Etsi

Hyvä henkilöstojohtaminen on yrityksen kilpailutekijä

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja kilpailu osaavista työntekijöistä kiristyy. Hyvä henkilöstöjohtaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä kilpailutekijöistä.

Hyvä henkilöstöjohtaminen tarkoittaa liiketoiminnan ja ihmisten yhdistämistä niin, että saadaan aikaan mahdollisimman hyvä tulos. Kilpailukykyä luova henkilöstöjohtaminen lähtee yrityksen strategiasta ja se tuottaa asiakkaalle arvoa ja parantaa asiakaskokemusta.

Hyvän henkilöstöjohtamisen kulmakivinä ovat avoimuus, vuorovaikutus, tasapuolisuus, yhteiset toimintatavat sekä työntekijöiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen. Hyvä henkilöstöjohtaminen on myös ennakoivaa, tavoitteellista ja pitkäjänteitä toimintaa, joka edellyttää yrityksen prosessien kehittämistä.

"Jokaisen liiketoimintaa koskevan päätöksen yhteydessä on tärkeää miettiä, mitä osaamista siihen tarvitaan, miten osaaminen varmistetaan, miten suoriutumista johdetaan ja mitkä ovat palkitsemisen periaatteet."

Hyvän henkilöstöjohtamisen tulisi olla ennakoivaa toimintaa eli linjauksia tulevaisuuden henkilöstöratkaisuille. Niillä varmistetaan onnistuminen perustehtävässä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeää on miettiä jokaisen liiketoimintaa koskevan päätöksen yhteydessä, mitä osaamista siihen tarvitaan, miten osaaminen varmistetaan, miten suoriutumista johdetaan ja mitkä ovat palkitsemisen periaatteet.

Henkilöstökäytäntöjen ohella tärkeässä roolissa on myös yrityskulttuuri, joka luo hengen tekemiseen.

Jotta henkilöstöresursseista voidaan pitää systemaattisesti huolta, tarvitaan henkilöstökäytäntöjä ja -prosesseja tarvitaan. Henkilöstökäytännöt ovat laaja kokonaisuus, joka kattaa muun muassa rekrytoinnin, perehdyttämisen, henkilöstön kehittämisen ja arvioinnin, palkitsemisen, työn ja toimintojen suunnittelun, osallistamisen sekä työturvallisuus- ja hyvinvointiasiat. Henkilöstökäytäntöjen ohella tärkeässä roolissa on myös yrityskulttuuri, joka luo hengen tekemiseen.

Hyvä esimiestyö on henkilöstön tuottavuuden tärkein tekijä ja vaikuttaa positiivisesti henkilöstön suoriutumiseen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Hyvä esimiestyö on valmentavaa, kannustavaa, keskustelevaa ja aidosti palautetta antavaa.

Niukkoja voimavaroja ei kannata hajottaa moneen toimintoon, vaan on keskityttävä yrityksen menestyksen kannalta oleellisiin kehittämiskohteisiin ja tehdä kehittäminen suunnitelmallisesti. Tärkeää on myös tehdä oikeita henkilöstöratkaisuja, löytää oikeat ihmiset tekemään oikeita tehtäviä.

Henry ry on mukana Varsinais-Suomen yrittäjien Ravisteluaamussa 18. syyskuuta – haluamme olla kumppanisi matkalla kohti yrityksesi kestävää menestystä. Tule kuulemaan lisää ja keskustelemaan teemoista!

 

 

Sinikka Leino
sinikka leino turun amk varsinais-suomen yrittäjät

Sinikka Leino työskentelee asiakkuusvastaavana Turun ammattikorkeakoulussa sekä toimii Henry ry:n Turun alueverkoston vetäjänä. Sinikalla on noin 30 vuoden kokemus asiakastyöstä ja kehittämisestä. Hän on luonut vahvan osaamisen ja näkemyksen kuunnella ja huomioida asiakkaiden tarpeet.