Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Ny ersättning till företag för stängning av kundlokaler på kommande – Företagarna kräver mindre självriskandel och slopad karenstid

Den pågående nedstängningen av restauranger ska fortsätter till 18 april i stället för till 28 mars. Det innebär en förlängning på tre veckor.

För tillfället får restaurangerna i stora delar av landet endast sälja hämtmat åt sina kunder, som inte får stanna för att äta maten exempelvis på restaurangers terrasser.

Restaurangerna är stängda i alla landskap som befinner sig i accelerations- eller spridningsfasen, vilket i praktiken motsvarar nästan hela landet. Det är endast restauranger i Lppland, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Södra Österbotten,Kajanaland och Åland som för tillfället får välkomna kunder.

Ersättningen riktas till restauranger och andra företag som förordnats att hålla stängt

Regeringen föreslår att ersättningen betalas till företag vars lokaler med stöd av lag eller ett myndighetsförordnande var stängda på grund av coronapandemin den 9–28 mars. Den nya ersättningen för stängning gäller mikroföretag och små företag med högst 49 anställda.

Ersättningen betalas till företaget om de varit tvungna att ha stängt i minst 15 dygn. Om antalet kunder i företaget begränsats men lokalen inte stängts helt och hållet, kan företaget inte få stödet. Dessa företag kan dock ansöka om kostnadsstöd.

Ersättning kan också betalas till sådana företag som kommunen eller regionförvaltningsverket bestämt att ska stängas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Till dessa hör till exempel utrymmen för motion och idrott; träningslokaler, allmänna bastur, simhallar, badinrättningar och inomhuslekparker.  

Företagarna i Finland kräver förändringar i regeringens proposition

Ersättningen för stängning föreslås grunda sig på företagets kostnader för februari 2021 och på företagets anmälan om hur stor del av affärsverksamheten som stängs. Lönekostnaderna ersätts till 100 procent och de övriga kostnaderna, som till exempel hyreskostnader, till 70 procent. Tidigare beviljade coronastöd tas i beaktande och maximibeloppet får inte överstiga 1,8 miljoner euro, enligt EU:s regler om statligt stöd.

Företagarna i Finland kräver att självriskandelen på 30 procent sänks för små- och mikroföretag eftersom myndigheterna med olika lagar och myndighetsbeslut begränsat näringsverksamheten i tre veckor.

– ­Vi anser att en skälig ersättning för de övriga kostnaderna borde uppgå till 90 procent i stället för 70 procent. I många företag, som blivit tvungna att stänga dörrarna, har det varit omöjligt att utveckla en ersättande affärsverksamhet, säger Mika Kuismanen, Företagarna i Finlands chefsekonom.

Karenstiden på 14 dygn kan försätta små- och mikroföretag i en knepig situation

Om stängningen av kundlokalerna förlängs med stöd av lag eller myndighetsbeslut efter det att den första ansökan om ersättning har lämnats in, kan företaget ansöka om ersättning för stängning i perioder på minst 14 kalenderdagar. Detta påskyndar erhållandet av stöd. Jämförelseperioden för ersättningen för stängning förblir densamma, det vill säga ersättningsbeloppet baserar sig på företagets kostnader för februari 2021.

Företagarna i Finland anser att små- och mikroföretag borde få ersättning redan från den första dagen som de tvingats ha stängt på grund av myndigheternas beslut.

– ­Karenstiden på 14 dygn kan förstöra de ekonomiska verksamhetsförutsättningarna för många små- och mikroföretag, poängterar Kuismanen.

Företagen ska ansöka om ersättning för stängning hos Statskontoret

Regeringen överlämnade en proposition om ersättningsförfarandet till riksdagen den 18 mars 2021. Propositionen kompletterar lagförslaget om den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd. Företagen ska ansöka om ersättning för stängning hos Statskontoret. Ansökningsomgången för företagen kan inledas i början av maj.

– De stora företagen är nära att nå det stödtak på 1,8 miljoner euro som fastställts i EU:s regler om statligt stöd. Vi förhandlar som bäst med Europeiska kommissionen om detta. Men eftersom vi vill komma i gång med stödet för små företag så fort som möjligt, bereder vi stödpaketen för små och stora företag separat. Vi bereder som bäst också ett separat stöd för evenemangsbranschen, säger näringsminister Mika Lintilä.

De ersättningar som föranleds av stängningen uppskattas uppgå till 70 miljoner euro. Omkring två tredjedelar av detta kommer att användas till stöd för små företag och mikroföretag och en tredjedel till de stöd för stora företag som bereds separat så snart som möjligt.

Med mikroföretag avses ett företag som har färre än tio anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 2 miljoner euro. Med små företag avses ett företag som har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller en balansomslutning som uppgår till högst 10 miljoner euro.