Etsi

Tiedote

VATT:n ja Etlan suosituksissa ongelmia kasvun ja yrittäjyyden näkökulmasta

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla esittelivät tänään suosituksensa yritys- ja pääomatuloverotusjärjestelmän uudistustarpeista sekä vaihtoehtoja investointien, tuottavuuden ja talouskasvun edistämiseen. VATT ja Etla tutkivat myös, olisiko Ruotsissa käytössä olevasta varauksesta tai Viron yritysveromallista vetoapua yritysten investointeihin. 

Suomen Yrittäjien mukaan selvitys on tervetullut lisä kotimaiseen verokeskusteluun. Se on kokonaisuudessaan varsin hyvin laadittu. Valitettavasti selvityksessä ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun ja yrittäjyyden kannusteisiin. Myös ehdotukset eri yritysmuotojen verotuksen tasapuolisesta kehittämisestä puuttuvat, samoin kotimainen empiirinen tutkimustieto ehdotusten taustalta.

Pk-yritysten verotuksen kiristämistä varottava

VATT ja Etla esittävät tappiontasausmahdollisuuksien laajentamista ja poistojen kiristämistä ja mahdollisesti uudenlaisen oman pääoman vähennyksen käyttöönottoa yhteisöverotuksessa. Samalla ehdotetaan leikkausta listaamattomien yritysten osinkoverotukseen. Tämä tehtäisiin alentamalla merkittävästi osinkoveron laskennassa käytettyä kahdeksan prosentin tuottoastetta tai poistamalla yrittäjähuojennus kokonaan. Esitys voisi johtaa nykyisten kasvukannusteiden nopeaan heikentymiseen listaamattomissa yrityksissä. Tällainen veronkiristys haittaisi talouskasvua.

– Valitettavasti näissä yhteyksissä synnytetään yleensä nopeasti mielikuva, että pk-yritysten osinkoverotusta tulisi kiristää. Ei voi myöskään olla niin, että vain suurempien yritysten verotusta kevennetään ja pienyritysten verotusta kiristetään, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

– Jotta investoinnit saadaan kasvuun, pitää harkita lisäkannusteita kuten verotuksen jaksottamista myöhemmäksi, kuten Ruotsissa ja Virossa tehdään. Pk-yritysten verotuksen kiristämistä pitää sen sijaan varoa, koska sillä puututaan yrittäjyyteen ja kasvuun, Kuismanen sanoo.

Omaan yritystoimintaan sijoittamisen oltava kannattavaa

Nykyinen osinkoverojärjestelmä kannustaa listaamattomia yrityksiä vahvistamaan omavaraisuuttaan. Osinkoverotus on siksi sidottu yritysten oman pääoman määrään. Osinkoveron laskennassa käytetään kahdeksan prosentin tuottoastetta, jolloin huojennetun osinkoverotuksen alue on kahdeksan prosenttia yrityksen oman pääoman määrästä.

– Tämä on tärkeä kasvun ja yrittäjyyden kannustin, koska sitä vastaava tuotto saataisiin usein myös sijoitettaessa yrityksen ulkopuolisiin varoihin, kuten kiinteistöihin. On tärkeää, että omaan yritystoimintaan kannattaa edelleen panostaa ja saada tässä yhteydessä kohtuullinen kompensaatio myös yritystoiminnan riskistä, Kuismanen sanoo.

Omien pääomien vahvistuminen on helpottanut myös yritysten sopeutumista talouskriisin oloihin. 

Kasvukannusteita tarvitaan

Kasvuun tähtääviä yrityksiä ei synny nykyisin riittävästi. Jos pk-yritysten talous ei kestä, häviää valtavasti työpaikkoja ja verokertymiä.

– Yritysten investointimahdollisuuksia tulee sen sijaan parantaa myöhentämällä niiden verotusta ensi vaiheessa joustavalla investointi- ja toimintavarauksella, joka lisäisi yritysten käyttöpääomaa ja rahoitusmahdollisuuksia. Myös yhteisöveron maksun myöhentämistä tuloksen jakohetkeen tulee selvittää edelleen kuluvalla hallituskaudella, johtaja Anna Lundén Suomen Yrittäjistä sanoo.

Puolivälitarkastelussa päätettävä rakenteellisista yritysverouudistuksista

Suomen Yrittäjien mukaan hallituksen tulisi päättää kevään puolivälitarkastelussa rakenteellisista yritysverouudistuksista, jotka kannustavat yrittäjyyteen ja lisäävät luottamusta talouteen.

– Yrittämisen ja investoiminen kannusteita saataisiin lisättyä. Suomen talouskasvu on ollut vaisua ja ilman reaalitalouden merkittävää paranemista Suomen taloudelliset ongelmat eivät ratkea, Kuismanen sanoo.

VATT:n ja Etlan selvitys kuuluu valtioneuvoston päätöksentekoa tukevan selvitys- ja tutkimussuunnitelman hankkeisiin. Taustalla on myös pääministeri Juha Sipilän hallituksen tavoite, jonka mukaan oli tarkoitus selvittää, kuinka yritysten investointeja voitaisiin edistää verotuksen keinoin.

 

Lisätiedot:
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 050 3560705,
johtaja Anna Lundén, Suomen Yrittäjät, p. 050 5443928,