Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisun tehostaminen tuo yrityksille tiedonantovelvoitteita

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulevat voimaan 9.1.2016. Lakipaketin tarkoituksena on tehostaa tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten toimintaa ja helpottaa sitä myös rajat ylittävän kuluttajakaupan tilanteissa.

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulevat voimaan 9.1.2016. Lakipaketin tarkoituksena on tehostaa tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten toimintaa ja helpottaa sitä myös rajat ylittävän kuluttajakaupan tilanteissa.

Direktiivin ja asetuksen tarkoituksena on tehostaa erityisesti rajat ylittävässä kuluttajakaupassa ilmenevien erimielisyyksien selvittämistä. Asetuksella luodaan EU-tason verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi (ns. ODR-foorumi), jonka kautta kuluttajat voivat toimittaa valituksensa toimivaltaiselle riidanratkaisuelimelle. Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi ei ole varsinainen riidanratkaisuelin, vaan ainoastaan sähköinen asiointipiste kuluttajien, elinkeinonharjoittajien ja kansallisten riidanratkaisuelinten välillä.


Yrittäjä: toimi näin!

Elinkeinonharjoittajille uudistus tuo tiedonantovelvoitteita. Jos yrityksellä on verkkosivut, niille on lisättävä huomautus, jossa todetaan kuluttajalla olevan mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä erimielisyyden ratkaisemiseen. Riidanratkaisuelimen verkko-osoite on myös ilmoitettava. Jos yritys tekee verkossa sopimuksia, sen on myös lisättävä verkkosivuilleen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Vastaavat tiedot on lisättävä myös yleisiin sopimusehtoihin, jos sellaiset on. Tiedonantovelvoitteet koskevat vain kuluttajakauppaa harjoittavia elinkeinonharjoittajia.

Tiedonantovelvoite perustuu täysin EU-sääntelyyn, eikä Suomella ole sen osalta kansallista liikkumavaraa. Kysymys on kuitenkin verrattain pienestä velvoitteesta, joka voidaan täyttää kertaluontoisesti verkkosivuille ja vakioehtoihin tehtävällä lisäyksellä. 

Käytännössä yrityksen on lisättävä verkkosivuilleen ilmoitus, jossa todetaan, että jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisäksi on mainittava kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite (www.kuluttajariita.fi).


Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi auki todennäköisesti helmikuussa

Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi avataan tämänhetkisen tiedon mukaan 15.2.2016. Ennen sitä elinkeinonharjoittaja ei voi käytännössä lisätä verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia koskevia tietoja verkkosivuilleen. Tarkoituksena karsia perusteettomat valitukset

Myönteistä uudistuksessa on se, että jatkossa kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan selvittääkseen asiaa. Erimielisyystilanteessa kuluttajan tulee olla ensisijaisesti yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Tarkoituksena on karsia perusteettomat valitukset pois kuluttajariitalautakunnasta, mikä osaltaan tehostaa kuluttajariitalautakunnan toimintaa. 

Vaihtoehtoisille riidanratkaisuelimille asetetaan myös aikaraja, jonka kuluessa ratkaisusuositus on annettava. Kuluttajariitojen nopea ja tehokas vaihtoehtoinen riidanratkaisu on sekä kuluttajien että elinkeinonharjoittajien kannalta tavoiteltavaa.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Lisätietoja: 
lainopillinen asiamies Albert Mäkelä,