Työpaikkkasopiminen ei ole nyt laajasti mahdollista

Usein väitetään, että työehtosopimukset antavat jo nykyisellään runsaasti mahdollisuuksia yrityskohtaiselle sopimiselle. Suomen Yrittäjät kävi läpi ¹)pienten yritysten kannalta tavanomaisimmat työehtosopimukset, jotta saatiin tietää paljonko työehtosopimukset mahdollistavat yrityskohtaista sopimista ja minkälaisia asioita sopimismahdollisuudet koskevat.

Kävi ilmi, että suurelle osalle suomalaisia yrityksiä sopimismahdollisuuksia on työehtosopimuksissa vain niukasti. Keskimäärin yli satasivuisessa TES-kirjassa on 10–20 määräystä, jotka mahdollistavat työpaikkasopimista.

Järjestelmä on hyvin monimutkainen

Työehtosopimukset ovat myös sisällöltään mutkikkaita. Sen tulkitseminen, milloin työehtosopimuksen määräyksestä poikkeaminen on yrityksessä mahdollista, edellyttää sellaista juridista asiantuntemusta, jota ei työpaikan osapuolilta voi kohtuudella vaatia.

Järjestelmän monimutkaisuus on johtanut siihen, että nykyisiäkään jouston mahdollisuuksia ei erityisesti pienissä yrityksissä osata tai uskalleta käyttää.

Nykyiset sopimisen mahdollisuudet eivät juuri paranna kilpailukykyä

Nykyiset mahdollisuudet poiketa työehtosopimuksen määräyksistä vaikuttavat vain vähän yrityksen kilpailukykyyn: sopimisen kohteita ovat tyypillisesti

  • säännöllisen työajan järjestely,
  • ruokatunnin kesto, palkanmaksupäivän määrittely,
  • lomarahan muuttaminen vapaaksi 
  • työvuoroluettelon pitäminen.

Järjestäytyneet ja järjestäytymättömät yritykset eriarvoisessa asemassa

Mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ovat työehtosopimuksissa huomattavalta ja vaikuttavimmalta osin käytettävissä vain niissä yrityksissä, jotka kuuluvat työnantajaliittoihin (järjestäytyneet yritykset). Tämä erikoisuus seuraa työlainsäädännön yleissitovuusopeista. Suomessa on yhteensä noin 90 000 työnantajayritystä. Näistä vain noin 20 000 kuuluu työnantajaliittoihin.

Yleissitovuuden piirissä on tyypillisesti pieniä liittoihin kuulumattomia yrityksiä, joille paikallisen sopimisen tarjoamat sopeutumismahdollisuudet olisivat erityisen tarpeellisia. Ne siis eivät voi käyttää työehtosopimusten antamia mahdollisuuksia sopia tiosin. Järjestäytymistä ei kuitenkaan voi vaatia – perustuslaki turvaa oikeuden olla kuulumatta liittoon.

¹) http://www.yrittajat.fi/fi-FI/suomenyrittajat/tutkimustoiminta/tyoehtosopimusten-paikallinen-sopiminen/