Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjä, muista ennakoida yrityksesi riskit

Hyvin johdetussa yrityksessä varmistetaan riskien hyvä hallinta ja toiminnan jatkuvuus odottamattomissa tilanteissa. Yrityksen riskit eivät aina liity välittömästi yrityksen omaan toimintaan, vaan ne saattavat kohdata esimerkiksi koko markkina-aluetta. Yrittäjän tuleekin olla selvillä, millaisiin riskeihin hänen alallaan on varauduttava.

Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on keskeistä yritystoiminnan harjoittamisessa. Olennaista on oman yrityksen liiketoiminta-alueen riskien tunnistaminen ja päätös siitä, minkälaista vakuuttamispolitiikkaa halutaan noudattaa.

– Yritysvakuutukset voivat tuntua yrittäjästä monimutkaisilta, eivätkä resurssit millään riitä kaiken selvittämiseen itse. Tämän vuoksi vakuutusturva kannattaa suunnitella huolellisesti vakuutusasiantuntijan kanssa, sanoo Fennian riskipäällikkö Liina Koponen.

Perinteisiin omaisuusvahinkoihin, kuten palo- tai vuotovahinkoriskeihin osataan jo nykyään varautua, mutta usein yksityiskohtaisemmat toimintasuunnitelmat unohtuvat.

– Hyvällä varautumisella ja riskien tunnistamisella pystytään estämään merkittävä osa vahingoista ja myös pienentämään syntyviä vahinkoja, Koponen muistuttaa.

– Yrityksen häiriötön toiminta merkitsee parempaa laatua, lisää kilpailukykyä ja näkyy positiivisena tuloksena tuloslaskelman viimeisellä rivillä. Kaikkia riskejä ei voi vakuuttaa, mutta kun yritys on varautunut odottamattomiin tilanteisiin, voi se kriisin sattuessakin säilyttää asemansa luotettavana toimittajana ja yhteistyökumppanina.

Muista selvittää vuokratilojen ja lähiympäristön remonttisuunnitelmat

Monet yritykset vuokraavat tilan toimintansa harjoittamiseen. Siinä missä osakekaupan yhteydessä ostaja pyrkii aina selvittämään perinpohjaisesti rakennuksen kuntoon ja remontointitarpeisiin liittyvät seikat, ei huoneistoa vuokrattaessa tule kiinnitettyä näihin asioihin yhtä paljon huomiota.

– Riskinä on, että esimerkiksi parin vuoden kuluttua käynnistyvä linjasaneeraus tai kiinteistön edustalla alkava kadun kunnostustyö saattavat häiritä yrityksen liiketoimintaa tai jopa keskeyttää sen kokonaan, Koponen huomauttaa.

– Rakennuksen ikääntyminen nostaa merkittävästi omaisuusvahinkoriskiä. Silloin myös todennäköisyys liiketoiminnan keskeytymiseen kasvaa esimerkiksi rakennuksen putkistojen ikääntyessä.

Useinkaan vuokralaisella ei ole mahdollisuutta itse vaikuttaa esimerkiksi kiinteistön rakenteiden kuntoon tai infrastruktuurin kunnossapitoon. Vuokranmaksuvelvoite saattaa kylläkin olla remontin ajan katkolla, mutta menetettyä liikevaihtoa ei korvaa kukaan.

Keskeytysvakuutus korvaa vain omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen seurauksena tapahtuneet keskeytymiset. Tällaisia voivat olla esimerkiksi vesivahinko tai laitteen rikkoutuminen. Sen sijaan taloyhtiön teettämän putkiremontin aiheuttama keskeytyminen ei kuulu vakuutuksen piiriin.

– Yrittäjän kannattaa selvittää jo vuokrausvaiheessa kiinteistön kunto, aiemmin siellä sattuneet vahingot ja tulevaisuuden korjaustarpeet, Koponen ohjeistaa.

Työvoimavuokraustoiminnan tuomat uudet haasteet

Henkilöstövuokraustoiminta on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Ilmiö on tuonut mukanaan saatavien hyötyjen lisäksi myös haasteita, joita ei aikaisemmin ole samassa mittakaavassa ollut.

Koska henkilöstön suuri vaihtuvuus on henkilöstövuokrauksen myötä yleistynyt, on uusien työntekijöiden perehdytys avainroolissa työtapaturmien ennaltaehkäisyssä.

– Henkilöturvallisuuteen liittyviin seikkoihin kannattaa kiinnittää riittävästi huomiota, jotta kulloinkin työssä oleva henkilökunta osaa toimia oikein pelastautumistilanteissa tai esimerkiksi käyttää oikein kaikkia laitteita, Koponen muistuttaa.

Koposen mukaan vakuuttamista silmällä pitäen on syytä ymmärtää, etteivät vuokratyövoiman palkkakustannukset sisälly vakuutettavaan keskeytysvakuutuskatteeseen. Vastaan saattaa esimerkiksi tulla tilanne, jossa vakinaisen henkilöstön palkkakulut saattaisivat vahinkoaikana tulla vakuutuksen perusteella korvattaviksi, mutta vuokrahenkilöstön palkat eivät.

Tämä johtuu siitä, että vuokratyövoiman käytöstä aiheutunut kustannus on yrityksen kirjanpidossa ulkopuolisista palveluista aiheutunutta kulua, eikä se näin ollen ole vakuutuksen kohteena, ellei sitä vakuuteta erikseen.

– Tällaisissa tapauksissa tulisi varmistaa, minkälaisia sopimuksia vuokratyövoiman tarjoajan kanssa on tehty työvoiman vuokraamisesta, esimerkiksi onko työvoiman ostolle sovittu joku tietty irtisanomisaika tai vaikka kuukausittainen vähimmäismäärä, Koponen sanoo.

Vakuutuksen keskeytysajan kanssa kannattaa olla tarkkana

Jos yrityksen tiloissa sattuu esimerkiksi tulipalo, alkaa siitä varsinainen keskeytysaika. Keskeytysaika on yhtenäinen ja vakuutukseen etukäteen määritelty aika, jolta keskeytysvakuutuksen perusteella on mahdollista saada korvausta.

– Yrityksen tiloissa voi sattua esimerkiksi tulipalo, jonka vahinkojen korjaaminen kestää kuukauden, ja sen jälkeen yritys avaa jälleen ovensa. Keskeytysvakuutus toimii tässä varsin yksinkertaisesti, Koponen selventää.

Joskus tulee kuitenkin vastaan tilanteita, jossa esimerkiksi omaisuuteen kohdistuneesta vahingosta maksettava korvaus ei ole täysimääräinen tai sen korjaamisen yhteydessä halutaan tehdä muutostöitä, jotka vaikuttavat merkittävästi liiketoiminnan keskeytymisen kestoon. Esimerkiksi ravintolayrittäjä saattaa haluta uusia vanhan keittiönsä samalla, kun siellä tehdään remontti vesivahingon vuoksi.

Tai vahinko voi sattua esimerkiksi sesongin alla, jolloin yrittäjä saattaa lykätä sen korjaamista myöhemmäksi. Tällöin vakuutuksesta korvattava keskeytysaika voi kulua umpeen, jolloin vakuutus ei enää korvaakaan vahinkoa sen yli menevältä ajalta.

– On tärkeää huomioida näitä seikkoja keskeytysvakuutusta otettaessa ja valita vakuutukseen sellainen keskeytysaika, että se varmasti riittää kattamaan sekä liiketoiminnan varsinaisen keskeytymisen korjausaikana että myös liiketoiminnan toipumis- tai käynnistysajalle kohdistuvat menetykset, Koponen sanoo.

Näiden tilanteiden varalle kannattaa myös laatia suunnitelma konkreettisista toimenpiteistä, aikataulusta sekä rahoitusratkaisuista vahinkotilanteessa.

Tässä blogissa kirjoittavat Uudenmaan Yrittäjien kumppanit.

Fennia