Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Så här organiserar du distansarbetet i ditt företag: se Företagarnas nya anvisning här

Distansarbete har blivit betydligt vanligare under coronatiden och på många arbetsplatser har det blivit praxis. Företagarna i Finland har utarbetat en anvisning för att smidigare organisera distansarbetet på arbetsplatserna.

– Många företag har haft planer på att återgå från fullt distansarbete till någon form av hybridmodell från hösten. Eftersom coronaläget fortfarande är sämre än vad som förväntades i början av sommaren överväger säkert många företag nu om de trots allt ska fortsätta med modellen som grundar sig på distansarbete, tills vaccintäckningen är tillräcklig. Vi har utarbetat en anvisning för distansarbete där frågor som ska beaktas på arbetsplatserna lyfts fram då man överväger att återgå till det "nya normala", säger Företagarna i Finlands sakkunnige Atte Rytkönen.

Syftet med distansarbetet är att öka arbetseffektiviteten och flexibiliteten, att främja orken i arbetet och underlätta samordningen av arbetet och privatlivet. Enligt Rytkönen är arbetets natur och arbetsuppgifterna avgörande för hur arbetet kan organiseras på bästa sätt. Distansarbetet utförs i ett anställningsförhållande och utgångspunkten är att alla lagar och avtal om anställningsförhållande tillämpas på distansarbetet.

– Det rekommenderas att man på arbetsplatsen utarbetar tydliga anvisningar och spelregler för hur man kommer överens om distansarbetet. I princip är det inte ändamålsenligt att ingå ett separat distansarbetsavtal för kortvariga distansarbeten.

Distansarbetet delas in i regelbundet och kortvarigt. I regelbundet distansarbete utförs distansarbetsdagen enligt en på förhand avtalad regelbunden rytm, till exempel under vissa veckodagar eller ett specifikt antal dagar i veckan. Kriteriet för kortvarigt distansarbete uppfylls då arbetet utförs tillfälligt, till exempel 1-2 dagar här och där i andra än arbetsgivarens utrymmen eller till exempel på arbetsresor.

– I jämförelse med den vanliga arbetsformen är distansarbete förknippat med både fördelar och risker som är bra att beakta då man överväger en praxis för distansarbete på arbetsplatsen och då man avtalar om distansarbete. Distansarbete är inte entydigt ett bättre eller sämre alternativ utan dess lämplighet ska alltid utvärderas för varje enskild arbetstagares arbetsuppgifter med beaktande av arbetsgivarens och arbetstagarens behov. Utgångspunkten är att distansarbetet ska gynna både arbetsgivaren och arbetstagaren. 

"Avtalet ska ingås skriftligen"

Enligt Företagarna rekommenderas det att distansarbete tas i bruk då det gynnar både arbetsgivaren och arbetstagaren. I vissa fall kan det vara ändamålsenligt att avtala om distansarbete separat för enskilda arbetstagare. Ibruktagande och inledande av distansarbete kräver dock inte alltid separata avtal med enskilda arbetstagare eller hela personalen.

Avtalet om distansarbete ska ingås skriftligen. Det kan bifogas till arbetstagarens arbetsavtal som en separat bilaga. Avtalet om distansarbete ersätter alltså inte i sig arbetstagarens tidigare arbetsavtal och dess villkor.

I vissa situationer kan det vara motiverat att man uttryckligen kommer överens om distansarbetet mellan arbetsgivaren och en enskild arbetstagare. En sådan situation kan exempelvis vara om distansarbetet är avsett att utföras regelbundet och på heltid eller om arbetstagaren till exempel tillfälligt ska flytta till en annan ort.

– Om ett separat avtal ingås för distansarbetet är det viktigt att man i distansarbetsavtalet vid sidan av andra villkor kommer överens om uppsägningstiden enligt vilken parterna kan säga upp avtalet. Meddelande om att distansarbetet upphör innebär inte att arbetsavtalet sägs upp utan endast att arrangemanget för distansarbetet upphör, säger Rytkönen.

Distansarbetet medför inga andra förändringar, bortsett från platsen där arbetet utförs, i anställningsvillkoren eller i praxisen som följs i anställningsförhållandet.  Arbetstagaren befinner sig i samma position i distansarbetet som vid arbete i arbetsgivarens utrymmen eller som en arbetstagare som utför motsvarande arbete i arbetsgivarens utrymmen.

– Med tanke på spelreglerna för distansarbetet är det bra att fundera på hurudan praxis som fungerar för varje enskilt företag. Om man till exempel återgår till någon form av hybridmodell efter distansarbetet är det bra att utarbeta riktlinjer för arbetstagarna till exempel med avseende på om de kan delta i arbetsgemenskapens eller enskilda videomöten även på distans och när mötena kräver fysisk närvaro, fortsätter Rytkönen.

Bild: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi