Säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskydd

Arbetarskyddet förbättrar arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga. Syftet är att förebygga olycksfall i arbetet, men för hälsan, sjukdomar och skador. Arbetarskyddslagen definierar skyldigheterna som gäller arbetsgivaren, arbetstagaren och andra personer vars verksamhet inverkar på säkerheten på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren har på basis av arbetarskyddslagen en omfattande omsorgsplikt. Arbetsgivaren förmodas vara sakkunnig inom sitt område och känna till branschens och arbetsplatsens specifika faror och nackdelar samt hur dessa motverkas. Ifall arbetsgivaren saknar denna kompetens, ska den skaffas genom utomstående sakkunniga.

Arbetsgivaren är skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivaren ska beakta omständigheter som hänför sig till arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön i övrigt samt till arbetstagarens personliga förutsättningar. Arbetsgivarens omsorgsplikt omfattar inte ovanliga och oförutsebara situationer som ligger utanför arbetsgivarens kontroll.

Arbetarskyddslagen tillämpas på arbete som utförs av personer under 18 år, men på unga personer tillämpas också speciallagstiftning vars centrala instrument är bland annat lagen om unga arbetstagare och statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare. Unga personer ska inte ges orimligt stort ansvar i arbetet. Det kan gälla både fysiska belastning och mental ansträngning eller ansvar för ekonomiska saker eller exempelvis säkerhet.

Arbetsgivaren ska ha ett verksamhetsprogram för arbetarskyddet

Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet utformas för att främja säkerhet och hälsa på arbetsplatsen samt för att bevara arbetstagarnas arbetsförmåga. Programmet ska omfatta behoven att utveckla arbetsförhållandena på arbetsplatsen och verkningarna av faktorerna i anslutning till arbetsmiljön. Detta innebär att programmet också exempelvis ska beakta verkningarna av teknologi, arbetets organisation och sociala förhållanden på arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Verksamhetsprogrammet utgår från den enskilda arbetsplatsens riskbedömning. Riskerna utreds, deras omfattning och sannolikhet bedöms och därefter fattas besluten om åtgärder som kontrollerar eller helt avlägsnar riskerna.

Arbetarskyddschef och arbetarskyddsfullmäktig

Arbetsgivaren ska utse en arbetarskyddschef som fungerar som arbetsgivarens företrädare i arbetarskyddssamarbetet, ifall arbetsgivaren inte sköter uppgiften själv. Arbetstagarna kan välja en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare som sina representanter i förhållande till arbetsgivaren och arbetarskyddsmyndigheterna. En arbetarskyddsfullmäktig ska väljas om arbetsplatsen har minst 10 arbetstagare. Ifall arbetsplatsen har minst 20 arbetstagare, ska en arbetarskyddskommission väljas med representanter för arbetsgivaren och arbetstagarna. Arbetarskyddskommissionen har som uppgift att främja hälsa och säkerhet i arbetet.

Arbetsgivaren ansvarar också för planeringen av arbetet, inskolningen och handledningen

Utöver den allmänna omsorgsskyldigheten ålägger arbetarskyddslagen arbetsgivaren många olika skyldigheter, bland annat gällande arbetsmiljön och arbetets planering, tillräcklig inskolning, handledning kring arbetsplatsens olägenheter och faromoment, ergonomi, ensamarbete och raster. Därtill har olika branscher ofta specifika regler beträffande arbetarskyddet.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren är skyldiga att följa arbetarskyddslagen och därtill ska arbetstagaren följa arbetsgivarens instruktioner. Arbetstagaren ska följa arbetarskyddslagen och arbetsgivarens instruktioner i enlighet med den givna arbetsorienteringen och handledningen. Han är därtill skyldig att följa säkerhets- och skyddsinstruktionerna så att arbetet inte utgör en fara för honom själv eller andra arbetstagare. Arbetstagaren ska ges anvisningar och handledning även i dessa frågor.

Försummelser i arbetarskyddsfrågor kan ha straffrättsliga följder för arbetsgivaren eller dennes representant.