Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän turvanurkka

 

Tälle sivustolle on kerätty yritysten turvallisuuteen liittyviä asioita ja linkkejä. Yritysturvallisuus on yrityksen sisäistä turvallisuutta. Vahingot, tapaturmat ja onnettomuudet ovat vältettävissä ja häiriötilanteiden syntymiseen voidaan vaikuttaa. Kaikkia riskejä ei kuitenkaan voida poistaa.

1. Henkilöturvallisuus

Henkilöstön hyvinvointi on tuottavuuden kannalta ratkaisevassa asemassa. Turvallinen työympäristö edistää henkilöstön työssä viihtymistä ja työhön sitoutumista. Hyvä työympäristö sekä turvalliset ja terveelliset työtavat tukevat myös laadukasta toimintaa.

Yrityksen henkilöturvallisuuteen kuuluu mm.:
• asiakkaiden turvallisuus
• yrityksen henkilöstön turvallisuus
• matkustusturvallisuus
• henkilösuojaus erityistapauksissa
• tavoitettavuus- ja hälytysjärjestelmät
• varamiesjärjestelyt
• luotettavuusmenettelyt
• turvallisuusselvitykset
• huumetestit
• koeostotoiminta

Ensiapu
• Työnantajan on järjestettävä työpaikalla tarvittava ensiapuvalmius
• Yrityksessä on hyvä olla nimettynä ensiavusta vastaava henkilö

Ensiapuohjeet löytyvät Punaisen Ristin sivuilta
Elvytysohjeet

2. Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus

Tavoitteena on suojata yritys, omaisuus ja henkilöstö erilaisten suojauskeinojen avulla. Toimitilojen turvallisuuden ylläpitämiseen kuuluu mm. kulunvalvonta, tekninen valvonta ja vartiointi sekä palo-, vesi-, sähkö-, ilmastointi- ja murtovahinkojen torjunta.

Rakenteellinen turvallisuus
•    avainten hallinta, lukitus
•    aidat, portit, valaistus
•    kassa-, turva-paloturvakaapit

Turvallisuusvalvonta
•    tekninen turvallisuusvalvonta; suojaus erilaisin hälytys-/kulunvalvontalaittein
•    vartiointi ja valvontatoiminta; vartiointiliikkeiden palvelut
•    henkilöstön, vieraiden ja ajoneuvojen ohjaus

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
•    palveluiden turvallisuus (luotettava palveluiden tuottaja)
•    tuotevastuu ja -turvallisuus
•    varastointi ja kuljetukset (asianmukaiset säilytystilat)
•    maksuliikenteen ja varainhoidonturvallisuus
•    onnettomuus, vaara- ja vahinkotilanteiden hallinta
•    arvo-omaisuuden suojaaminen (kassakaapit, arvokuljetukset)

3. Pelastussuunnittelu

Palo- ja pelastustoimen lakisääteiset velvoitteet
•    Pelastussuunnitelma laadittu
•    Palo- ja pelastustoimen vastuuhenkilöt nimetty
•    Tuhopolttojen torjunnasta huolehdittu
•    Tulitöiden turvallisuudesta huolehdittu
•    Poistumisreittien merkinnät kunnossa
•    Uloskäyntien käytettävyys kunnossa
•    Alkusammutuskalusto olemassa ja huollettu
•    Sähkölaitteiden kunnosta huolehdittu
•    Savuhormien kunnosta huolehdittu
•    Ilmanvaihtokanavien kunnosta huolehdittu

Turvallisuusselvityksen laadintaopas
Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelma
Pelastussuunnitelmien liitteet yrityksille ja laitoksille

Ohjeita pelastussuunnitteluun
Yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmat
Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. (Pelastuslaki, 8 §)

Turvallisuusselvitys
Sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin ja muihin kohteisiin, joissa paloturvallisuuden riskit johtuvat tilojen käyttötavasta ja henkilöiden rajoitetusta tai alentuneesta toimintakyvystä, tulee suunnittelun alkuvaiheessa laatia erityinen turvallisuusselvitys. Tämän pohjalta määritetään rakenteelliset ja muut toimenpiteet riittävän turvallisuustason saavuttamiseksi.

4. Rikosturvallisuus

Yritystä kohtaava rikos voi suuntautua työntekijään, muuhun henkilöön tai rakennukseen ja sen kautta muuhun omaisuuteen. Yrityksen vastuuhenkilöiden on koulutettava henkilökuntaa ja varauduttava mahdollisiin rikostilanteisiin ennakolta. Toimintaympäristöä on aika ajoin tarkasteltava ”vieraan silmin”, jotta huomataan riskialttiit kohdat rakenteissa ja työmenetelmissä.

Säännöllisellä koulutuksella saavutetaan myös se hyöty, että henkilökunta sitoutuu tehtyyn turvallisuussuunnitelmaan jo ennakolta ja näin riskit saadaan minimoitua.

Seuraavassa muutamia linkkejä, joista saatte vielä lisätietoa rikoksilta suojautumiseen:

www.finlex.fi Lakitietoa
www.poliisi.fi Rikosilmoituksesta, vahinkojen korvaamisesta ym
Yritysten rikosturvallisuus Keskuskauppakamarin ja Helsingin kauppakamarin julkaisu
www.korttiturvallisuus.fi Viisi kultaista sääntöa korttimaksamiseen ym

Käyttäkää myös muiden yksityisten tahojen, kuten vakuutusyhtiöiden, apua rikoksilta suojautumiseen.

5. Työturvallisuus

Työsuojelun tavoitteena on parantaa työympäristöä ja ennaltaehkäistä vahingot ja vaaratilanteet. Tapaturman sattuessa, on tärkeää että henkilökunta tietää miten toimia. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa järjestämään työpaikalle ensiapuvalmiuden.

Työturvallisuuden lakisääteiset velvoitteet:
•    Työsuojelun toimintaohjelma laadittu
•    Työsuojelupäällikkö nimetty
•    Työsuojeluvaltuutettu nimetty (yli 10 työntekijää)
•    Työsuojelutoimikunta nimetty (yli 20 työntekijää)
•    Työterveyshuolto järjestetty
•    Työergonomia ja työolosuhteet kunnossa
•    Häirintä ja väkivallan uhka huomioitu ja ennaltaehkäisty
•    Ensiapuvalmius järjestetty
•    Henkilökunta tietää miten menetellä jos havaitsevat tai epäilevät työturvallisuuspuutteita

Työsuojelun toimintaohjelma
Lomakemalli työsuojelun toimintaohjelmaksi

6. Tietoturva

Yritysten tietoturvariskit ovat nykyaikana hyvinkin moninaisia. Tietoa voi kadota, tuhoutua tai sitä voidaan varastaa. Tietoja voi vuotaa ja niihin voidaan murtautua. Lisäksi tapahtuu laiterikkoja ja tietoliikennekatkoksia, jotka saattavat aiheuttaa esim. tarjouspyyntöjen katoamisia jne. Liikkeellä on jatkuvasti myös viruksia ja hakkereita.

Alla lisätietoa asiasta:

www.tietoturvaopas.fi "Turvallisesti netissä" - kansalliset tietoturvatalkoot: Yrityksen tietoturvaopas
www.yrittajat.fi/fi-FI/yritystoiminnanabc/tietoturva/ Tietoturvan huoneentaulu
www.tietosuoja.fi Tietosuojavaltuutetun toimisto

7. Ympäristöturvallisuus

Ympäristöturvallisuus on yrityksen toiminnan ympäristöhaittojen ja vahinkojen ehkäisyä ja valvontaa. Ympäristöturvallisuus sisältää mm. ympäristövaikutusten arviointiin, ilmoitus- ja lupamenettelyihin, jätehuoltoon sekä vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyviä asioita.

•    Tunnista toiminnan ympäristövaikutukset.
•    Varmistu toiminnan edellyttämistä ympäristöluvista.
•    Kiinteistöä hankittaessa on selvitettävä mahdolliset aiemmin aiheutuneet ympäristövahingot.
•    Varmista, edellyttääkö toimintasi lakisääteistä ympäristövahinkovakuutusta.

8. Matkustusturvallisuus

Tähän on kerätty muutamia matkustusturvallisuuteen liittyviä tärkeitä asioita.

Matkustusturvallisuus ulkomailla
•  Tarkistuslistat ennen matkaa, lentokentällä, hotellissa, kohdemaassa sekä vahingon tai rikoksen sattuessa

Matkustusohjeet
•  Matkustusohjeet suojaavat sekä työntekijää, että yrityksen omistamaa tietoa ja omaisuutta

Matkustusrajoitukset
•  Matkustusrajoituksilla pyritään välttämään useita samanaikaisia avainhenkilömenetyksiä

9. Työttömyysturva

Suomessa myös yrittäjät voivat kuulua työttömyyskassaan.  Yrittäjä voi kuulua palkansaajakassaan vain 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta lähtien. Työttömäksi jääneille kassan jäsenille maksetaan ansiosidonnaista päivärahaa. Kela voi maksaa peruspäivärahaa, jos henkilö ei kuulu kassaan. Peruspäiväraha on 32,46 € vuonna 2013.

Pääsääntöisesti yrittäjätt saavat ansiopäivärahan palkansaajakassasta ja palkansaakat palkansaajakassasta. Jos palkansaaja aloittaa yrittäjänä, kannattaa kassanvaihto yrittäjäkassan puolelle tehdä heti yrittäjyyden alkaessa. Näin oikeus ansiopäivärahaan säilyy parhaiten ilman katkoksia. Samoin yrittäjän kannattaa vaihtaa SYT-kassasta palkansaajakassaan, jos aloittaa päätoimisen palkkatyön.

Yritystoiminnan vakiinnuttaminen vie alusta 2–3 vuotta - suojaa itsesi ja perheesi!

Lue lisää: www.syt.fi