Hem > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Sök

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Investointi-, rahoitus- ja työelämäpaketti taantuman torjuntaan

Suomen Yrittäjien liittokokouksen kannanotto 21.10.2008

 

Rovaniemellä kokoontunut Suomen Yrittäjien liittokokous käsitteli taloustilannetta ja päätti seuraavasta kannanotosta.

Taloustilanne on myös yrittäjien näkökulmasta heikentynyt nopeasti. Vaikka hallituksen päätös taata pankkien keskinäistä varainhankintaa onkin helpottanut tilannetta, signaalit talouden pysähtymisestä ovat tällä hetkellä niin vakavia, että hallituksen tulee varautua myös muihin toimiin. Yritysten luotonsaanti on vaikeutunut, rahoitusehdot ovat kiristyneet ja kuluttajien epävarmuus on lisääntynyt. Nämä tekijät yhdessä supistavat investointeja. Viennin pysähtyessä talouskasvu uhkaa hidastua niin, että työttömyys kääntyy nousuun.

Veronkevennyksiä voidaan pitää ensisijaisena keinona elvyttää taloutta yleisen laskusuhdanteen vallitessa. Hallitus on kuitenkin jo esittänyt merkittävät veronkevennykset ensi vuodelle. Lisäksi palkansaajien ostovoima tulee kasvamaan kuluvaakin vuotta nopeammin palkkojen noustessa ja inflaation hellittäessä.
 

Rahoitus ja investoinnit

Yritysten rahoitustilanteen helpottamiseksi on tuettava erityisrahoituslaitosten, erityisesti Finnveran, mahdollisuuksia myöntää yritysluottoja. Investointien rahoituksen tulee jatkua, jotta yritykset voivat hyödyntää tulevan noususuhdanteen terveessä toimintakunnossa. Myös kannattavien ja terveiden yritysten käyttöpääoma on turvattava, jotta työllisyys säilyy.

Valtiontalouden vielä tässä vaiheessa kohtuullinen tasapaino antaa mahdollisuuksia toteuttaa julkisia investointeja aikaistetusti. Tilanteen vakavuuden huomioon ottaen, panostuksiin on varauduttava siinäkin tapauksessa, että panostukset johtavat lisälainanottoon.

Tienpidon määrärahoja tulisi nostaa huomattavasti, jopa 100 milj. eurolla, mikä parantaisi kilpailukykyä pitkällä aikavälillä ja antaisi työtä maanrakennus-, sillanrakennus- ja päällystöitä tekeville alan yrityksille. Merkittäviä hankkeita elinkeinoelämän kannalta ovat mm. E18 Helsinki – Vaalimaan moottoritien rakentaminen ja Pohjanmaan rata. Myös julkisia rakennusinvestointeja on mahdollista aikaistaa, kunhan pidetään huoli kuntien rahoituksen saatavuudesta. Investointien aikaistaminen on perusteltua myös siksi, että suurimmat hintapaineet alenevat yksityisen kysynnän laskiessa.
 

Työelämä

Erittäin tärkeää on myös vahvistaa yritysten luottamusta työmarkkinoiden toimintaan ja madaltaa samalla työllistämisen kynnystä. Perusteltua olisi ottaa keinovalikoimaan 90-luvulla käytössä ollut sääntely, jonka mukaan määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös kysyntätilanteen ollessa epävarma.

Heikkenevä taloustilanne johtaa vääjäämättä irtisanomisten lisääntymiseen. Irtisanottavien työllistymisen kannalta on keskeistä, että työllistämisen kynnystä madalletaan. Määräaikaisten sopimusten tekemisen helpottaminen on tällainen toimi.

Lisää työllistämismahdollisuuksia toisi myös yksinyrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkatukikokeilun laajentaminen nykyisestä 164 kunnasta koko maahan. Tässä yhteydessä myös kokeilun ehtoja tulisi lieventää niin, että määräaikaisten työsopimusten tekeminen olisi kokeilun piirissä mahdollista edellä sanotuin kevennetyin ehdoin.

Suomen Yrittäjät kiinnittää huomiota myös siihen, että järjestön ehdottama työmarkkinajärjestelmän muutos, ns. joustoturvates-malli, edesauttaisi yrityksiä pitämään työvoimaansa. Malli antaisi myös mahdollisuudet paikallisesti sovittavien parhaiden käytäntöjen kautta työssäjaksamisen ja tuottavuuden myönteiseen kehitykseen.