Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Svara på enkäten om tvåspråkighet i offentliga upphandlingar

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling utreder tillsammans med Arbets- och näringsministeriet tvåspråkigheten inom offentlig upphandling. Som en del av utredningen gör rådgivningsenheten två enkäter, den ena riktar sig till upphandlande enheter, den andra  till anbudsgivare inom offentlig upphandling. Uppdraget hänför sig till regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering (Statsrådet), enligt vilket regeringen förbinder sig att främja tvåspråkiga upphandlingar och utreda eventuella problemområden i lagstiftningen.

Upphandlingar som är föremål för enkäten

Enkäten omfattar offentliga upphandlingar som överskrider tröskelvärdena i upphandlingslagen och försörjningslagen.

Enkäten gäller inte:

  • Små upphandlingar och andra anskaffningar som faller utanför ovan nämnda lagars tillämpningsområde.
  • Upphandlingar som omfattas av lagen om försvars- och säkerhetsupphandling.
  • Åländska upphandlande enheters upphandlingar.   

Om enkäten

Synpunkter önskas av både upphandlande enheter och anbudsgivare. Vem som helst som representerar en upphandlande enhet eller en anbudsgivare kan svara på enkäten genom den öppna länken. Observera att rådgivningsenheten också skickat enkäten per e-post direkt till ett urval representanter för upphandlande enheter och anbudsgivare.

Tiden som går åt till att svara på enkäten beror på om den som svarar har erfarenhet av upphandling på nationell eller EU-nivå eller av bägge. I upphandlande enheternas enkät finns som mest 48 stycken frågor och i anbudsgivarnas enkät som mest 52 stycken frågor. De flesta frågor är ändå snabba flervalsfrågor. Därtill vill vi gärna få öppna svar, praktiska synpunkter och kommentarer för att utveckla lagstiftningen.

Enkäten besvaras på finska eller svenska. 

Länk till enkäten för de upphandlande enheterna

Länk till enkäten för anbudsgivarna

Svarstiden går ut 27.11.2020. 

Läs mera här.