Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedote

Yrittäjien eläkesääntelyyn pitää lisätä tuntuvasti joustavuutta 

Yrittäjien eläkejärjestelmästä pitää tehdä joustavampi, Suomen Yrittäjät vaatii. – Ilman korjauksia yrittäjien heikko luottamus YEL-järjestelmää kohtaan ei korjaudu. Jos YEL:n ehtoja olennaisesti kiristetään, se nostaa yrittäjyyden kynnystä ja voi vähentää yrittäjyyttä, mikä ei ole Suomen etu, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo. 

Finanssivalvonta julkisti 24. kesäkuuta teema-arvionsa yrittäjien YEL-työtulon vahvistamisprosessista eläkelaitoksissa. Se keskittyy yrittäjän tekemän vakuutushakemuksen käsittelyn ja vahvistamismenettelyn lainmukaisuuteen. 

Yrittäjien eläkelain mukaan eläkelaitos vahvistaa yrittäjälle yrittäjän työpanosta vastaavan vuotuisen työtulon, kun vakuutus alkaa. Työtulo on lain mukaan se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilö. Vuonna 2021 työtulon alaraja on noin 8000 euroa ja yläraja noin 183 000 euroa. 

Fivan arvion mukaan työeläkeyhtiöiden prosessit eivät vastaa sääntelyn vaateita, ja työtulon määrä on valtaosin vahvistettu yrittäjän hakemuksen mukaisena ilman tapauskohtaista harkintaa.  

Yrittäjän työmäärän tietää vain yrittäjä itse 

Yrittäjän yritystoimintaansa laittamasta työpanoksesta voi käytännössä kertoa vain yrittäjä itse. On esitetty, että työtuloehdotuksen ja työpanoksen keskinäisen vastaavuuden arvioinnissa voitaisiin hyödyntää erilaisia yritystoiminnan tunnuslukuja, esimerkiksi liikevaihtoa, yritystuloa tai alaisten lukumäärää. 

– Tämä ajattelumalli sisältää lukuisia ongelmia. Aloittavalla yrittäjällä ei ole liikevaihtoa tai tuloa, vaan ne voidaan ainoastaan arvioida. Arvio voi osoittautua oikeaksi tai vääräksi, työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.  

– Liikevaihto, yrityksen tai yrittäjän verotettava tulo eivät myöskään ole automaattinen yrittäjän oman työpanoksen mittari, eikä laki tällaisten käyttöä edellytä. Harvalla aloittavalla yrittäjällä on työntekijöitä eikä myöskään työntekijöiden määrä kerro yksiselitteisesti yrittäjän työmäärästä. Työpanosta ei saa objektiivisesti mistään rekisteristä. Sen tietää vain yrittäjä itse, Makkula muistuttaa. 

Yrittäjät korostaa YEL-vakuutuksen merkitystä.

– Se on tärkeä, sillä se määrittää yrittäjän koko sosiaaliturvan tason, Makkula korostaa. 

Yrittäjien eläkejärjestelmää on pakko korjata, jotta yrittäjät luottavat siihen 

Iso ongelma on se, että yrittäjät eivät luota YEL-järjestelmään. Moni yrittäjä maksaa omastakin mielestään liian pientä YEL-maksua. Merkittävin syy tähän erityisesti nuorilla yrittäjillä on se, etteivät he usko saavansa rahoilleen vastinetta.  

– YEL-työtuloa koskevaa sääntelyä on välttämätöntä korjata niin, että uskottavuus ja luotettavuus yrittäjien silmissä paranee. Tällöin myös työtulojen taso ja sosiaaliturva kaikissa elämäntilanteissa paranee, Makkula edellyttää. 

Yrittäjät esittää neljää muutosta lainsäädäntöön

  1. Yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alaraja tulee nostaa nykyiseltä tasolta (8 063,57/2021) vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle (13 247/2021), jotta yrittäjä saa oikeuden työuran aikaiseen ansioihin sidottuun sosiaaliturvaan heti, kun joutuu ottamaan YEL-vakuutuksen. Tällöin pakollisen vakuutuksen piirissä olevan yrittäjä tietää myös saavansa vakuutusmaksuillaan korkeampaa turvaa kuin ilman niitä. Tämä lisää luottamusta järjestelmään. 
  2. Alle pakollisen työtulorajan toiminnan vakuuttaminen olisi jatkossakin vapaaehtoista ja mahdollista. Tällöin olisi vapaus valita, haluaako yrittäjä vakuuttaa sen laajuista toimintaa, josta ei itsenäisesti kerry työuran aikaista ansioturvaa. 
  3. Pakollisen vakuuttamisen alarajan täyttymistä tulisi jatkossakin arvioida työpanoksen arvon mukaan. Sen sijaan vakuuttamisvelvollisuuden piirissä olevilta yrittäjiltä kytkös työpanoksen arvoon on poistettava ja yrittäjälle annettava vapaat kädet valita turvansa taso. Tämä tekisi järjestelmästä yrittäjän näkökulmasta joustavan. Yrittäjä voisi myös välittömästi reagoida tuloissaan tapahtuviin muutoksiin YEL-maksujen kautta. Kun yrittäjällä olisi aina mahdollisuus ilmoituksellaan muuttaa YEL-työtuloaan, eläkeyhtiön ei tarvitse olisi tarpeellista tehdä muutoksista valituskelpoista päätöstä. Tämä keventäisi järjestelmän byrokratiaa merkittävästi. Muutos poistaisi eläkeyhtiöiltä myös YEL-työtulon valvontavelvollisuuden. Nykyinen joustojärjestelmä voitaisiin lopettaa. 
  4. YEL-työtulossa olisi perusteltua siirtyä vuosityötulosta kuukausityötuloon. Monen on vaikeaa ajatella tulojaan vuositulon kautta. Moni aloittava yrittäjä on ehtinyt toimia työmarkkinoilla työsuhteessa kuukausipalkalla. Näin yrittäjälle kirkastuisi paremmin vakuutetun turvan taso ja sitä olisi helpompi verrata aiempaan turvaan. 

 

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944,

työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472,