Koulutusvähennys

Koulutusvähennys kannustaa kehittämään osaamista laaja-alaisesti. Verotuksessa voi vähentää koulutussuunnitelmaan perustuvia kustannuksia.

Koulutusvähennyksen keskeinen ajatus on se, että työnantaja saa verovähennyksen tai sitä vastaavan korvauksen työntekijöiden osaamisen kehittämisestä. Työnantajilla ei kuitenkaan ole lakiin perustuvaa velvollisuutta kouluttaa henkilöstöään eikä henkilöstöllä subjektiivista oikeutta koulutukseen.

Koulutusvähennyksellä pyritään taloudellisin kannustein ohjaamaan työnantajia kehittämään laaja-alaisesti henkilöstön osaamista ja ottamaan huomioon sellaiset työntekijäryhmät, joilla on osaamisen kehittämiseen liittyviä erityistarpeita. Henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja sen kohdentamisesta päätetään edelleen kunkin työpaikan tarpeista lähtien.

Verovähennyksen saa vain, jos koulutus perustuu yhteistoimintalain mukaiseen koulutussuunnitelmaan.

Koulutussuunnitelmassa määritellään yrityksessä ilmenneet osaamisen kehittämistarpeet sekä ne tavoitteet ja periaatteet, joita yrityksen osaamisen kehittämisessä noudatetaan. Suunnitelman avulla voidaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa kartoittaa työtehtävien asettamia osaamisvaatimuksia ja suunnitella tarpeellisia koulutustoimia. Koulutussuunnitelma toimii myös välineenä, kun edistetään erityisessä koulutustarpeessa olevien työntekijäryhmien osaamistason säilyttämistä.

Koulutussuunnitelman tulee sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä osaamisen vaatimusten muutoksista ja muutosten syistä. Arvioon perustuva suunnitelma on ryhmiteltävä henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.

Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata, miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.

Koulutussuunnitelman laatiminen ei ole pakollista, jos yhteistoimintalaki ei sovellu yritykseen. Verovähennykset saa kuitenkin näissäkin yrityksissä vain, jos koulutus perustuu suunnitelmaan ja täyttää muut vähennyksen edellytykset.

Jos koulutussuunnitelmaa ei ole, työntekijä voi pyytää työnantajaa keskustelemaan ammatillisen osaamisensa kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Keskustelulle ei ole esitetty menettelyvaatimuksia, mutta on asianmukaista käydä keskustelu kohtuullisen ajan kuluessa sen pyytämisestä.

Koulutusvähennyksen määrä lasketaan siten, että yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka kerrotaan koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien määrällä, ja näin saatu tulo jaetaan luvulla 2.

Verovähennys myönnetään verovuoden aikana työntekijöille kertyneiden koulutuspäivien perusteella. Oikeus verovähennyksen syntyy, mikäli koulutuspäiviä on verovuonna vähintään yksi. Vähennyksen verovuosittainen enimmäismäärä on kolme koulutuspäivää työntekijää kohden.

Koulutuspäivänä pidetään päivää, jona koulutuksen kesto on ollut vähintään kuusi tuntia. Yksi koulutuspäivä voi muodostua useasta koulutuksesta tai koulutusjaksosta, joiden yhteenlaskettu kesto verovuonna on vähintään kuusi tuntia.

Lisäksi työnantajan on laadittava kirjallinen selvitys kunkin työntekijän osalta koulutusvähennyksen laskentaperusteista ja sen saamisedellytysten täyttymisestä. Koko henkilöstön kattava koulutussuunnitelma ei siis riitä, vaan suunnitelman toteutumista on seurattava työntekijäkohtaisesti vähennyksen saamiseksi.