Eläkkeellä olevan henkilön palkkaaminen

Suomi on Euroopan nopeimmin harmaantuva maa. Työntekijöitä poistuu työmarkkinoilta lähivuosina huomattavasti enemmän kuin uusia työntekijöitä aloittaa.

Useilla toimialoilla työvoiman saatavuuden turvaaminen tulee olemaan suuri haaste yrityksissä. Moni vanhuseläkeikäinen on valmis työskentelemään osa-aikaisesti tai muuten heille sopivasti muokatuissa tehtävissä.

Työskentelymahdollisuuksista kannattaa keskustella jo ennen eläkkeelle jäämistä

Avoimet keskustelut työntekijöiden kanssa helpottavat työnantajaa ennakoimaan ja varautumaan eläköitymisen aiheuttamiin muutoksiin henkilöstössä sekä edesauttavat työurien pidentämistä. Ennen työuran loppumista aloitetut keskustelut antavat mahdollisuuden myös kartoittaa henkilöitä, jotka olisivat kiinnostuneita tekemään töitä eläkkeellä. Yrityksessä on myös hyvä käydä keskusteluja muun henkilökunnan kanssa myönteisen asenteen ja ilmapiirin luomiseksi. Toiminnan tavoitteiden esille tuominen on tärkeää.

Jos henkilö on työskennellyt aikaisemmin yrityksessä eikä halua jatkaa työskentelyä heti eläkkeelle siirtymisen jälkeen, on hyvä sopia hänen kanssaan tavasta ja ajankohdasta pitää yhteyttä. Halu palata osittain töihin voi monelle syntyä myöhemmin. Yrityksen kannattaa pyytää yhteystiedot eläkkeelle lähteviltä työntekijöiltä.

Seniorityöntekijän hyödyt yritykselle

Vanhuuseläkkeellä olevan henkilön palkkaaminen mahdollistaa mm.

 • joustavan ja ammattitaitoisen työvoimaresurssin käytön esim. ruuhkahuippujen tasaamisessa tai poissaolojen paikkaamisessa
 • avun uuden työntekijän perehdyttämiseen
 • avun erityistä ammattitaitoa vaativien työtehtävien tai projektien suorittamiseen
 • vaihtoehdon vuokratyöntekijän palkkaamiselle
 • pienet perehdyttämiskustannukset

Mikä motivoi työhön vanhuuseläkkeellä

 • hyvä fyysinen työkyky
 • kokemus siitä, että työnantaja tukee työssä jatkamista
 • kuuluminen työyhteisöön
 • itsensä kokeminen arvostetuksi
 • mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä
 • vapaus tehdä töitä oman ammattitaidon ja ajankäytön puitteissa
 • työilmapiiri ja esimiestyö
 • lisäansio

Vanhuuseläke ja työsopimus

Työsopimuksen sisältöä suunniteltaessa on otettava huomioon ainakin alan työehtosopimus, työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki.

Vanhuseläkkeellä olevan työntekijän kanssa sovittavia asioita:

 • Työsopimusvaihtoehdot:
  • Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, jossa on sovittu työajoista tai määrästä esim. viikko- tai kuukausitasolla.
  • Määräaikainen työsopimus esim. projektityö. Tällöin on kuitenkin hyvä lisätä työsopimukseen irtisanomisehto, ts. sopimus on irtisanottavissa samoin edellytyksin kuin toistaiseksi voimassaoleva työsopimus.
  • Työsopimus, jossa työajoista ei ole tarkkaan sovittu, eli töihin kutsutaan tarvittaessa ja jokaisesta työkeikasta sovitaan erikseen.
 • Palkasta sopiminen. Alakohtaisen työehtosopimuksen huomioon ottaminen.
 • Tarvittaessa työkyvyn tarkastaminen.

Työeläkkeen ja ansiotulon yhteensovittaminen

 • Palkkatulo ei vaikuta vanhuuseläkkeen suuruuteen
 • Työ- ja yrittäjäeläkkeet ovat ansiotuloa. Verotus määräytyy eläkkeen ja ansiotulojen yhteenlasketusta summasta. Vero on progressiivinen
 • Eläkkeellä tehdyn työn eläkekertymä on 1,5 %
 • Alle 68-vuotiaana eläkkeen rinnalla tehty työ vakuutetaan ja työnantaja pidättää palkasta työntekijän eläkemaksun.
 • Työntekijän työttömyysvakuutusmaksua ei makseta 65 vuotta täyttäneistä työntekijöistä.
 • Vanhuuseläkkeen aikana alkaneesta työstä ansaitun eläkkeen saa hakemuksesta 68-vuotiaana.
 • Vain vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta saatu eläke on pääomatuloa (veroprosentti 28), jos vakuutus on otettu 6.5.2004 tai sen jälkeen. Ennen 6.5.2004 otettujen vakuutusten perusteella voi kertyä sekä ansio- että pääomatuloksi katsottavaa eläkettä.

Kun saa useampaa ansiotuloa, vuositulot lasketaan yhteen ja niille määrätään yhteinen veroprosentti. Jos on laskenut veroprosenttinsa pelkän eläketulon mukaan eikä hae eläkkeelle uutta verokorttia palkkaverokortin hakemisen yhteydessä, voi palkan veroprosentin korkeus yllättää. Sivutuloja ei kuitenkaan veroteta muuta ansiotuloa kovemmin. Verottajan kannalta on samantekevää, mistä tulosta verot kerätään, kunhan riittävä määrä euroja on koossa vuoden päätyttyä.

Hyvä muistaa:

 • Rajoituksia työntekoon vanhuuseläkkeellä ei ole.
 • Käy avoimia keskusteluja työntekijöiden kanssa työuran loppupuolella.
 • Kartoita potentiaalisia työntekijöitä omasta yrityksestä tai sen ulkopuolelta.
 • Tee työsopimus työn luonteen edellyttämällä tavalla.
 • Tarkasta työkyvyn.

Lisätietoa:
www.vero.fi
www.työeläke.fi