Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Företagargallup: Fullmäktigebeslutens konsekvenser för företagen ska bedömas

Det är viktigt för företagare att städernas och kommunernas fullmäktige bedömer beslutens konsekvenser för företagen, visar Företagargallupen.

Ska kommunen eller staden bedöma hur deras beslut har påverkat företagen? Absolut, enligt över tusen svarande i Företagargallupen. Av företagarna var 77 procent helt av samma åsikt som påståendet, 18 procent var delvis av samma åsikt. Betydelsen av bedömningen betonades i svaren från företag som sysselsätter över fem personer och inom industri- och handelsbranscherna.

– I kommunalvalet lönar det sig att fundera på hurudana beslut som fattats i kommunen och hur de påverkat företagen, tjänsterna och arbetsplatserna, säger vice verkställande direktör Anssi Kujala från Företagarna i Finland.

Enligt honom ska en bedömning av konsekvenserna för företagen göras på alla viktiga beslut i kommunen.  

– Ingen kommun utan företag, säger Kujala.

– Bedömningen av konsekvenserna för företagen borde vara en systematisk del av beslutsfattandet. Målsättningen är inte att fjäska för företagen utan att säkerställa att besluten inte oavsiktligt försvårar företagens verksamhet. Till exempel påverkas företagen av planläggningens trafikarrangemang, säger chefen för kommun- och näringsfrågor Tanja Matikainen från Företagarna i Finland.

–  Trots att beslutet inte skulle ha direkta konsekvenser för företagens verksamhetsförutsättningar kan det ha indirekta konsekvenser. Dessa borde identifieras. Därför är det viktigt att kommande fullmäktige beslutar att ta i bruk en bedömning av företagskonsekvenserna, fortsätter Matikainen. 

"Diskrimineras egenföretagare i kommunerna?"

Avseende påståendet "företagen skapar livskraft i kommunerna" var 85 procent av de svarande helt av samma åsikt som påståendet och 13 procent var delvis av samma åsikt. Andelen arbetsgivarföretag som var helt av samma åsikt var större än andelen egenföretagare. 

– Diskrimineras egenföretagare i kommunerna? Enligt enkäten verkar det som att egenföretagarna inte upplever sig ha samma ställning som arbetsgivarföretagen i kommunernas ögon. Kommunerna borde beakta egenföretagarna bättre i sitt beslutsfattande, säger Kujala. 

Närmare 70 procent av företagen är egenföretagare – till exempel frisörer, sotare, blomsterhandlare, fotografer. 

– Egenföretagare måste beaktas i beslutsfattandet eftersom de har en stor betydelse för skapandet av livskraft i kommunen. De utgör även en stor grupp av väljare, säger Kujala.

Kommunen har en viktig roll enligt företagarna

På påståendet "kommunen har en viktig roll i främjandet av företagsamheten" var 54 procent av de svarande helt av samma åsikt och 36 procent var delvis av samma åsikt.

– Kommunerna har en stor roll i bland annat tillståndsärenden och via tjänsterna de erbjuder företagarna. Företagstjänsterna och smidiga tillståndsärenden möjliggör utveckling och kontinuitet i företagen, säger Tanja Matikainen.

Detta frågades

Företagargallupen genomfördes av Kantar TNS Oy på uppdrag av Företagarna i Finland.

Enkäten besvarades av 1114 representanter från SMF-företag.

Enkäten genomfördes som en flermetodsundersökning.

En del deltog i insamlingen av informationen genom en e-postenkät och en del via internetpanelen Gallup Forum.

Man strävar efter att bygga upp urvalet så att Företagargallupen representerar Finlands företag.

Undersökningens felmarginal är 3,1 procentenheter i vardera riktning.  Informationen samlades in 17.2–24.2.2021.