Etsi

Tiedote

Hankintalaki uudistuu – pk-yritysten asema ja kilpailun toimivuus paranevat

Hankintalaki on uudistumassa. – Lakiesitys parantaisi markkinoiden toimivuutta ja toteuttaisi hyvin Euroopan unionin asettamaa tavoitetta parantaa pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä mukaan julkisiin hankintoihin, varatoimitusjohtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjistä sanoo.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksen uudeksi hankintalaiksi. Tärkeimpiä uudistuksia ovat velvollisuus jakaa hankinnat osiin, kilpailun korostaminen sidosyksikköhankinnoissa ja kansallisten hankintojen sääntelyn radikaali keventäminen. Suomen Yrittäjät osallistui lakiesityksen valmisteluun työ- ja elinkeinoministeriön johtamissa valmistelu- ja ohjausryhmissä.

Ylivoimaisesti suurin osa hallituksen esityksen sisältyvistä uusista säännöksistä perustuu EU-lainsäädännön uudistamiseen. Arvoltaan suurimmille eli niin sanotuille EU-hankinnoille asetetaan uusia yrittäjämyönteisiä velvoitteita.

Suoraan EU-direktiiviuudistuksesta seuraa, että suuret hankinnat on pääsääntöisesti jaettava osiin. Tällaista velvoitetta ei aiemmin ole ollut. Lisäksi asetetaan rajoituksia taloudellisille vaatimuksille, joita tarjoajilta voidaan edellyttää.

- Pienten ja keskisuurten yritysten pahin ongelma julkisissa hankinnoissa on ollut hankintojen keskittyminen. Se on johtunut ostojen kilpailuttamisesta niin suurina kokonaisuuksina, etteivät pienet yritykset ole pystyneet antamaan pyydetyn laajuista tarjousta. Velvoite jakaa hankinnat on tärkein keino auttaa pieniäkin yrityksiä mukaan EU-hankintoihin, Neimala kiittää.

- Tärkeää on myös, että liikevaihtovaatimus voi jatkossa olla enintään kaksi kertaa hankinnan arvo. Liikevaihtovaatimusten kohtuullistaminen puolestaan tukee pienten yritysten mahdollisuuksia kilpailla muiden yritysten kanssa. Hankintojen osittamisvelvoite ja liikevaihtovaatimusten kohtuullistaminen olivatkin tärkeimpiä direktiivimuutokseen liittyviä tavoitteitamme, Neimala toteaa.

Markkinoiden toimivuus paranee

Hallitus ehdottaa markkinoiden toimintaa parantavia uudistuksia: sidosyksikköhankintojen tiukkaa sääntelyä ja kilpailu- ja kuluttajaviraston uudeksi tehtäväksi säädettävää julkisten hankintojen lainsäädännön valvontaa. Lisäksi esityksellä edistetään markkinavuoropuhelua ostajien ja myyjien välillä, mikä parantaa ostajien ja myyjien hankintaosaamista.

Neimalan mukaan keinot puuttua laittomiin suorahankintoihin ovat tähän saakka olleet pahasti vajaat. 

- On ollut kohtuutonta, että taloudellisesti näin merkittävän järjestelmän valvonnasta ovat vastanneet vain yksityiset, tarjouskilpailuihin osallistuvat yritykset hakemalla muutosta hankintapäätökseen. Uusi viranomaisomaisvalvonta, jota olemme pitkään edellyttäneet, sopii kilpailu- ja kuluttajaviraston rooliin ja ennaltaehkäisee hankintalain rikkomuksia.

Neimalan mukaan edistysaskel on sekin, että hankintayksikön omalta sidosyksiköltään tekemiin hankintoihin tulee tiukat edellytykset, vaikka Suomen Yrittäjien ajamaan nollatoleranssiin ei aivan päästykään. Hän muistuttaa, että sidosyksiköiltä ei kielletä markkinoille menoa. Laki edellyttäisi, että säädettävien ulosmyyntirajojen ylittyessä omistajien on kilpailutettava hankintansa sidosyksiköiltä.

Radikaaleja helpotuksia kansallisiin hankintoihin

Muutoksella nostetaan kaikkia tärkeitä kansallisten hankintojen kynnysarvoja. Esimerkiksi tavara- ja palveluhankintojen kilpailutuksen raja nousee 30 000 eurosta 60 000 euroon.

Suomen Yrittäjät pitäisi kynnysarvot jossakin määrin alempana, jotta avoimuus ja syrjimättömyys toteutuisivat pienemmissäkin hankinnoissa. Alempia kynnysarvoja olisi puoltanut sekin, että kansallisten hankintojen menettelyjä ollaan keventämässä radikaalisti. Jatkossa laki ei enää aiheuta nykyiseen tapaan ylimääräisiä menettelykustannuksia, vaan se on paljon joustavampi. Keventyvän sääntelyn soveltaminen olisi järkevää pitää laajana.

- Vain avoin kilpailu tuottaa hyvää laatua ja kustannussäästöjä asiakkaalle. Siksi tarvitaan kevyet ja joustavat mutta kuitenkin kattavat yhteiset pelisäännöt, Neimala sanoo.

- Merkille pantavaa on myös, että lakiin on tulossa periaatesäännös, joka edellyttää pienhankintojen kilpailuttamista avoimesti. Lukuisille yrityksille pienet hankinnat ovat kiinnostavimpia, ja olimme aloitteellisia niitä säätelevien menettelyiden järkeistämiseksi.

 

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät, p. 040 173 7007,