Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

ANM beviljar investeringsstöd för den cirkulära ekonomin – kom ihåg den aktuella EU-finansieringen

Arbets- och näringsministeriet beviljar företag bidrag för innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi. En miljon euro har reserverats för bidragen. Målet är att skapa nya arbetsplatser och främja klimatmålen.

Bidraget är avsett för antingen investeringar eller utvecklingsprojekt. Investeringar som främjar den cirkulära ekonomin ska anknyta till teknologi eller stöd av nya tillvägagångssätt eller tjänster. Enligt ANM kan utvecklingsprojekt bestå av utredningar som kräver betydande investeringar eller investeringar relaterade till nätverksskapande och samarbeten som implementerar samverkan mellan aktörer eller sammankopplar processer och materialflöden.

Bidrag kan dessutom ansökas för implementering av innovativa lösningar för cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen. Då kan bidrag ansökas även av aktörer inom tredje sektorn.

Projekten påverkar å sin sida uppkomsten av nya arbetsplatser, strävan att nå klimatmålsättningarna och ändringen av företagens verksamhetssätt för att uppnå målen med den cirkulära ekonomin.

– Målen är bland andra att minska användningen av material, minska miljöeffekterna, nå helhetseffektivitet istället för deloptimering, öka det immateriella värdet och förbättra cirkulationen av icke-förnybara råvaror.

Ansökan är öppen till och med den 15 oktober

Ansökan om bidrag för cirkulär ekonomi är öppen till och med den 15 oktober kl. 16.15. Projekten ska genomföras före den 30 juni 2022. Stödbeloppet är högst 200 000 euro per företag, enligt EU:s bestämmelser om statsunderstöd.

Främjandet av cirkulär ekonomi är ett av regeringens mål som stöder övergången till ett klimatneutralt samhälle.

På ministeriets sidor berättar man att ANM:s bidrag strävar efter att stödja projekt som riktar sig till att påskynda investeringar inom cirkulär ekonomi i hemlandet i sådana fall där till exempel Business Finlands instrument inte är lämpliga.

Kom också ihåg de europeiska finansieringsmöjligheterna

Kom ihåg Business Finlands finansieringstjänster och de europeiska finansieringsmöjligheterna.

EU:s följande Horisont Europa-program tas som bäst fram och följande programperiod inleds år 2021. Det är världens största forsknings- och innovationsfinansieringsprogram.

I den första ansökningsronden beviljar EU:s Innovationsfond en miljard euro i bidrag till stora projekt för ren teknologi. Ansökningen för små projekt öppnar nästa år.

I den första ansökningen som förvaltas av Europeiska kommissionen finns sammanlagt en miljard euro för stora projekt på över 7,5 miljoner euro inom EU. Ansökan om stöd är öppen till den 29 oktober 2020.

 

toimitus(at)yrittajat.fi