Sök

Sibbo Företagare

Sibbo Företagare rf. fungerar som intressebevakare för småoch medelstora företag i Sibbo. Föreningens syfte är fungera som företagarnas sakkunniga intressebevakare och verka för att skapa gynnsamma förutsättningar för lönsamt företagande i Sibbo samt att vara den sammanbindande länken till kommunens beslutsfattare.

Möten
Föreningens stadge enliga vårmöte hålls i mars-april och höstmöte i oktiber-november. Styrelsen sammanträder månatligen (förutom under sommarmånaderna) samt vid behov. Förutom styrelsemöten arrangeras för medlemmarna gemensamma tillfällen i form av social sammvaro och olika företagsbesök.

Skolning
Till medlemmarnas förfogande står Finlands Företagares och Södra Finlands Företagarförenings kurssutbud.
 
Informationsverksamhet
Meddlems cirkulär skickas till medlemmarna under verksamhetsåret och de publiceras även på hemsidan. Cirkuläret skickas per epost men på begäran kan det även skickas per brevpost.
Pressmeddelanden, offentliga ställningstaganden eller utlåtanden ges vid behov.
Val av Årets företagare sker i november.
Maerial publiceras i Sipoon Sanomats yrittäjäkalenteri
Publicerad information och utlåtanden samt articklar angående föreningens verksamhet arkiveras
i föreningens arkiv.
 
Sammarbete
Vi ger ställningstaganden till Nylands Företagare och Finlands Företagare.
Vi befrämjar sammarbete med grannkommunernas företagarföreningar och arrangerar gemensamma tillfällen..
Föreningen är representerad i Nylands företagares och Södra Finlands företagares samt Sipoon Kumppanuusyhistys styrelser.
Vi sammarbetar med YES- företagsamhetsskolningscntralen.