Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Indrivningslagen ändras temporärt: ändringar i indrivningskostnaderna – "Kostnadstaket måste bli permanent"

Syftet med de temporära ändringarna i indrivningslagen är att mer detaljerat begränsa indrivningar för andra fordringar än konsumentfordringar och att underlätta situationen för företag i ekonomiska svårigheter. Den temporära lagen ska vara i kraft till slutet av juni 2021.

Regeringen föreslår att det till indrivningslagen fogas detaljerade bestämmelser också då det gäller indrivningskostnaderna för företagsfordringar. Regleringen behövs eftersom många företag har betalningssvårigheter på grund av coronapandemin. Indrivningskostnader som beror på försenad betalning av fakturor och skulder kan förvärra situationen.

– Företagarna i Finland har redan i flera år krävt att en övre gräns i euro fastställs för kostnaderna för företagsindrivningen. En temporär ändring av indrivningslagen är en bra början för företagarna. Kostnadstaket borde dock göras permanent i lagen då den temporära lagens giltighet upphör efter juni, säger Företagarna i Finlands chef för lagstiftningsärenden Tiina Toivonen.

Ändringar i trattaindrivningen

Enligt förslaget ska lagen innehålla villkor på hur många indrivningsåtgärder, av de som berör företagsfordringar, man får kräva ersättning för. I lagen begränsas även maximibeloppet på gäldenärens totala kostnadsansvar och de avgifter som tas ut för enskilda indrivningsåtgärder. De föreslagna bestämmelserna liknar i huvudsak bestämmelserna om konsumentfordringar, men här har särdragen hos indrivningen av företagsfordringar beaktats.

I propositionen föreslås dessutom begränsningar i användningen av tratta (betalningsuppmaning som vanligen används vid indrivning av företagsfordringar). Enligt förslaget ska det bli förbjudet att använda tratta för indrivning om gäldenären är en privatperson, en enskild näringsidkare, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag. Det föreslås också begränsningar i användningen av tratta vid indrivning av fordringar hos aktiebolag med liten omsättning och aktiebolag som nyligen inlett sin verksamhet.

Tiina Toivonen är nöjd med propositionen.

– Trattaindrivning är en tuff indrivningsmetod för företagare och företag eftersom den medför betalningsanmärkning. Då vi lever i en exceptionell situation behövs även exceptionella lösningar för att hjälpa företag som hamnat i ekonomiska svårigheter. Därför är det bra att användningen av tratta begränsas temporärt för små företag. Borgenären har fortfarande andra metoder för att driva in sina fordringar.

Företagarna: Risken är förlängda betalningstider

Perintäritari Oy:s företagare Juha Järvinen är nöjd över att propositionen förtydligar avgifterna och förbättrar likabehandlingen av gäldenärer oberoende indrivningsbyrå.

– Risken är att betalningstiderna förlängs ytterligare då indrivningens kraftmetoder försvagas. B2B-affärsverksamhetens betalningstider har på ett år förlängts från två till sjutton dagar, säger Järvinen och hänvisar till rapporten Intrum European Payment Report 2020.

Enligt Järvinen ställer lagförslaget aktiebolag i en ojämlik ställning jämfört med personbolag.

– En protesterad tratta syns inte som personlig betalningsanmärkning för näringsidkare utan under FO-numret säger han. I de personliga kredituppgifterna syns endast fordringar som indrivs via utsökning med dom från tingsrätten.

På så sätt inverkar inte trattamarkeringar kopplade till FO-numret på exempelvis företagarens möjlighet att få personlig hemförsäkring. För företaget som gett en betalningsanmärkning är det bara genom beslut i tingsrätten som företagarens personliga kredituppgifter syns, eftersom hen bär personligt ansvar för skulden som näringsidkare.

Den nya lagen avses träda i kraft så fort som möjligt. Lagen ska tillämpas på indrivningsåtgärder som vidtas under lagens giltighetstid.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi