Etsi

Tiedote

Mitä saimme aikaan yksinyrittäjien puolesta vuonna 2016?

Suomen Yrittäjien tehtävä on kertoa päättäjille, mitä uudistuksia pitää tehdä tai olla tekemättä, jotta yrittäjät pystyvät toimimaan mahdollisimman hyvin. Yli puolet jäsenistämme on yksinyrittäjiä, joten heidän asiaansa ajetaan paljon. Tässä katsaus yksinyrittäjien työhön vaikuttaviin muutoksiin, joihin vaikutimme ja jotka etenivät vuonna 2016.

Yrittäjävähennys voimaan tammikuussa

Vuoden 2017 alusta otetaan käyttöön uusi yrittäjävähennys. Malli rakennettiin Suomen Yrittäjissä ja toteutettiin Suomen Yrittäjien aloitteesta. Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta. Se auttaa erityisesti yksinyrittäjiä.

Lue lisää >>

Arvonlisäveron voi maksaa vasta, kun rahat ovat tilillä

Vuoden 2017 alusta lähtien yrittäjät voivat maksaa arvonlisäveron vasta, kun ovat saaneet rahat asiakkaalta. Tämä erityisesti yksinyrittäjille tärkeä lakimuutos tehtiin Suomen Yrittäjien aloitteesta.

Lue lisää >>

Verotusmenettelyjä kehitetään – pienistä virheistä ei enää rangaista

Suomen Yrittäjät on esittänyt Verohallinnolle veronkorotusten lieventämistä ja verotilin myöhästymismaksun joustavoittamista, kun verovelvollinen korjaa itse suorituksiaan. Eduskunta hyväksyi lakimuutokset, joilla korjataan menettelytapoja ja myöhästymismaksun rakennetta. Vuoden 2017 alusta lähtien yritys voi korjata pieniä, enintään 500 euron suuruisia arvolisäverojen ja ennakonpidätysten virheitä koko ajan ilman rangaistusta, kun oikaisu tehdään ilman viivytystä virheen huomaamisen jälkeen. Myös suurempien virheiden myöhästymismaksu kokonaisuutena alenee. Kaikenlaisia virheitä voi oikaista 45 päivää ilmoittamisen määräpäivän jälkeen seuraamuksitta. Uudistuksiin liittyy myös muita muutoksia, kuten valitusaikojen yhtenäistäminen kolmeen vuoteen ja arvonlisäverovalitusten keskittäminen oikaisulautakuntaan.

Palkka vai työkorvaus – Verohallinto päivitti ohjeitaan

Verohallinto päivitti ohjeitaan siitä, milloin alihankkijan tekemä työ on tehty yrittäjänä. Asia koskee siis nimenomaan yksinyrittäjiä. Ohjeet muuttuivat edellisen kerran Suomen Yrittäjien vaatimuksesta 2014 yrittäjille huomattavasti parempaan suuntaan. Verottajan suhtautuminen oli kuitenkin edelleen vanhakantaista ja palkaksi katsominen liian ensisijaista, mikä myönnettiin myös hallinnossa. Jatkoimme vaikuttamista, jotta yrittäjämyönteinen tulkinta vietäisiin läpi hallinnossa, ja Verohallinto jalkautuikin kouluttamaan kenttää. Edelleen on aloja, joilla yrittäjäratkaisut eivät ole ongelmattomia. Myös nämä tulisi saada joustavammin yritysten välillä sovittavaksi.
Kauppakeskusyrittäjien vapaapäiväoikeus säilyy aukiolon vapauttamisesta huolimatta

Lue lisää >>

Kauppakeskusyrittäjien vapaapäiväoikeus säilyy aukiolon vapauttamisesta huolimatta

Kauppojen aukiolosääntely kumottiin ja taattiin kaupoille sekä parturi- ja kampaamoliikkeille mahdollisuus itse päättää aukiolostaan viikonpäivistä ja juhlapyhistä riippumatta SY ajoi aikaisemmin läpi lakimuutoksen, jonka mukaan kauppakeskusyrittäjä saa aina pitää yhden vapaapäivän viikossa. On tärkeää, että kauppojen aukiolon vapauttaminen ei muuttanut tätä oikeutta.

Lue lisää >>

Hankintalaki uudistuu - pk-yritykset paremmin mukaan julkisiin hankintoihin

Hankintalain kokonaisuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alkupuolella. Muutoksissa toteutuu hyvin Suomen Yrittäjien pitkäaikaiset tavoitteet hankintojen jakamisesta osiin, sääntelyn yksinkertaistamisesta ja kilpailuhäiriöiden vähentämisestä. Lainsäädäntövaikuttamisen lisäksi SY valmistautuu osallistumaan tarjoajille suunnattuun hankintaneuvontaan. SY kerää ja levittää parhaita käytäntöjä pk-yritysmyönteisistä hankintatavoista sekä edistää vuoropuhelua julkisten hankkijoiden kanssa.

Lue lisää >>

Tienvarsimainonta ilmoituksenvaraiseksi

Suomen yrittäjät on pitkään ajanut maantievarsimainonnan vapauttamista. Maantie- ja ratalaki muuttui siten, että lähtökohtainen tienvarsimainonnan kielto kumottiin ja siirryttiin poikkeuslupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Myös mainoksen asettamisen edellytyksiä kevennettiin. 

Lue lisää >>

Innovaatiosetelikokeilu osoittautui menestykseksi

Suomen Yrittäjien tekemän aloitteen perusteella Tekes käynnisti lokakuussa mikro- ja pk-yrityksille tarkoitetun innovaatiosetelikokeilun. Innovaatiosetelin avulla yritys voi kehittää tuotteitaan, palveluitaan tai prosessejaan sekä kasvattaa ja kehittää liiketoimintaansa. 5000 euron arvoista innovaatioseteliä on haettu useita satoja kuukaudessa ja lähes kaikki ovat saaneet myönteisen päätöksen muutaman päivän sisällä.

Lue lisää >>

Ympäristölupaprosessit joustavammiksi

Heinäkuussa tuli voimaan lakimuutos, joka joustavoittaa ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen yhteiskäsittelyä. Samaa maa-ainesten ottamistoimintaa koskevaa hanketta voidaan hakea yhdellä hakemuksella. Lupakäsittelyn jälkeen viranomainen antaa lähtökohtaisesti ratkaisunsa yhdellä päätöksellä. Uudistuksella jatketaan ympäristölupien käsittelyn sujuvoittamista ja tehostamista.

Lue lisää >>

Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyllä vaikutuksia kuntien elinkeinopolitiikkaan

Suomen Yrittäjien elinkeinopoliittinen mittaristo -kysely kartoittaa joka toinen vuosi jäsenyrittäjien näkemyksiä kuntien elinkeinopolitiikasta. Kyselyyn vastasi keväällä 2016 ennätysmäärä (6 347) yrittäjiä. Arviot elinkeinopolitiikasta olivat kriittisiä (keskiarvo 6,7). Kyselyn tulosten näyttävä julkistaminen Kunnallisjohdon seminaarissa vaikutti myönteisesti kuntien elinkeinopolitiikkaan. Palautekyselyn perusteella 1) kysely tunnistetaan kunnissa, 2) tulokset ja niiden läpi käyminen ovat hyödyttäneet kunnan elinkeinopolitiikan tekemistä ja yhteistyötä yrittäjien kanssa ja 3) kyselyn tulokset ovat johtaneet toimenpiteisiin. Kyselyn lähes 270 raporttia ovat konkretisoituneet työkaluiksi, joilla yritystoiminnan edellytyksiä voi parantaa yhteistyössä kunnan ja yritysten kanssa.

Lue lisää >>

Opettajien kiinnostus yrittäjyysosaamiseen kasvaa voimakkaasti 

Opettajat ovat yhä kiinnostuneempia kehittämään osaamistaan yrittäjyydessä. Yli 4 500 opettajaa on osallistunut Suomen Yrittäjien organisoimaan Osaavia opettajia – yrittäviä nuoria -koulutusohjelmaan, jossa tuetaan erityisesti opettajien yrittäjyyteen liittyvää pedagogista osaamista. Koulutus on suunnattu opettajien kouluttajille sekä korkeakoulujen, ammattioppilaitosten ja lukioiden opettajille.

Lue lisää >>

Jos haluaisi työllistää: helpotusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 alkaen Suomen Yrittäjien tavoitteiden suuntaan: Koeaika pitenee kuuteen kuukauteen ja työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa töistä. Työnantajan takaisinottovelvollisuutta lyhennetään yhdeksästä neljään kuukauteen. Työsuhteen kestettyä 12 vuotta takaisinottoaika on kuusi kuukautta. Pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Nämä muutokset auttaisivat ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa. Suomen Yrittäjät oli mukana muutoksia valmistelleessa työryhmässä ja ajoi niitä vahvasti eteenpäin myös eduskunnassa.

Lue lisää >>

 

Tulossa voimaan myöhemmin

Vientiä edistetään paremmin

Yritysten kansainvälistymisen tueksi luotu Team Finland -verkosto on jäänyt yrittäjien valtavirralle vieraaksi, eivätkä palvelut kohtaa yrittäjien tarpeita. Siksi verkoston toimintaa uudistetaan. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on mukana uudistamista valmistelevassa työryhmässä. Työryhmä esittää, että palveluita tarjottaessa aletaan kiinnittää erityistä huomiota pienten, kansainvälistymistä käynnistävien yritysten palvelutarpeisiin, koska niissä on paljon kasvun mahdollisuuksia. 

Lue lisää >>

Koulutussopimus osaksi ammatillisen koulutuksen uudistamista

Nuorten työllisyyden ja ammattitaidon kehittymisen edistämiseksi SY on pitkään ajanut työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perustuvan koulutussopimuksen käyttöönottoa. Sen avulla yksinyrittäjä voisi halutessaan helpommin kouluttaa nuoria ammattiin. Koulutussopimus on päätetty ottaa käyttöön 1.1.2018. Se on tarkoitus laajentaa nuorten lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajien koulutukseen.

Lue lisää >>

Valinnanvapaus toteutuu sote-uudistuksessa

Valinnanvapaus on ollut Suomen Yrittäjien pitkään ajama tavoite, joka on toteutumassa sosiaali- ja terveyspalvelu- ja maakuntauudistuksessa. Valinnanvapaus mahdollistaa asiakkaalle laajan valinnanvapauden ja sote-alan yrityksille mahdollisuuden päästä tarjoamaan palveluita. Se on erityisen tärkeää sote-alan yksinyrittäjille.

Lue lisää >>

Liikennekaari toteuttaa jakamistalouden reilua toimintatapaa

Suomen Yrittäjät on mukana määrittelemässä jakamistalouden reilua toimitapaa. SY vaikutti liikennekaaren valmistelussa siihen, että markkinoille ei syntynyt tilannetta, jossa osalla toimijoista ei olisi juuri mitään yhteiskunnallisia velvoitteita ja osalla on raskas sääntely. Vastustimme pienimuotoista ja toissijaista toimintaa koskevia poikkeuksia. Näkemyksemme meni läpi, ja hallituksen esitys on kohtuullisen tasapainoinen.

Lue lisää >>