärdesbeskattningsanmälan som inlämnats till Skatteförvaltningen eller, om dessa saknas, genom företagets egen anmälan.

Hur inverkar Business Finlands finansiering, NTM-centralens stöd, kommunernas stöd eller det riktade stödet till restauranger på det allmänna stödbeloppet?

Kostnadsstödet kan ansökas trots att företaget redan skulle ha fått andra direkta stöd under coronatiden. Stöden samordnas, dvs. andra direkta stöd subtraheras från kostnadsstödet. Restaurangbranschens stöd och kommunernas coronastöd till egenföretagare subtraheras till sitt fulla belopp. Business Finlands och NTM-centralens utvecklingsstöd till företag beaktas till 70 procent. Arbetslöshetsförmåner eller utkomstskydd för arbetslösa dras enligt lag inte av från kostnadsstödet.

Kan jag skicka en pappersansökan om företagsstöd ifall företagsstödets e-tjänst inte fungerar?

Det lönar sig inte att skicka en pappersansökan om e-tjänsten tillfälligt inte fungerar. Vänta tills tjänsten kan användas igen. Den elektroniska kanalen är det enklaste sättet att ansöka om stödet och den möjliggör även en snabb behandling av stödansökan.

Stödansökan kan även skickas i pdf-format till exempel i situationer där alla med namnteckningsrätt är utländska och inte får fullmakt till en finländsk instans. Pdf-ansökan beställs från Statskontoret på en adress som meddelas senare.

Kan jag göra en ansökan om jag saknar bankkoder?

Stödansökan kan även skickas i pdf-format om den sökande inte kan identifiera sig i e-tjänsten. Pdf-ansökan beställs från Statskontoret på en adress som meddelas senare.

Hur inverkar utsökning på erhållandet av stöd eller dess utbetalning?

Kostnadsstödet beviljas inte till företag som har obetalda skatter som drivs in via utsökning. Stödet som beviljas är utsökningsbar inkomst, som utsökningsmyndigheten enligt lag har rätt till.

Måste stödet sökas så snabbt som möjligt? Räcker det bara till de första sökandena?

Det behövs inte. De som uppfyller de lagenliga förutsättningarna får stöd.

När kommer det beviljade stödet in på kontot?

Statskontoret strävar efter att behandla ansökningarna så fort som möjligt. Det beviljade stödet betalas av Skatteförvaltningen till angivet bankkonto och finns på kontot inom tre bankdagar.

Kan företaget göra något på förhand innan ansökan börjar?

Det lönar sig att åtminstone kontrollera och sköta om följande saker:

En person med namnteckningsrätt eller med fullmakt kan lämna in ansökan via fullmakter i Suomi.fi. Den sökande bör kontrollera att namnteckningsrätten är i kraft. Ifall det finns brister eller något att korrigera vad gäller företagets namnteckningsrätt kan detta ändras genom att kontakta Patent- och registerstyrelsen.

Det är dessutom bra att säkerställa att företaget har ”åtgärder på en annans vägnar” inlagda i Suomi.fi. De fullmakter som behövs för att representera ett företag/samfund sköts i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Kostnadsstöd ansöks med fullmakten "Ansökan om företagsfinansiering".

Kostnadsstöd kan endast betalas till ett konto som företaget angett till Skatteförvaltningen. Kontrollera kontonumret du angett och meddela vid behov ett nytt kontonummer via tjänsten MinSkatt.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi