Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Förlängningen av användningen av kostnadsstöd för företag framskrider

Syftet med kostnadsstödet för företag är att hjälpa företagen att klara sig i den svåra ekonomiska situationen till följd av coronapandemin. Stödet ersätter företagens fasta kostnader som är svåra att anpassa och lönekostnaderna, men stödet ersätter inte minskad omsättning. Regeringen lämnade en proposition med förslag till förlängning av användningen av kostnadsstöd till riksdagen i slutet av oktober .

Det föreslås ändringar i kostnadsstödet så att det bättre ska motsvara behoven hos de företag som lidit värst. De grundläggande principerna för stödet förblir emellertid desamma.

Avsikten är att lagändringarna ska träda i kraft i december och att ansökningsomgången för kostnadsstöd ska inledas i slutet av december. Företagen ska fortsättningsvis ansöka om stödet elektroniskt hos Statskontoret. Regeringspropositionen kan ännu ändras under riksdagsbehandlingen.

– Coronapandemin fortsätter att orsaka svårigheter för flera företag och verksamhetsområden. Vi svarar på företagens nöd genom att på nytt ge dem möjlighet att ansöka om kostnadsstöd och hjälper dem på så sätt att klara krisen. Dessutom har vi inlett den fortsatta beredningen av stöd för ensamföretagare, säger näringsminister Mika Lintilä.

Företagarna: Bra att kostnadsstödet förnyas

Företagarna i Finland är nöjda med regeringens avsikt att igen ta i bruk kostnadsstödet till företag som lider av coronakrisen. Det finns dock några punkter i regeringens proposition som borde korrigeras. – Det är orimligt att inte få stöd och drivas till konkurs för att näringsgrensindelningen är fel, säger chefsekonom Mika Kuismanen. 

I början av sommaren lanserade regeringen ett allmänt kostnadsstöd för företag så att de skulle klara sig genom coronakrisen. Stödets ansökningstid upphörde i slutet av augusti. Företagarna i Finland har krävt att stödet förlängs och korrigeras. Nu har regeringen för avsikt att göra det. Remissbehandlingen för regeringens lagförslag avslutades den 21.10.

– Det är bra att man svarar på företagens kris, säger chefsekonom Mika Kuismanen. 

Enligt honom finns det dock rum för korrigering i regeringens proposition. Läs mera här.

Alla företag kan ansöka om stöd

Kostnadsstödet är avsett för företag vars omsättning har minskat betydligt på grund av coronapandemin och som på grund av detta har svårigheter att täcka sina fasta lönekostnader och andra kostnader.

Kostnadsstöd kan sökas även om företaget redan har fått andra direkta stöd avsedda att lindra konsekvenserna av coronapandemin. Tidigare beviljade stöd beaktas dock i kostnadsstödets belopp så att de sammanlagda stöden inte överstiger 800 000 euro. Det maximala stödbeloppet per företag fastställs i Europeiska kommissionens tillfälliga regler om statligt stöd.

Ett villkor för beviljande av kostnadsstöd är fortsättningsvis att företagets omsättning har minskat betydligt. Minskningen i omsättningen granskas med tanke på både verksamhetsområdet och enskilda företag. Granskning av verksamhetsområdet gör det möjligt att rikta stödet till de företag som drabbats värst av coronapandemin. Om företagens omsättning inom en bransch har minskat med minst 10 procent, visar det att verksamhetsområdet har lidit av coronapandemin. Statskontoret kan även i fortsättningen ta ett företags ansökan till behandling fastän företaget inte är från en bransch vars omsättning har sjunkit. Företaget ska då påvisa synnerligen vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget.

Stödansökningarna behandlas företagsvis, och i detta skede förutsätts det att företagets omsättning har minskat med minst 30 procent. Dessutom ska företagen uppfylla de övriga förutsättningarna för beviljande av stöd enligt lagen.

Stödperioden förlängs till fem månader, den nedre gränsen för omsättningen slopas

Enligt förslaget ska stödperioden vara fem månader från och med den 1 juni till och med den 31 oktober 2020. Stödperioden var tidigare två månader.

Minskningen i omsättningen jämförs med den tidsperiod under 2019 som motsvarar stödperioden. Jämförelseperioden för företag som grundats den 1 maj 2019 eller därefter ska vara den 1 januari–28 februari 2020.

Den nedre gräns för omsättningen som berättigar till stöd (20 000 euro under jämförelseperioden på fyra månader) slopas, vilket innebär att stödet nu bättre riktar sig till mindre företag. Det minsta stödet som betalas ut är fortsättningsvis 2 000 euro och det maximala stödbeloppet är 500 000 euro.

Bestämmelser om de verksamhetsområden som omfattas av stödet utfärdas senare genom en särskild förordning. Verksamhetsområdena bestäms utifrån de omsättningsuppgifter för juni–oktober 2020 som fås från Skatteförvaltningen.