Hem > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Muut Tutkimukset

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritysrahoitus 2012

Esipuhe

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, Finnvera Oyj, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat selvittäneet Suomessa toimivien yritysten rahoitustarpeita ja -ongelmia sekä rahoituksen saatavuutta ja hintaa. Selvityksen nimenä on Yritysrahoituskysely. Kysely on tarkoitus tehdä jatkossa vuosittain. Tämänvuotisen kyselyn aineiston keruusta ja tulosten kokoamisesta on vastannut IROResearch Oy. 

Yritysrahoituskysely tuottaa ainutlaatuista tietoa yritysten rahoitustilanteesta sekä rahoituksen katvealueista, kehittämistarpeista ja muutostrendeistä. Yritysten rahoituksen riittävä saatavuus ja kohtuulliset ehdot sekä rahoitusvaihtoehtojen monipuolisuus ovat elintärkeitä yrityksille ja koko kansantaloudelle. 

Kysely pohjautuu suurelta osin Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n, Suomen Pankin sekä työ- ja elinkeinoministeriön vuosina 1994–2010 toteuttamaan Yritysten rahoituskysely -selvitykseen. Uuden kyselyn otos on kuitenkin aiemman kyselyn otosta laajempi, minkä vuoksi kysely tarjoaa aiempaa kattavamman kuvan suomalaisten yritysten rahoitustilanteesta. Kyselyyn vastasi 3 531 yritystä eri toimialoilta (pl. rahoitustoimiala) ja eri puolilta Manner-Suomea. 

Kyselyn tuloksia raportoitaessa yritykset jaetaan henkilökunnan lukumäärän perusteella neljään kokoluokkaan: mikroyrityksiin (0–9 työntekijää) sekä pieniin (10–49), keskisuuriin (50–249) ja suuriin (250 tai enemmän) yrityksiin. Tulokset on painotettu siten, että ne vastaavat mahdollisimman luotettavasti yritysten alueellista ja toimialoittaista jakautumista. Kyselyn tulokset eivät ole erilaisten otos- ja haastattelumenetelmien vuoksi täysin vertailukelpoisia aiempien Yritysten rahoituskysely -selvitysten tulosten kanssa. Sen vuoksi raportin kuvioissa ei esitetä vertailulukuja aiemmista kyselyistä. Raportin tekstissä tuloksia verrataan kuitenkin yleisellä tasolla aiempien kyselyiden tuloksiin.

 
Yhteenveto

Yritysten rahoituksen hankinta hyvällä tasolla
 
Uutta ulkoista yksityistä rahoitusta hankkineiden yritysten määrä on hieman suurempi kuin viime vuosina keskimäärin. Tulos on yhdenmukainen niiden tilastotietojen kanssa, joiden mukaan pankkien yritysluotonannon kasvu on ollut Suomessa selvästi ripeämpää kuin muualla Euroopassa keskimäärin. Toisaalta uutta julkista yritysrahoitusta hankkineiden yritysten osuudet ovat hieman pienemmät kuin keskimäärin viime vuosina.
 
Yritysten välillä suuret erot rahoituksen saatavuudessa
 
Alle kymmenen työntekijän mikroyritysten rahoitusongelmat ovat jopa kolme kertaa yleisempiä kuin suurten yritysten rahoitusongelmat. Mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusongelmat ovat myös keskimäärin selvästi vakavampia kuin suurten yritysten rahoitusongelmat. Kaikkiaan yritysten väliset erot rahoitusongelmien yleisyydessä, luonteessa ja vakavuudessa näyttäisivät olevan suurempia kuin aiemmin.
 
Suuri osa rahoitusongelmista kärsineistä mikroyrityksistä ja pienistä yrityksistä ei saanut lainkaan ulkoista rahoitusta
 
Rahoitusongelmia kokeneista mikroyrityksistä lähes puolet ja pienistä yrityksistä yli 40 prosenttia ei saanut ulkoista rahoitusta lainkaan. Yli 80 prosentilla rahoitusongelmia kokeneista mikro- ja pienistä yrityksistä yrityksen toiminnan jatkuvuus oli joko vaarassa tai liiketoimintaa voitiin jatkaa vain olennaisesti suunnitellusta poikkeavalla tavalla.
 
Suurten yritysten luottojen marginaalit levenivät
 
Suurten yritysten osalta rahoitustilanteen muuttuminen on näkynyt lähinnä uusien luottojen marginaalien (luottokorko miinus viitekorko) levenemisenä. Yli 60 prosenttia uutta rahoitusta hankkineista suurista yrityksistä ilmoitti marginaaliensa leventyneen. Muista yrityksistä selvästi tätä pienempi osuus ilmoitti marginaalien levenemisestä.
 
Yritysten rahoitusrakenne nojaa aiempaa enemmän pankkeihin
 
Kyselyssä on merkkejä yritysten rahoitusrakenteen yksipuolistumisesta. Varsinkin suuri osa mikroyrityksistä käyttää merkittävästi vain yhden pankin palveluita. Suuret yritykset vaikuttavat puolestaan tulleen aiempaa riippuvaisemmiksi pankkien myöntämästä rahoituksesta. Yritysten rahoitusrakenteen monipuolistuminen olisi toivottavaa tilanteessa, jossa Suomen talouden pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat heikkenemässä ja jossa pankkisääntelyn kiristymisen vuoksi muiden rahoituskanavien merkitys voi kasvaa.
 
Verkkolaskujen käyttöönotto etenee
 
Keskisuurista ja suurista yrityksistä yli puolet, pienistä yrityksistä kolmannes ja mikroyrityksistä viidennes on ottanut verkkolaskun käyttöön. Verkkolaskujen käyttöön liittyviä tehokkuushyötyjä on vielä saavutettavissa huomattavassa määrässä yrityksiä.
 

 
Raportti ja kalvosarja:

Tiedotteet: 


Lisätietoja kyselystä:

Suomen Pankki
Jukka Vauhkonen
ekonomisti
p. 010 831 2111
jukka.vauhkonen@bof.fi
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Tommi Toivola
rahoitusasiantuntija
p. 09 4202 3292
tommi.toivola@ek.fi