Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Visste du det här om permitteringar som fortsätter mer än 200 dagar?

Coronapandemin har tystat arbetet i många företag och arbetstagarna har varit permitterade. Om en permittering på heltid inletts i mitten av mars blir regeln om 200 dagars permittering aktuell i månadsskiftet september-oktober.

För företagaren utgör den osäkra framtiden – och att inte veta när arbetstagarna kan kallas tillbaka till arbetet – en svår situation. Enligt arbetsavtalslagen måste arbetsgivaren betala lön för uppsägningstiden åt arbetstagaren även i situationer där arbetstagaren sägs upp då permitteringen har fortgått minst 200 dagar utan avbrott.

– Då måste man alltså betala lön för uppsägningstiden åt arbetstagaren. Lön som man skulle betala om arbetsgivaren hade sagt upp arbetstagaren, trots att anställningen avslutas utan uppsägningstid, preciserar Företagarnas sakkunnige Atte Rytkönen.

Om arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet bestäms lönebetalningsskyldigheten för uppsägningstiden som normalt.

Meddelanden om samarbetsförhandlingar kopplade till permitteringar hade i slutet av juni registrerats för ungefär 6100 arbetsgivare. Förhandlingarna berörde totalt cirka 571 000 arbetstagare. Det visar TE-byråns statistik från våren. I siffrorna ingår redan avslutade samarbetsförhandlingar. Siffrorna gäller arbetsgivare som sysselsätter minst 20 personer.

Företagarna i Finlands kontor har fått förfrågningar om "200-dagars-regeln" som gäller vid permitteringar. Företagarnas sakkunnige, juristen Atte Rytkönen, svarar på följande frågor:

Är det nödvändigt med uppsägning då permitteringarna pågått i 200 dagar i företaget?

– Det är inte nödvändigt att säga upp arbetstagare trots att 200 permitteringsdagar uppnåtts. Arbetstagaren måste inte heller säga upp sig trots att permitteringen skulle pågå ännu längre. Permitteringen fortsätter som vanligt trots att 200 dagar uppnåtts. Om permitteringen fortgår är det dock skäl att bedöma hur bestående det minskade behovet av arbetskraft är i företaget.

– Om arbetsgivaren säger upp anställningen följs i regel normal uppsägningstid oberoende av om permitteringen fortgått över eller under 200 dagar. Arbetsgivaren har då normal lönebetalningsskyldighet, men man ska beakta att även arbetstagaren då i regel är skyldig att arbeta under uppsägningstiden ifall det finns arbete i företaget.

Drar arbetsgivaren av lönen som utbetalas under permitteringstiden från lönen från uppsägningstiden?

– Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren från lönen för uppsägningstiden dra av 14 dagars lön. Detta gäller om arbetstagaren har permitterats med iakttagande av mer än 14 dagars lag- eller avtalsenlig tid för meddelande om permittering. I praktiken är sådana situationer väldigt sällsynta, särskilt i det här läget. Om man på grund av coronasituationen iakttagit kortare tid för meddelande av permittering har arbetsgivaren inte rätt att dra av lön för tiden för meddelande om permittering från lönen för uppsägningstiden.

Avbryter semestern 200 dagars permitteringen eller räknas semestern med?

– Först och främst är det bra att komma ihåg att permitteringar inte utesluter att semestern beviljas under sommarsemesterperioden. Tvärtom är arbetsgivaren skyldig att bevilja sommarledighet under sommarsemesterperioden. Sommarsemestern ska alltså i regel hållas under semesterperioden, dvs. under tiden 2.5–30.9.

– Om arbetsgivaren bestämmer att semestern ska hållas under permitteringen fortsätter permitteringen automatiskt utan nytt meddelande om permittering efter avslutad semester. Då avbryter inte semestern permitteringens kontinuitet. Den påverkar inte heller 200 dagars regeln.

Inverkar kortvarigt arbete mellan permitteringsperioderna på tillämpningen av 200 dagars regeln?

– Regeln tillämpas, förutom på permitteringar som tillsvidare är i kraft, även på varandra följande tidsbundna permitteringar på heltid. Detta om deras totala längd överstiger 200 kalenderdagar. Om mycket kortvarigt arbete utförs mellan permitteringarna inverkar det i princip inte på permitteringens kontinuitet.

– En tidsbunden permittering kan vara högst 90 dagar per gång, men tidsbundna permitteringar kan vid behov förlängas.

Man måste beakta att regeln i praktiken gäller permitteringar på heltid och att regeln i princip inte tillämpas som sådan på till exempel permitteringar på deltid.

Arbetstagaren kan säga upp sig under permitteringen utan uppsägningstid, vad bör man beakta här?

– Arbetstagaren får säga upp sitt arbetsavtal under permitteringen utan uppsägningstid oberoende av permitteringens längd. Om det är fråga om permittering på heltid som fortgått kontinuerligt i över 200 kalenderdagar har arbetstagaren oavsett uppsägningen och avslutandet av anställningen rätt till ersättning. Ersättningen motsvarar lön som betalas enligt uppsägningstiden som är bindande för arbetsgivaren, dvs. som om arbetsgivaren hade sagt upp anställningsförhållandet.

Om arbetsgivaren under permitteringen erbjuder arbete till den permitterade arbetstagaren före 200 permitteringsdagar uppfylls, och denna nekar har arbetstagaren inte rätt att kräva ovannämnda löneersättning.

Vad ska man beakta om arbetstagaren säger upp arbetstagaren under pågående permittering?

– Om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren under pågående permittering avslutas anställningsförhållandet enligt normal uppsägningstid, som arbetsgivaren är bunden vid. Lönen för uppsägningstiden betalas även enligt normala löneperioder. Dessutom: om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren och betalar lön för uppsägningstiden är arbetstagaren i princip skyldig att återgå till arbetet enligt arbetsavtalet, om sådant arbete erbjuds.

 

Bild: Getty Images kuvituskuva

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi