Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjän verotus kireämpää kuin palkansaajan

Yrittäjän veroaste on yli 3 % -yksikköä korkeampi kuin saman tulotason omaavan palkansaajan. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pää-omatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut.

Yrittäjän veroaste on yli 3 % -yksikköä korkeampi kuin saman tulotason omaavan palkansaajan. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pää-omatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut.

Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 38 240 euroa vuonna 2009. Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,0 prosenttia ja palkansaajan 29,6 prosenttia.

Tiedot ilmenevät Suomen Yrittäjien laatimasta Yrittäjien verot ja tulot –selvityksestä, joka perustuu verohallinnon keräämiin tietoihin YEL -vakuutettujen yrittäjien ja palkansaajien tuloista ja veroista vuoden 2009 verotuksessa. 

Yrittäjien tulot laskivat, palkansaajien nousivat hieman

Talouden kriisivuonna 2009 yrittäjien veronalaiset tulot vähenivät vajaat 4 prosenttia 38 240 euroon, kun taas palkansaajien tulot nousivat prosentin verran 30 552 euroon. Kolme neljäsosaa yrittäjien tuloista oli ansiotuloja. Niiden osuus kasvoi edellisestä vuodesta 2 %-yksiköllä.  Pääomatulot vähenivät molemmilla tulonsaajaryhmillä selvästi. On myös huomattava, että yrittäjien tulot vaihtelevat vuosittain kaikissa talouden oloissa enemmän kuin palkansaajien.

- Yrittäjillä on noin neljänneksen suuremmat tulot kuin palkansaajilla ja noin viidenneksen pidemmät työpäivät. Näin tarkasteltuna yrittäjät saavat työtun-tia kohti vähäisen, vain 5 prosenttia suuremman korvauksen kuin palkan-saajat, vaikka yrittäjien tulot ovat epävarmat. Yrittäjän pääoma on myös si-dottu yhteen riskilliseen kohteeseen, omaan yritykseen, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä toteaa.

Lähes kahdella kolmanneksella yrittäjistä veronalaiset tulot jäivät vuonna 2009 alle palkansaajien keskipalkan ja vajaalla viidenneksellä tulot ylittivät 55 000 euroa. Noin neljäsosalla tulot olivat alle 15 000 euroa, joten osa yritystoiminnasta on sivutoimista tai osapäiväistä.  

Osinkotulojen jakauma on vino 

Vaikka suurin osa yrittäjien tuloista on ansiotuloa, on myös pääomatuloilla oleelli-nen merkitys. Yrittäjälle ansio- ja pääomatulot muodostavat kiinteän kokonaisuu-den. Osinkotulot ovat tulos onnistuneesta yritysriskin kantamisesta ja yritystoimin-nan laajentamisesta. Siksi listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkotulojen verotus on pidettävä kannustavana.

Listaamattomista osakeyhtiöistä yrittäjät saivat vuonna 2009 yhteensä miljardin euron osingot. Keskimääräinen osinko oli vajaat 18 000 euroa. Valtaosalla yrittäjistä osingot olivat kuitenkin melko pieniä: 80 prosentilla yrittäjistä osinkotulot jäivät alle 5 500 euron.

Lisätietoja: 

Suomen Yrittäjät
ekonomisti Petri Malinen, p. (09) 2292 2845, 050 434 5952
johtaja Timo Lindholm, p. (09) 2292 2856, 050 303 9398

>> Yrittäjien tulot ja verot vuoden 2009 verotustietojen mukaan

Liitetaulukko: Yrittäjän ja palkansaajan verotus samalla tulotasolla

 
Yrittäjät
Palkansaajat
Veronalaiset tulot
38 240
 
38 240
 
- Siitä ansiotuloa
28 555
75 %
36 423
95 %
- Siitä pääomatuloa[1]
9 685
25 %
1 817
5 %
Maksetut verot
8 996
 
9 642
 
Käteen jäävät tulot
verotuksen jälkeen

29 244
 

28 598
 
 - Yrityksessä maksettu vero[2]
1 516
 
319
 
  Bruttotulot I
  (veronalaiset tulot ja yritysvero)

39 756
 

38 559
 
Veroaste
ml. yrityksessä maksettu vero, %

26,4
 

25,8
 
- Lakisääteiset vakuutusmaksut
3 925
 
2040
 
Bruttotulo II
(bruttotulot I ja lakisääteiset maksut)

43 680
 

40 599
 
  Kokonaisveroaste, %
33,0
 
29,6
 

[1]Sisältää ns. pääomaosingon, joka on verotettu yhteen kertaan yhtiössä.

[2]Saatu laskennallisesti