Hem > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Yrittajien Tulot Ja Verot

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjien tulot ja verot 2012

TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

Yrittäjien keskimääräiset tulot vuonna 2010 olivat 40 638 euroa. Vuonna 2010 yrittäjien
tulot kääntyivät talouden nousun seurauksena kasvuun useamman vuoden laskun jälkeen
ja nousivat 6,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Tuloista ansiotuloa oli 73 prosenttia
ja loput 27 prosenttia pääomatuloa. Tulojen jakautuminen ansio- ja pääomatuloihin
muuttui siten, että ansiotulojen osuus laski 2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Yrittäjälle
tuloista jäi verotuksen jälkeen käteen keskimäärin 5,9 prosenttia enemmän kuin
vuotta aikaisemmin eli 30 966 euroa.

Yrittäjien tulot eivät jakaudu tasaisesti. Lähes neljänneksellä yrittäjistä tulot jäivät toissa
vuonna alle 15 000 euroon, lähes kahdella kolmanneksella tulot jäivät alle keskipalkan ja
vain kuudenneksella tulot ylittivät 55 000 euroa. Alle 15 000 vuositulot kertovat, että osa
yritystoiminnasta on osapäiväistä tai sivutoimista.

Yrittäjien tuloistaan maksama keskimääräinen veroprosentti oli 26,9 mukaan luettuna yhteen
kertaan verotetuista osingoista maksettu vero. Yrittäjien verotus oli 0,5 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin vuonna 2009. Kun eläkemaksu otetaan huomioon, yrittäjien keskimääräinen
veroaste oli 33,2 prosenttia. Vastaavalla tulotasolla[1] laskettuna palkansaajan
tulorakenteen mukainen laskennallinen verorasitus olisi vuonna 2010 ollut
29,7 prosenttia.

Taulukko 1.
Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2010
 
Yrittäjät
Palkansaajat
Tulot
40 638
 
40 638
 
- Siitä ansiotuloa
29 642
73 %
38 040
94 %
- Siitä pääomatuloa[2]
10 996
27 %
2 598
6 %
Maksetut verot
9 672
 
10 294
 
Käteen jäävät tulot
verotuksen jälkeen

30 966
 

30 344
 
- Yrityksessä maksettu vero[3]
1 714
 
31
 
Bruttotulot I
(tulot ja yritysvero)

42 352
 

40 940
 
Veroaste
ml. yrityksessä maksettu vero, %

26,9
 

25,9
 
- Lakisääteiset vakuutusmaksut
4 022
 
2218
 
Bruttotulo II
(bruttotulot I ja lakisääteiset maksut)

46 374
 

43 158
 
Kokonaisveroaste, %
33,2
 
29,7
 

[1] Kyseessä eivät ole palkansaajan keskimääräiset tulot, vaan esimerkki on laadittu sen selvittämiseksi kuinka palkansaajia verotettaisiin yrittäjien keskimääräisellä tulotasolla.

[2]Sisältää ns. pääomaosingon, joka on verotettu yhteen kertaan yhtiössä.

[3]Saatu laskennallisesti.

Esimerkkilaskelma osoittaa, että palkansaajan verotus olisi yrittäjien keskimääräisellä tulotasolla
yrittäjiä kevyempää. Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne
ja erot sosiaaliturvamaksuissa.

Vuoden 2010 maksuunpanotilaston mukaan palkansaajien keskimääräiset tulot olivat
31 629 euroa, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Yrittäjien tulot olivat
siten 28,5 prosenttia korkeammat kuin palkansaajilla. Verrattaessa tuloja tulee ottaa
huomioon, että yrittäjät tekivät lähes neljänneksen pidempää työpäivää. Palkansaajien
keskimääräinen veroprosentti oli 22,5 prosenttia ja käteen jäävä tulo 24 528 euroa.

Tulojen muutosta selittää se, että niin yrittäjien kuin palkansaajien pääomatulot nousivat.
Yrittäjien pääomatulot nousivat vajaan kuudenneksen ja palkansaajien reilun viidenneksen.
Myös ansiotulojen kehitys oli molemmilla ryhmillä samansuuntainen: yrittäjien ansiotulot
kasvoivat lähes neljä prosenttia, ja palkansaajien ansiotulot nousivat hieman alle
kolme prosenttia.

Nykyinen yritys- ja pääomaverojärjestelmä teki pääsääntöisesti tulon nostamisen palkkana
yrityksestä aiempaa kannattavammaksi suhteessa ansiotulo-osinkoon. Maksuunpanoaineiston
perusteella yrittäjien palkkatulon määrä onkin kasvanut huomattavasti
samaan aikaan kun ansiotulo-osingon määrä on laskenut vuosina 2004–2010. Ansiotuloosingon
saajien määrä oli edelleen laskussa. Vuonna 2010 niitä sai 17 576 henkilöä, mikä
on lähes kolmanneksen vähemmän kuin 2004. Vastaavana aikana yrittäjistä palkkatuloa
saavien osuus on noussut viidenneksen ja oli 90 065 henkilöä vuonna 2010.

Pitkään jatkunut yrittäjien verotuksen keventyminen kääntyi kiristymiseksi vuonna 2010.
Kaikki lakisääteiset maksut mukaan lukien yrittäjien keskimääräinen kokonaisveroaste oli
33–35 prosenttia vuosina 2005–2010, kun palkansaajilla vastaava veroaste oli 27–30
prosenttia.

Vuoden 2005 yritysverouudistus ja ansiotulojen verotuksen nyt katkennut keventyminen
ovat tätä ennen laskeneet keskimäärin yrittäjien kokonaisuudessaan maksamia veroja,.
Verotuksen maksuunpanotilaston mukaan on kuitenkin noin 20 000 sellaista omistajayrittäjää,
joiden verotus on kiristynyt voimassa olevan yritys- ja pääomaverojärjestelmän
vuoksi, koska heillä on ansiotulona verotettavaa osinkoa.

Lisäksi on 1 500 sellaista yrittäjää, joilla yritysverojärjestelmässä asetettu 90 000 euron
osinkotuloraja täyttyy. Näistä valtaosalla verotus on kiristynyt, koska rajan ylittävät pääomatulo-
osingot verotetaan osittain kahteen kertaan.

Osinkoverotuksen sitominen yrityksen nettovaroihin on sisältänyt kannustimen huolehtia
yrityksen omavaraisuudesta ja lisännyt eri sijoitus- ja rahoitusmuotojen neutraalisuutta.
Tämä on auttanut yrityksiä kartuttamaan varallisuuttaan. Tätä kautta vahvistuneet taseet
ovat osaltaan vähentäneet konkurssien määrää ja erityisesti työpaikkojen menetyksiä talouskriisin
aikana pk-yrityksissä.

Tämän raportin on laatinut ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä


 >> Raportti: Yrittäjien tulot ja verot 2012 vuoden 2010 tulo- ja verotietojen mukaan (pdf-muodossa)

>> Kalvosarja: Yrittäjien tulot ja verot 2012 vuoden 2010 tulo- ja verotietojen mukaan (pdf-muodossa)


>> Lue tiedote: Yrittäjä maksaa tuloistaan enemmän veroa kuin palkansaaja
>> Läs meddelande: Företagare beskattas strängare än löntagare


Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Petri Malinen, p. (09) 2292 2845
petri.malinen@yrittajat.fi
johtaja Timo Lindholm, p. (09) 2292 2856, 050 303 9398
timo.lindholm@yrittajat.fi