Kuntapäättäjä, tutustu palveluihin

Oletko kuntapäättäjä? Katso kuinka voit tehdä kunnasta yrittäjäystävällisemmän

Päätösten arviointi kannattaa

Suomen Yrittäjien toteuttaman Elinkeinopoliittinen mittaristo -kyselyn mukaan yrittäjien mielestä elinkeinopolitiikan tärkein osa-alue on kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys. Yrittäjien mielestä hyvä valmistelu ja päätöksenteko ovat ripeää, avointa ja tasapuolista.

Kuntien päätökset vaikuttavat suoraan tai välillisesti yrityksiin, päätettiinpä sitten koulutus-, hankinta-, asunto- tai kaavoituspolitiikasta. Suurin osa tehdyistä päätöksistä siis joko tukee tai heikentää yritysten menestymis- ja toimintaedellytyksiä.

Päätösten yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita sitä, että päätöksiä tehtäisiin yritysten ehdoilla. Arvioinnin tarkoitus on varmistaa, että päätöksentekijä harkitsee asiaa myös yritysten näkökulmasta. Jos vaikutukset todetaan seutukunnan yritysten kannalta negatiivisiksi, pitää pohtia olisiko asiassa mahdollista toimia toisin. Lisäksi etukäteisarvioinnilla pystytään optimoimaan päätösten mahdolliset myönteiset vaikutukset.

Parhaiten yritysvaikutusten arviointi onnistuu ottamalla se kiinteäksi osaksi kunnan päätösten valmistelua. Suomen Yrittäjien tavoitteena onkin saada yritysvaikutusten arviointi osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää.

Arviointi ei saa lisätä kuntien byrokratiaa. Järkevintä rakentaa kuntakohtaisesti sellaiset menettelyt, jotka voivat olla jouheva ja luonnollinen osa päätösten valmistelua ja jotka tukevat paikallista päätöksentekoprosessia.

Vaikutusarvioinnin kehittäminen edellyttää aina onnistuakseen kuntien virkamiesjohdon ja luottamuselinten tukea.

Onnistunut yritysvaikutusten arviointi

 • on säännöllistä suunnitelmallista ja jatkuvaa
 • laajuuden ratkaisee valmisteilla oleva asia
 • edellyttää koko organisaation sitoutumista

Kuntakentän käyttöön on valmistelu yritysvaikutusten arviointi koskeva käsikirja. Käsikirjasta löytyy tietoa siitä, miten ja millaisissa tilanteissa yritysvaikutusten arviointi tulisi tehdä sekä uusittu helppokäyttöinen lomake arviointityön avuksi.

» Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirja (PDF-tiedosto)

Kuntien käytössä olevia YRVA-malleja

» Heinola » Liminka
» Iisalmi » Mikkeli
» Kajaani » Pori
» Lieto » Varpaisjärvi

 

» Yritysvaikutusten arviointilomake (Word-asiakirja, tallenna ensin tietokoneellesi)
» Yritysvaikutusten arviointilomake (Täydennettävä ja tallennettava pdf-lomake)
» Yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönotto kunnassa/kaupungissa (Word-asiakirja)

Julkisissa hankinnoissa on kyse merkittävästä, vähintään 35 miljardin euron markkinasta vuosittain. Julkinen hankinta on parhaimmillaan yrityksen menestymistä ja paikallista elinvoimaa vauhdittava työkalu.

Suomen Yrittäjät on julkaissut Elinvoima hankinnoista -linjauksen kunnille ja jokaiselle julkiselle hankkijalle. Siinä esitetään konkreettiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi niin, että pk-yritykset pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuihin. Kunnat voivat ottaa valtaosan linjauksessa esitetyistä keinoista käyttöön jo tänään.

Lataa yrittäjälle suunnattu Yrityksille bisnestä hankinnoista -opas. Se antaa yrittäjälle vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi. Opas sopii hyvin sellaiselle yrittäjälle, joka ei ole vielä tarjonnut julkiselle puolelle. Se myös soveltuu kenelle tahansa pk-yritykselle julkisten hankintojen käsikirjaksi.

Suomen Yrittäjien hankintaneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaisessa maakunnassa. Hankintaneuvoja palvelee pk-yrittäjiä ja hankintayksiöitä. Esimerkiksi yrittäjä saa räätälöityä neuvontaa yrityksen toimialan näkökulmasta. Kuntaa neuvotaan muun muassa uusissa tavoissa jakaa hankinta osiin. Hankintaneuvoja myös kehittää yritysten ja hankintayksiköiden välistä vuoropuhelua.

Elinvoima hankinnoista

Hankintalain mukaan hankinnat on toteutettava siten, että pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Jokaisen julkisen hankkijan kannattaa omaksua lain tarkoitus.

Kuntavaikuttajan ja julkisen hankkijan kannattaa hyödyntää hankinnat myös aluetalouden ja elinvoiman vahvistamisen työkaluina.

Suomen Yrittäjien Elinvoima hankinnoista -julkaisussa esitetään keskeiset ratkaisut hankintojen kehittämiseksi. Hankintayksiköt voivat ottaa valtaosan keinoistamme käyttöön jo tänään. Muutamat esityksemme vaativat muutosta lainsäädäntöön.

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta kaventaa selvästi pienten ja keskisuurten sote-alan yritysten mahdollisuutta tarjota palveluita ja hoitoa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksiä on Suomessa 18 200. Niissä työskentelee 80 000 ihmistä.

Palvelut voidaan turvata koko maassa vain monituottajamallilla ja erikokoisten sote-yritysten osaamista hyödyntämällä. Monituottajamalli tarkoittaa, että palveluita tarjoavat julkinen sektori, yritykset ja järjestöt.

Esityksen yritysvaikutusten arviointi on toteutettu valitettavan puutteellisesti. Yritykset pääsevät heikosti mukaan tarjoamaan palveluitaan. Tämä tapahtuu enintään menestymällä raskaassa julkisessa hankinnassa, mikä usein suosii suuria yrityksiä.

Yrittäjät on hallitukseen esitykseen kriittisiä, mutta samalla tarjoamme eduskunnalle konkreettisia ratkaisuja esityksen parantamiseksi.

Yrittäjien keskeiset ratkaisut eduskunnalle:

 • Mikro- ja pk-yrityksiä helpottavat välineet kuten monituottajamalli, palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit ovat otettava käyttöön.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen on eriytettävä.
 • Yksityisellä palveluntuottajalla on oltava oikeus organisoida palvelutuotantonsa haluamallaan tavalla. Esityksestä on poistettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä halvaannuttavat alihankinta-, ketjuttamis- ja kuoriorganisaatiorajaukset ja -kiellot.
 • Hyvinvointialueelta on poistettava vaatimus riittävästä omasta palvelutuotannosta. Vaatimus estäisi tarkoituksenmukaiset palveluostot yrityksiltä. Lisäksi se pakottaisi hyvinvointialueen ottamaan omaksi toiminnakseen sellaisia palveluja, joita nykyisin ostetaan yrityksiltä palveluseteleillä.
 • Hyvinvointialueen palveluostorajoitukset on poistettava. Esitys estäisi tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien ostot. Nyt esitys mahdollistaisi ostot tietyiltä kapeilta sektoreilta.
 • Palvelusetelin käytön on oltava velvoittava. Asiakkaille on turvattava oikeus palveluseteliin kaikissa kiireettömissä toimenpiteissä. Henkilökohtaisen budjetin käsite on sisällytettävä sote-järjestämislakiin.
 • Otetaan käyttöön yhteinen kustannuslaskentamalli, jolla mahdollistetaan julkisten ja yksityisten palvelukustannusten pätevä vertailu. Eduskunta voi velvoittaa laatimaan tämän toimintamallin.
 • Esityksestä on poistettava sote-järjestäjän mahdollisuus tehdä vähäriskistä liiketoimintaa, joka olisi omiaan häiritsemään yrittäjyyttä.

Yrittäjien sote-lausunnot eduskunnan valiokunnille

» Talousvaliokunta: 241/2020 vp täydentävä sote-lausunto 19.4.2021

» Valtiovarainvaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 18.3.2021

» Hallintovaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 10.3.2021

» Valtiovarainvaliokunnan verojaosto: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 5.3.2021

» Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 2.3.2021

» Talousavaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan 10.2.2021

Toimialajärjestöjen sote-lausunnot valiokunnille

Kuntoutusyrittäjät:
» Sosiaali- ja terveysvaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 16.2.2021

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry:
» Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 25.9.2020

Yrittäjien sote-lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta

» Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote100) 26.2.2021

» Yrittäjien sote-lausunto yleiset linjaukset sosiaali- ja terveysministeriölle 2.9.2020

» Yrittäjien sote-lausunto vastaukset kysymyksiin sosiaali- ja terveysministeriölle 2.9.2020

Lue myös

» Sote-uudistuksessa eduskunnalla iso vastuu

Tutustu Yrittäjien sote-ohjelmaan

» Yrittäjien sote -ohjelma, pdf
» Yrittäjien sote -ohjelma, e-julkaisu 
» Kalvosarja Yrittäjien tavoitteista eduskunnalle

Tallenteet

» Aluehallintoviraston koronarajoitukset SOTEHY sektorilla-webinaari

Sote-uutiskirjeet

Materiaalipankki

Tutustu Yrittäjien julkaisuihin ja tavoiteohjelmiin

Yrittäjien brändikuvassa räätäli tekee vaatteita.

Kuntabarometri

Lue lisää

Kuntajohdon yrittäjyysvalmennus

Lue lisää
Vaalit

Vaalit

Tutustu Yrittäjien vaalien tavoitteisiin ja tuloksiin

Kolme askelta fiksuun hankintaan

Katso video

Neljä faktaa monituottajamallista

Katso video

Näin toimii valinnanvapaus

Katso video

Alueellisen ja paikallisen kuntavaikuttamisen asioissa Suomen Yrittäjissä teitä palvelee

Tanja Matikainen

Kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Henrik Wickström

Elinkeinopolitiikan asiantuntija
Suomen Yrittäjät