Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työmarkkinat

Suomen Yrittäjien tavoitteena on uudistaa työmarkkinajärjestelmä tavalla, joka parantaa työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä. Uudistukset ovat välttämättömiä, jotta on mahdollista turvata ja rahoittaa hyvinvointi ja pitää huolta heikoimmassa asemassa olevista. 

Suomessa työmarkkinat ovat selkeästi jäykemmät kuin kilpailijamaissa. Työmarkkinat joustavat lähinnä työttömyyteen. Työpaikkakohtaisesti räätälöidyillä palkkaus-, työaika- ja muilla ratkaisuilla päästäisiin sujuvimmin ja nopeimmin vaikuttaviin muutoksiin.

Suomen Yrittäjät vaatii, että työpaikkasopimisen mahdollisuuksia on vahvistettava lainsäädäntömuutoksilla työllisyyden ja kasvun turvaamiseksi. Työntekijöille ja yrittäjälle on annettava tilaa yhdessä sopien löytää järkeviä ratkaisuja työn tekemiseen, palkkaukseen sekä työaikojen ja vapaiden järjestelemiseen niin, että se on järkevintä työntekijöiden tarpeiden sekä yrityksen tuotannon ja toiminnan tehokkuuden kannalta. Tämä lisää tuottavuutta. 

Yleissitovaa työehtosopimusta noudattaville yrityksille on annettava käyttöön samat joustot, joita järjestäytyneet yritykset voivat hyödyntää. Sopiminen on työpaikan yhteinen asia eikä osaa työntekijöistä voida jättää sen ulkopuolelle. Tällä hetkellä lainsäädäntö estää usein paikallisen sopimisen niissä yrityksissä, jotka noudattavat yleissitovaa työehtosopimusta. Tämä johtuu siitä, että jos työehtosopimusosapuolet ovat sallineet paikallisen sopimisen tietyistä laissa säädetyistä asioista, sopiminen on lain mukaan mahdollista vain työnantajaliittojen jäsenille. Suomen Yrittäjät vaatii, että kiellot poistetaan ja järjestäytymättömät yritykset pääsevät tasa-arvoiseen asemaan järjestäytyneiden yritysten kanssa. Sopiminen ei voi käytännössä toimia, jos vain ammattiliittoon kuuluvat työntekijät saavat osallistua sopimiseen ja työntekijöiden edustajan valintaan. Lainsäädäntö ei saa syrjiä järjestäytymättömiä työntekijöitä. Kieltojen poistamisella poistetaan samalla lähes 50 sopimista estävää normia.

Toinen keskeinen rakenteellinen uudistus olisi helpottaa työllistämistä helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista. Tästä valmistellaan jo lainsäädäntöä. Liian tiukaksi asetettu yksilöperuste vaikuttaa haitallisesti varsinkin pienimpien yritysten palkkaushalukkuuteen. Epäonnistuneen rekrytoinnin seuraukset ovat yritykselle sitä vahingollisemmat, mitä pienemmästä yrityksestä on kysymys.

Suomen Yrittäjät on saanut läpi useita tavoitteitaan työmarkkinoiden parantamiseksi. Vuoden 2017 alussa tulivat voimaan lakimuutokset, joilla pidennettiin koeaikaa ja mahdollistettiin enintään vuoden määräaikainen työsuhde pitkäaikaistyötöntä palkattaessa. Samalla lyhennettiin niin sanottua työnantajan takaisinottovelvoitetta* yhdeksästä kuukaudesta pääsääntöisesti neljään kuukauteen. Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen, jossa vaadittiin, että osa-aikatyöhön määritetään lailla vähintään 18 tunnin viikkotyöaika. Suomen Yrittäjät vastusti kansalaisaloitteen hyväksymistä näkyvästi. Yrittäjäjärjestö varmisti, että nollatuntisopimuksilla työn tarjoaminen on edelleen mahdollista.

*Takaisinottovelvollisuus tarkoittaa sitä, että työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla irtisanomalleen, työ- ja elinkeinotoimistosta edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt.