Etsi

Yrittäjyys

Yrittäjän tulorekisteriin liittyvää hallinnollista taakkaa kevennettiin vuoden alusta – Noin 500 toimijaa käyttää tietoja

Tulorekisterin käyttöä koskevat säännöt muuttuivat vuoden alusta. Yhä useampi toimija käyttää tulorekisterin tietoja.

Vuoden 2020 alusta tulevat voimaan uudet tulorekisteriin ilmoittamista koskevat säännökset, joiden tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti korjata tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneitä haasteita ja keventää siten pienyrittäjien sekä kansalaisjärjestöjen ja kansalaistoiminnan hallinnollista taakkaa.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.1.2020, ja niitä sovelletaan 1.1.2020 jälkeen maksettujen tulojen ilmoittamiseen.

Verovapaat kustannusten korvaukset voi ilmoittaa maksukuukautta seuraavan kuukauden viidenteen päivään mennessä. Suoritukset voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella kerran kuukaudessa, vaikka kustannusten korvausten maksupäiviä olisi useita saman kuukauden aikana. Maksupäiväksi ilmoitukselle merkitään tällöin kuukauden viimeisin kustannusten korvausten maksupäivä.

Rekisteröidyn yhdistyksen maksamat enintään 200 euron kertasuoritukset voi ilmoittaa tulorekisteriin kuukausittain viimeistään maksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Kertasuoritus voi sisältää esimerkiksi palkkaa, työkorvausta tai kustannusten korvauksia. Kertasuorituksen määrään lasketaan kaikki tulonsaajalle samalla maksukerralla maksettavat erilaiset erät, kuten palkkiot ja kustannusten korvaukset.

Tyypillinen kertasuoritus on esimerkiksi kilpailutuomarin palkkio, joka maksetaan vain kerran. Vaikka ilmoittamisen määräaikaa on pidennetty, kertasuoritukset on ilmoitettava tulorekisteriin erikseen jokaiselta maksupäivältä.

Muista seuraavan kuun viides päivä

Luontoisedut voi ilmoittaa kertymiskuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä riippumatta siitä, milloin rahapalkka maksetaan. Jos luontoisedun kertymiskuukaudelta maksetaan rahapalkkaa kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana, luontoisedun voi ilmoittaa myös sen kertymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden tuloksi. Tällöin ilmoitus on annettava viimeistään sitä kuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.

Palkkaennakot voi ilmoittaa samassa määräajassa kuin saman palkanmaksukauden myöhemmin maksettava palkka, jos palkat maksetaan saman kalenterikuukauden aikana. Tällöin palkkaennakosta ei tarvitse tehdä omaa palkkatietoilmoitusta. Palkkaennakkoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös johtavassa asemassa oleville tai osakkaille maksettuihin palkkoihin.

Kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara.

Vuoden 2020 alusta voimaan tulevassa tuloverolaissa säädetään, että työnantajan maksamista työntekijän ja hänen perheenjäsenensä muutto- ja matkustamiskustannuksista 50 prosenttia on verovapaita. Muutos koskee tällä hetkellä veronalaisina pidettyjä muuttokustannuksia. Työnantajan korvaamista muutto- ja matkustamiskustannuksista ilmoitetaan tulorekisteriin ansiotulona verotettava osuus eli 50 prosenttia. Kustannusten verovapaata osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Myöhästymismaksun siirtymäaikaa jatketaan

Myöhästymismaksun määräämiselle säädettyä siirtymäaikaa pidennetään vuodella. Verohallinto määrää myöhästymismaksua myöhässä annetuista ilmoituksista, joiden maksupäivä on 1. tammikuuta 2021 tai sen jälkeen. Myöhästymismaksua voidaan kuitenkin määrätä myös siirtymäaikana, jos ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti osoittaa ilmeistä piittaamattomuutta.

Tulorekisterin tiedon käyttäjät voivat lisäksi määrätä omia seuraamusmaksujaan laiminlyönneistä.

Tulorekisterin käyttäjien määrä kasvoi vuodenvaihteessa

Entistä useampi viranomainen hyödyntää tulorekisteriä tänä vuonna. Tulorekisteriä käyttäviä toimijoita on jopa 500. Esimerkiksi tapaturma- ja liikennevakuutuspäätökset, aikuiskoulutusetuudet ja esitäytetty veroilmoitus pohjautuvat jatkossa reaaliaikaisiin työnantajien antamiin palkkatietoihin.

Palkkatiedot kulkevat tulorekisteriin työnantajilta suurimmaksi osaksi suoraan palkkajärjestelmistä ja palkanlaskentapalveluista heti palkanmaksun jälkeen. Aikaisemmin työnantajat ilmoittivat tiedot jokaiselle viranomaiselle erikseen.

Kukin tiedon käyttäjä saa vain ne tiedot, jotka sille lain mukaan kuuluu.

Tulorekisteriin ilmoitettiin vuonna 2019 noin 54 miljoonaa palkkatietoilmoitusta. Rekisteri sisältää noin 3 miljoonan tulonsaajan palkkatiedot.

Aiemmin työnantajien tulorekisteriin ilmoittamia tietoja on käytetty jo päiväraha-, vanhempainraha- ja työeläkepäätöksissä. Viranomainen lupaa päätöksiin nopeutta ja sujuvuutta.

– Visiona on, että yritykset ja muut työnantajat voisivat käyttää mahdollisimman vähän aikaa viranomaisilmoituksiin, kun ilmoittamisen voi automatisoida. Mitä kattavammin järjestelmät ovat tulorekisterin kanssa yhteensopivia, sitä enemmän yritys hyötyy pitkällä tähtäimellä, Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström sanoo.

Lähes 90 prosenttia ilmoituksista liikkuu tulorekisteriin automaattisesti. Paperi-ilmoituksia ei käytetä enää kuin alle yhdessä prosentissa ilmoituksista.


Tulorekisteri välittää palkkatietoja keskeisiin yhteiskunnan toimintoihin, sillä tietoja hyödynnetään jatkossa esimerkiksi

päiväraha- ja vanhempainrahapäätöksissä

tapaturma- ja liikennevakuutuspäätöksissä

työeläkepäätöksissä

esitäytetyssä veroilmoituksessa ja muutosverokorteissa

Tilastokeskuksen tilastoissa

työsuojeluvalvonnassa

aikuiskoulutusetuuksissa

varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuissa.

 

toimitus (at) yrittajat.fi