Etusivu > Uudenmaan Yrittäjät > Uusimaa > Nain Uy Toimii

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Säännöt

Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä 1.7.2013.

Nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Yrittäjät - Nylands Företagare ry ja se toimii Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestönä Suomen Yrittäjät ry:n hallituksen hyväksymällä toiminta-alueella kotipaikkanaan Järvenpään kaupunki. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä aluejärjestö.  Suomen Yrittäjät ry:tä nimitetään näissä säännöissä keskusliitoksi.

Aluejärjestö on suomen- ja ruotsinkielinen. Rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on suomi.

Toiminnan tarkoitus ja laatu
2 § Aluejärjestön tarkoituksena on toimia toiminta-alueellaan olevien pienten ja keski-kokoisten yritysten ja yrittäjien muodostamien yhdistysten yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä. Aluejärjestön tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi aluejärjestö yhteistoiminnassa keskusliiton ja  paikallisyhdistysten kanssa:
1. edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä;
2. edustaa jäsenkuntaansa suhteissa alue- ja paikallishallintoon sekä tekee yritystoimintaa koskevia aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin;
3. harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa
ja työelämää koskevissa asioissa;
4. edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä
toimialueellaan;
5. huolehtii keskusliiton ohjeiden mukaisesti keskusliiton sille antamista tehtävistä; sekä
6. toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Aluejärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Jäsenyys
3 § Aluejärjestöön voivat varsinaisina jäseninä kuulua sen toimialueella olevat yrittäjien rekisteröidyt paikallisyhdistykset.

Aluejärjestön kannattajajäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä, säätiöitä ja henkilöitä. Jäseneksi ottamisesta päättää aluejärjestön hallitus.

Aluejärjestön kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi erittäin ansioituneesti toimineita henkilöitä.

4 § Jäsen voi erota aluejärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti aluejärjestön hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan aluejärjestön kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Kesken kalenterivuoden eroava jäsen on velvollinen suorittamaan sanotun vuoden jäsenmaksun täysimääräisenä.

Aluejärjestön hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslaissa säädetyllä perusteella. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yhdeltä vuodelta.

Jäsenmaksu ja kannattajamaksu
5 § Keskusliitto kokoaa keskitetysti aluejärjestön varsinaisten jäsenten jäsenmaksut ja palauttaa aluejärjestölle keskusliiton liittokokouksen päättämän osuuden perityistä maksuista.

Aluejärjestön kokous voi päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän mahdollisen lisäjäsen-maksun perimisestä.

Kannattajajäsenet maksavat vuosittain hallituksen vahvistaman kannattajamaksun. Kunnia-puheenjohtaja ja kunniajäsen ovat vapaita jäsenmaksun suorittamisesta.

Hallinto- ja toimielimet
6 § Aluejärjestön päätösvaltaa käyttää aluejärjestön kokous.

Toimeenpaneva elin on aluejärjestön hallitus. Aluejärjestön kokous ja hallitus voivat asioiden valmistelua varten asettaa pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia, toimikuntia ja muita tarpeellisiksi katsottuja toimielimiä.

Aluejärjestöllä on puheenjohtaja ja vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) varapuheen-johtajaa, jotka toimivat aluejärjestön hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina.

Aluejärjestön kokous
7 § Aluejärjestön varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa hallituksen lähemmin määrämänä aikana ja päättämässä paikassa.

Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus ja se on kutsuttava koolle myös silloin, kun aluejärjestön kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) aluejärjestön varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta jonkin erityisen asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

8 § Hallituksen on lähetettävä kirjallinen kutsu aluejärjestön kokoukseen jäsenille vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta ja siitä voidaan lisäksi ilmoittaa muulla hallituksen määräämällä tavalla.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

9 § Varsinaiset jäsenet ovat oikeutettuja lähettämään aluejärjestön kokouksiin yhden (1) edustajan jäsenkuntansa jokaista alkavaa kymmentä (10) jäsentä kohti, kuitenkin enintään neljäkymmentä (40) edustajaa. Edustajan tulee olla jäsenmaksunsa maksanut paikallis-yhdistyksen jäsen.

Aluejärjestön kokouksessa varsinaisella jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin sillä on oikeus lähettää edustajia kokoukseen.
Jos varsinainen jäsen lähettää aluejärjestön kokoukseen useamman kuin yhden edustajan, sen käytettävissä oleva äänimäärä jakautuu edustajille varsinaisen jäsenen päättämällä tavalla.

Edustaja voi edustaa enintään yhtä varsinaista jäsentä.

Kannattajajäsenillä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä on aluejärjestön kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Keskusliiton hallituksen jäsenillä ja toimihenkilöillä on oikeus osallistua aluejärjestön ja sen hallituksen kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.

Äänestyksessä ratkaisee 16 ja 17 §:ssä määrättyjä asioita lukuunottamatta se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Vaalissa tulevat kuitenkin puheenjohtajien valintaa lukuunottamatta valituiksi eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide ja vaaleissa arpa. Äänestys on avoin paitsi vaaleissa, jos joku äänioikeutettu edustaja vaatii suljettua lippuäänestystä.

10 § Aluejärjestön kokouksen avaa aluejärjestön puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka jälkeen kokoukselle valitaan puheenjohtaja.

Aluejärjestön kevätkokouksessa
- käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus aluejärjestön toiminnasta ja taloudesta sekä edellisen tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
- valitaan aluejärjestön edustaja tai edustajat ja heille varaedustajat keskusliiton liitto-kokoukseen seuraavaan kevätkokoukseen saakka sekä päätetään aluejärjestön käytettävissä olevan äänimäärän jakautumisesta edustajille, jollei kokouksessa valtuuteta hallitusta
päättämään näistä asioista,
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksi-kymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Aluejärjestön syyskokouksessa
- vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten,
- päätetään aluejärjestön puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja muiden hallituksen
jäsenten palkkioista,
- valitaan aluejärjestön puheenjohtaja kahdeksi (2) toimintavuodeksi,
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11 §:n määräämissä rajoissa ja valitaan
hallituksen jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet,
- valitaan tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies sekä määrätään heidän palkkionsa,
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle vähintään kaksi-kymmentä (20) vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat.

Aluejärjestön muissa kuin varsinaisissa kokouksissa puhetta johtaa aluejärjestön puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtaja taikka heidän ollessa estyneinä kokouksen valitsema henkilö.

Hallitus
11 § Aluejärjestön hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kymmenen (10) ja enintään neljäkymmentä (40) muuta jäsentä sekä muille kuin puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) toimintavuodeksi. Puheenjohtajan toimikausi voi olla enintään kolme (3) kaksivuotis-kautta. Varapuheenjohtajat ja hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi (1) toimintavuodeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) ja enintään kolme (3) varapuheenjohtajaa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kirjallisesta kutsusta.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai joku varapuheenjohtajista ja puolet kaikista hallitukseen kuuluvista on läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide paitsi vaaleissa arpa.

12 § Hallitus käyttää aluejärjestön toimeenpanovaltaa ja hoitaa sen asioita.

Hallituksen tehtävänä on
- edustaa aluejärjestöä ja hoitaa sen asioita aluejärjestön kokouksen hyväksymien päätösten ja ohjeiden mukaan,
- valvoa jäsenistönsä yhteisiä etuja ja asioita tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja,
- toimeenpanna keskusliiton antamat tehtävät,
- päättää aluejärjestön varsinaisten ja kannattajajäsenten jäseneksi ottamisesta ja erottamisesta,
- huolehtia aluejärjestön toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talousarvion laatimisesta,
- kutsua kokoon aluejärjestön kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset sekä kutsua ylimääräinen kokous, jos 7 §:ssä mainitusta tai muusta erityisestä syystä siihen aiheutuu tarvetta,
- tiedottaa aluejärjestön jäsenkunnalle yrittäjäkuntaa koskevista valtiovallan, keskusliiton ja aluejärjestön päätöksistä ja toimenpiteistä,
- toimittaa keskusliiton toimistolle erikseen määrättävin ajoin tiedot aluejärjestön
toiminnasta ja päätöksistä,
- ottaa ja erottaa aluejärjestön toimitusjohtaja sekä hänen esityksestään ottaa ja erottaa aluejärjestön muut toimihenkilöt, sekä
- nimetä aluejärjestöjen edustajat eri yhteisöihin.
 
Aluejärjestön nimen kirjoittaminen
13 § Aluejärjestön nimen kirjoittavat aluejärjestön puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai varapuheenjohtajat sekä toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä sekä se tai ne toimi- ja luottamushenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, joko yksin tai kaksi yhdessä.

Toimitusjohtaja
14 § Aluejärjestön käytännöllistä toimintaa hoitaa hallituksen apuna toimitusjohtaja.

Tilinpäätös ja -tarkastus
15 § Aluejärjestön tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on luovutettava tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 14 vuorokautta ennen kevätkokousta.

Sääntöjen muuttaminen
16 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muutosehdotuksesta sekä muutoksen sisällöstä.

Aluejärjestön säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on saatava keskusliiton hallituksen hyväksyminen.

Aluejärjestön purkaminen
17 § Päätös aluejärjestön purkamisesta on tehtävä aluejärjestön kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä ja vahvistettava muuttumattomana vielä samanlaisella äänten enemmistöllä toisessa kokouksessa, joka voidaan pitää aikaisintaan kaksikymmentä (20) vuorokautta edellisen kokouksen jälkeen.

Aluejärjestön purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat luovutettava pienen ja keskikokoisen yritystoiminnan edellytysten parantamiseen tähtäävään tarkoitukseen.


Uudenmaan Yrittäjät | Rantakatu 1, 2. kerros, 04400 Järvenpää
puhelin 010 231 3050 | | www.uudenmaanyrittajat.fi | Y-tunnus 0451083-3