Hem > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritysbarometrit > Pk Yritysbarometri 12001

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

PK-Yritysbarometri 1/2001

Tiivistelmä tuloksista

Talouskasvu jatkuu

Pk-yritysten arviot suhdannenäkymistä ennakoivat talouskasvun jatkuvan kuluvana vuonna varsin vahvana. Yli puolet vastanneista katsoi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja kasvua odottavia oli kolmannes vastanneista. Odotukset ovat pysyneet keskimäärin muuttumattomina viime syksyn tiedusteluun verrattuna. Erot toimialojen välillä ovat pienentyneet mm. siten, että vientiteollisuuden odotukset ovat lähentyneet kotimarkkina-alojen näkymiä. Se selittänee myös Pk-yritysbarometrin ja TT:n Suhdannebarometrin erilaiset tulokset.

Yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat pysyneet korkealla tasolla. Rakennusalan odotukset olivat hieman muita toimialoja heikommat. Liikevaihto-odotukset olivat sitä myönteisemmät, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse.

Yritysten hyvien suhdannenäkymien myötä myös työllisyys paranee. Vain 6 prosenttia pk-yrityksistä arvioi henkilökuntansa määrän vähenevän seuraavien 12 kuukauden aikana, kun taas neljännes vastanneista ennakoi yrityksen työpaikkojen määrän lisääntyvän. Pk-yritysten työllisyysosuus tulee näin ollen jatkamaan vankkaa kasvuaan myös tämän vuoden aikana.

Työn sivukulut ovat pahin työllistämisen este niissä yrityksissä, joissa on työllistämistarvetta. Työvoiman saatavuus ja kysyntävaikeudet ovat myös monesti työllistämisen pullonkaulana. Lähes joka kolmannella yrityksellä ei ole rekrytointitarvetta.

Myös tuotantokustannusten odotettiin kasvavan suunnilleen edellisten kyselyiden mukaisesti. Kannattavuusodotukset olivat edelleen varsin myönteiset, vaikkakin nousukauden alimmalla tasollaan. Pitkään jatkunut kannattavuuden ripeä paraneminen näyttää siis hieman hidastuvan. Kannattavuuden kohoamista odottavia oli noin neljännes enemmän kuin kannattavuuden heikkenemistä pelkääviä. Samalla yritysten vakavaraisuuden odotettiin edelleen vahvistuvan kaikilla päätoimialoilla.

Tuotekehityspanostusten odotetaan kasvavan kuluvana vuonna. Myös pk-yritysten investointiodotukset olivat myönteiset, joskin hieman alhaisemmat kuin edellisissä kyselyissä. Rakennusalalla ja kaupassa investointiodotukset olivat muita toimialoja vaatimattomammat.

Kolme neljäsosaa yrityksistä myy tuotteitaan vain Suomeen. Ulkomaankaupan odotettiin silti jatkavan tasaista kasvuaan. Vientiyritysten vientiodotukset seuraaville 12 kuukaudelle ennakoivat viennin kasvun jatkumista vahvana kesän yli.

Alueelliset erot pk-yritysten suhdannenäkymissä kaventuivat hieman edellisistä kyselyistä. Pohjois-Suomessa odotukset olivat kuitenkin yhä huonommat kuin muualla maassa. Yksittäisistä maakunnista keskimäärin myönteisimmät odotukset olivat Etelä-Savossa ja vaatimattomimmat edelleen Kainuussa.


» Kalvosarja (PowerPoint)