Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Det nya året medför ändringar – Momsens nedre gräns höjs och arbetsavtalslagens coronaundantag upphör

Vid årsskiftet träder lagändringar i kraft, bland andra höjning av momsens nedre gräns och skatteincitament för engagemang. Under coronaåret fattade regeringen beslut om många undantag i lagstiftningen, till exempel i arbetslagstiftningen, för att företagen ska klara sig genom coronakrisen. En del av dessa fortsätter i början av året.

Mervärdesskattens nedre gräns höjs från 10 000 till 15 000 euro i början av år 2021. Höjningen av gränsen har varit Företagarna i Finlands mål. Höjningen hjälper nystartade och små företag.

Från början av året får onoterade aktiebolag emittera aktier åt personalen. Emissionerna är inte skattepliktig inkomst för personalen, i de fall värdet inte understiger det matematiska värde som grundar sig på bolagets nettoförmögenhet och som har beräknats för en aktie i bolaget. Ändringen hjälper onoterade företag att engagera personalen i tillväxten av företaget: personalen får en förmån då företagets värde ökar. Läs mera.

Förvandlingsstraff för böter återinförs i strafflagen, energistöden blir gynnsammare för SMF-företagen

Förvandlingsstraff för böter återinförs i strafflagen och träder i kraft år 2021. Företagarna i Finland och Finsk handel krävde detta tillsammans. Antalet butiksstölder och snatterier riktade mot handeln har ökat de senaste åren. Affärernas totala kostnader för stöldsvinnet uppgår till cirka 550 miljoner euro per år. 

Elskatten för industrin sänks till EU:s miniminivå år 2021. Samtidigt avskaffas återbäringssystemet för industrins energiskatt gradvis. Företagarna i Finland bidrog till avskaffandet av skattestödet eftersom återbäringssystemet har diskriminerat små och medelstora företag och gynnat fossila bränslen. Avskaffandet av återbäringssystemet och sänkningen av energiskatten inom industrin gynnar industrins SMF-företag och företag som är verksamma inom branschen för renare teknologi och bränsle.

Early warning-nätverket hjälper vid ekonomiska svårigheter

Early warning-projektets tjänst sammankopplar ett omfattande nätverk av företagstjänster så att företagare med ekonomiska svårigheter får omfattande hjälp och stöd från ett och samma ställe. Avsikten är att tjänsten öppnas för företagarna under år 2021. Läs mera.

Coronaundantagen i arbetsavtalslagen upphör

Flexibiliteten i arbetslagstiftningen upphör vid årsskiftet. De temporära ändringarna i arbetslagstiftningen upphör den 31 december 2020. Läs mer om tillämpningsanvisningarna på Företagarnas coronasidor.

Då det gäller arbetsavtalslagen och lagen om samarbete inom företag återgår man till att iaktta normalt gällande lagstiftning. Trots lagstiftningsändringarna ska arbetsgivaren iaktta bestämmelserna i det allmänt bindande kollektivavtalet i den egna branschen.

Då de tillfälliga bestämmelserna upphör inverkar det på tillämpandet. Arbetsgivaren ska alltså beakta bestämmelserna för upphörandet då den planerar upphävning av prövotider, permitteringar och uppsägningar. De temporära ändringarna har bland annat avsett förkortning av minimitider för samarbetsförhandlingar och förlängning av återanställningsskyldigheten.

Företagarens utkomstskydd för arbetslösa fortsätter till slutet av mars

Det blev möjligt för företagare att få temporärt utkomstskydd för arbetslösa vid sidan av företagsverksamheten, om verksamheten lidit av coronapandemin. Den temporära lagändringen möjliggör en utbetalning på 724 euro i arbetsmarknadsstöd åt företagare från 16.3.2020–31.3.2021 utan att företagets verksamhet måste upphöra. Erhållandet av stöd förutsätter att företagarens huvudsyssla har upphört eller att inkomsten från företagsverksamheten understiger 1089,67 euro för varje arbetstagare som är företagare i företaget.

För att kunna erhålla arbetsmarknadsstöd måste man anmäla sig som arbetssökande till arbets- och näringsbyrån. Då man erhållit ett positivt utlåtande om arbetsmarknadsstöd kan företagaren ansöka om arbetsmarknadsstöd från FPA.

Maximitiden för startpengen förlängs till 18 månader

Maximitiden för startpengen förlängdes från 12 till 18 månader.  Avsikten med förändringen är att säkerställa möjligheten för företagare som erhåller startpeng att starta företagsverksamheten trots coronapandemin. Ändringen är i kraft fram till den 30 juni 2021. Från och med den 16 april 2020 kan företagare som erhåller startpeng även få startpeng för de dagar som företagaren på grund av coronapandemin inte kan arbeta i sitt företag. Läs mera.

Konkurslagens temporära ändringar fortsätter – Lättnader i utsökningsavgifterna på grund av corona

Konkurslagens temporära ändringar fortsätter så att livskraftiga företag inte ska behöva gå i konkurs på grund av coronakrisen. Läs mera.

Dessutom har indrivningsåtgärderna begränsats så att företag på grund av orimliga indrivningsåtgärder inte måste avsluta sin verksamhet. Företagaren eller företaget får, på grund av coronasituationen, lättnader i utsökningsavgifterna som ett stöd för att hjälpa dem över krisen. Läs mera.

Som ett resultat av påverkningsarbetet kunde Företagarna bland annat förhindra att packarnas producentansvarsskyldigheter sträcker sig till småföretagare.

Läs även: 

Så här jobbade Företagarna i Finland för företagarnas bästa under år 2020.

Företagare, så här förbereder du dig inför kostnadsstödets andra omgång.

 

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi