Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Arbetslivsgallup: 67 procent av de anställda vill ha avtalsfrihet på arbetsplatserna

Av de som befinner sig i arbetslivet anser 67 procent att arbetsplatserna bör ha avtalsfrihet om kollektivavtalen då både arbetsgivaren och arbetstagarna vill det. Detta framgår av den färska Arbetslivsgallupen. – Det här är ett tydligt besked om att även arbetstagarna vill avtala om saker lokalt. Det visar att Skogsindustrin rf:s riktlinje om att införa lokala avtal faller i god jord på arbetsplatserna, säger Företagarnas verkställande direktör Mikael Pentikäinen.

Aktuell gallup

De anställdas inställning till arbetsplatsavtal är väldigt aktuell just nu då Skogsindustrin rf meddelade att de lämnar kollektivavtalsverksamheten och övergår till att avtala om arbetsvillkor på företagsnivå.

67 procent av de anställda vill att arbetsplatserna ska ha avtalsfrihet om kollektivavtalen då både arbetsgivaren och arbetstagarna tillsammans vill det. 16 procent av arbetstagarna motsatte sig saken.

– Även en klar majoritet av fackförbundens medlemmar, till och med 62 procent, vill ha avtalsfrihet på arbetsplatserna. De understöder alltså Företagarnas riktlinje om arbetsplatsavtal, säger Pentikäinen.

Kantar TNS undersökte i september arbetstagarnas inställning till arbetsplatsavtal. I undersökningen svarade 1039 personer från arbetslivet.

– Vi ville ta reda på vad arbetstagarna tycker. Det är viktigt att veta hur man verkligen ser på dessa frågor ute bland arbetstagarna, säger Pentikäinen om undersökningen.

Arbetstiderna det populäraste föremålet för avtal

Över hälften vill avtala lokalt om arbetstiderna (54 %) och om löner, ersättningar och tillägg (52 %). Nära hälften vill avtala lokalt om semester och ledigheter (44 %). Det gick att välja flera alternativ på frågan.

– Det är väldigt intressant att över hälften av arbetstagarna vill avtala lokalt om arbetstider, löner och tillägg och närmare hälften även om semester och ledigheter, säger arbetsmarknadschef Janne Makkula.

Förtroendeombudet dubbelt populärare avtalspart än förtroendemannen

Det populäraste alternativet som avtalspart bland arbetstagarna är förtroendeombudet som valts av hela personalen (40 % av de svarande). Det näst populäraste alternativet är att hela personalen avtalar tillsammans (31 %). Förtroendemannen får understöd av 17 procent av de svarande. 11 procent kunde inte säga.

Förtroendemannen är förbundets representant på arbetsplatsen och hen har valts av förbundets medlemmar. Förtroendeombudet är personalens representant, som hela personalen valt. Förtroendeombudet kan självklart höra till förbundet om hen så önskar.

– I ljuset av undersökningen är det väldigt tydligt att förtroendemannen inte kan vara den enda avtalsparten såsom fackföreningsrörelsen förutsatt, säger Pentikäinen.

– Populariteten för systemet med förtroendeman bryts ned. Förtroendeombudet som väljs av hela personalen är ett klart mer önskvärt sätt att avtala – till och med bland fackförbundens egna medlemmar, säger Pentikäinen.

Arbetstagarna starkt engagerade i jämställdhet

75 procent berättar att de vill att arbetstagarna är jämställda vid avtal oberoende av om de hör till fackförbundet eller inte. 15 procent motsatte sig tanken och 10 procent kunde inte svara.

– Det är fint att se arbetstagarnas starka engagemang i jämställdheten. Till och med förbundens medlemmar är i stor utsträckning av den åsikten att medlemskap i förbundet inte ska ge särbehandling vid lokala avtal. Ändå har vi ett system som ger förbundets medlemmar särställning i förhållande till oorganiserade arbetstagare, säger Makkula.

– Det är sensationellt och glädjande hur starkt stöd avtalsfriheten har bland arbetstagarna. På arbetsplatserna ser man på saken på ett helt annat sätt än i fackföreningsrörelsens ledning. Det är dags att vakna upp – både i regeringen och i fackföreningsrörelsen.

Detta frågades

Arbetslivsgallupen genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Företagarna i Finland.  Enkäten besvarades av 1039 personer från arbetslivet, alla boende i Finland (18–79 år).Materialet representerar finländare inom målgruppen som är delaktiga i arbetslivet. Undersökningsmaterialet representerar befolkningen med avseende på de svarandes kön, ålder och bostadsort.Undersökningens målgrupp har tagits från den riksomfattande webbpanelen Forum. Resultatets konfidensintervall för det totala resultatet är +- 3,1 procentenheter för en resultatnivå på 50 %. Enkäten utfördes i september 2020.

 

Verkställande direktör Mikael Pentikäinen, Företagarna i Finland, tel. 040 504 1944, mikael.pentikainen @ yrittajat.fi

Arbetsmarknadschef Janne Makkula, Företagarna i Finland, tel. 040 581 2472, janne.makkula @ yrittajat.fi 

Företagarna i Finland är till medlemsantalet näringslivets största centralorganisation med 115 000 medlemsföretag. Företagarna i Finland driver de små och medelstora företagens ärenden. Bland medlemsföretagen är 50 000 arbetsgivarföretag. De sysselsätter cirka 660 000 personer inklusive företagarna. Sysselsättningssiffrorna baseras på en beräkning som gjorts tillsammans med Statistikcentralen år 2018. Företagarorganisationens verksamhet bygger på närmare 400 lokala föreningar, 20 regionorganisationer och 59 branschorganisationer. Tilläggsuppgifter: www.yrittajat.fi.