Koulutuskulujen verovapaus vaihtelee

Tällä sivulla on tietoa työnantajan tarjoamien koulutusten eroista verotuksessa.

Peruskoulutuksena pidetään yleensä tutkintoon johtavaa koulutusta. Työnantajan tarjoamissa koulutuksissa pääsääntö on, että työantaja ei voi korvata peruskoulutuskuluja verovapaasti.

Sen sijaan jos työnantaja maksaa ammattitaitoa ylläpitävän ja täydentävän koulutuksen, se on työnantajalle vähennyskelpoista ja työntekijälle verovapaa etu.

Epäselvyyttä on esiintynyt irtisanotuille tai irtisanomisuhan alla oleville tarjotun koulutuksen verovapaudesta. Tilanteen selkiyttämiseksi Verohallinto on julkaissut ohjeen ”Työnantajan tuki uudelleentyöllistymiselle”, Dnro 426/31/2008. Ohjeessa todetaan uudelleensijoittautumiskoulutus laajasti verovapaaksi.

Yritykset voivat järjestää työntekijöilleen uudelleentyöllistämistä edistävää valmennusta (ns. outplacement-ohjelmat). Uudelleensijoittumisvalmennuksella tarkoitetaan valmennus- tai ohjausprosessia, jolla edistetään ja nopeutetaan työntekijöiden uudelleen työllistymistä. Uudelleensijoittumisvalmennus on tarkoitettu irtisanotuille, irtisanomisuhan alaisille tai vapaaehtoisen erosopimuksen tehneille työntekijöille. Valmennus voidaan järjestää yksilöllisenä valmennuksena tai ryhmävalmennuksena.

Uudelleensijoittumisvalmennus sisältää tyypillisesti mm. työntekijän henkilökohtaisten osaamisalueiden ja vahvuuksien kartoituksen, työnhakusuunnitelman laatimisen, opastuksen yksilöllisen ansioluettelon ja työhakemusten laatimisessa sekä työhaastatteluihin valmistautumisessa, eri työnhakumenetelmien ja -kanavien käytön oppimisen sekä työntekijän tukemisen ja opastamisen aktiivisessa työnhaussa.

Työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymiskoulutukseen osallistumisesta ei muodostu veronalaista etua sen saajalle. Tällainen julkinen koulutus onkin pääsääntöisesti maksutonta. Vaikka koulutus olisi koulutettavalle maksutonta, siitä voi tulla kustannuksia työnantajalle: Irtisanotuille tai työttömyysuhan alaisille tarkoitettuun muutosturvaan liittyvään työllistymisohjelmaan kuuluvana voidaan järjestää ryhmävalmennusta. Työ- ja elinkeinotoimisto voi tietyin laissa määrätyin edellytyksin velvoittaa työnantajan osallistumaan näihin kustannuksiin. Nämä menot ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoisia.

Yrityksen itse järjestämät uudelleensijoittumisvalmennukset työntekijöilleen ovat Verohallinnon käsityksen mukaan yleistä työelämään ja tulonhankintaan liittyvää valmennusta, eikä peruskoulutusta. Siten uudelleensijoittumisvalmennuksen kulut ovat järjestävälle yritykselle vähennyskelpoisia kuluja, ja koulutettavalle verovapaa etu.

Verovapauden edellytyksenä on, että valmennuksesta sovitaan työsuhteen vielä kestäessä, eli lomautuksen aikana tai irtisanomisajan kuluessa ehtii vielä. Verovapauden kannalta ei ole merkityksellistä, onko työntekijällä työntekovelvoitetta irtisanomisaikana, tai itse valmennus tapahtuu vasta työsuhteen päätyttyä.

Joskus työntekijä saa mahdollisuuden valita, ottaako työnantajan tarjoaman uudelleensijoittautumisvalmennuksen vai rahasuorituksen. Rahasuoritus on aina veronalaista tuloa työntekijälle.

Verohallinnon ohje: Työnantajan tuki uudelleentyöllistymiselle

Verohallinnon ohje: Työnantajan tuki uudelleentyöllistymiselle