Yrittäjä, näin vaikutat

Oletko yrittäjä? Näin edistät yhteistyötä kunnassasi!

Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta kaventaa selvästi pienten ja keskisuurten sote-alan yritysten mahdollisuutta tarjota palveluita ja hoitoa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksiä on Suomessa 18 200. Niissä työskentelee 80 000 ihmistä.

Palvelut voidaan turvata koko maassa vain monituottajamallilla ja erikokoisten sote-yritysten osaamista hyödyntämällä. Monituottajamalli tarkoittaa, että palveluita tarjoavat julkinen sektori, yritykset ja järjestöt.

Esityksen yritysvaikutusten arviointi on toteutettu valitettavan puutteellisesti. Yritykset pääsevät heikosti mukaan tarjoamaan palveluitaan. Tämä tapahtuu enintään menestymällä raskaassa julkisessa hankinnassa, mikä usein suosii suuria yrityksiä.

Yrittäjät on hallitukseen esitykseen kriittisiä, mutta samalla tarjoamme eduskunnalle konkreettisia ratkaisuja esityksen parantamiseksi.

Yrittäjien keskeiset ratkaisut eduskunnalle:

 • Mikro- ja pk-yrityksiä helpottavat välineet kuten monituottajamalli, palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit ovat otettava käyttöön.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen on eriytettävä.
 • Yksityisellä palveluntuottajalla on oltava oikeus organisoida palvelutuotantonsa haluamallaan tavalla. Esityksestä on poistettava pieniä ja keskisuuria yrityksiä halvaannuttavat alihankinta-, ketjuttamis- ja kuoriorganisaatiorajaukset ja -kiellot.
 • Hyvinvointialueelta on poistettava vaatimus riittävästä omasta palvelutuotannosta. Vaatimus estäisi tarkoituksenmukaiset palveluostot yrityksiltä. Lisäksi se pakottaisi hyvinvointialueen ottamaan omaksi toiminnakseen sellaisia palveluja, joita nykyisin ostetaan yrityksiltä palveluseteleillä.
 • Hyvinvointialueen palveluostorajoitukset on poistettava. Esitys estäisi tarkoituksenmukaisten kokonaisuuksien ostot. Nyt esitys mahdollistaisi ostot tietyiltä kapeilta sektoreilta.
 • Palvelusetelin käytön on oltava velvoittava. Asiakkaille on turvattava oikeus palveluseteliin kaikissa kiireettömissä toimenpiteissä. Henkilökohtaisen budjetin käsite on sisällytettävä sote-järjestämislakiin.
 • Otetaan käyttöön yhteinen kustannuslaskentamalli, jolla mahdollistetaan julkisten ja yksityisten palvelukustannusten pätevä vertailu. Eduskunta voi velvoittaa laatimaan tämän toimintamallin.
 • Esityksestä on poistettava sote-järjestäjän mahdollisuus tehdä vähäriskistä liiketoimintaa, joka olisi omiaan häiritsemään yrittäjyyttä.

Yrittäjien sote-lausunnot eduskunnan valiokunnille

» Talousvaliokunta: 241/2020 vp täydentävä sote-lausunto 19.4.2021

» Valtiovarainvaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 18.3.2021

» Hallintovaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 10.3.2021

» Valtiovarainvaliokunnan verojaosto: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 5.3.2021

» Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 2.3.2021

» Talousavaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan 10.2.2021

Toimialajärjestöjen sote-lausunnot valiokunnille

Kuntoutusyrittäjät:
» Sosiaali- ja terveysvaliokunta: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 16.2.2021

Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys ry:
» Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi 25.9.2020

Yrittäjien sote-lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta

» Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote100) 26.2.2021

» Yrittäjien sote-lausunto yleiset linjaukset sosiaali- ja terveysministeriölle 2.9.2020

» Yrittäjien sote-lausunto vastaukset kysymyksiin sosiaali- ja terveysministeriölle 2.9.2020

Lue myös

» Sote-uudistuksessa eduskunnalla iso vastuu

Tutustu Yrittäjien sote-ohjelmaan

» Yrittäjien sote -ohjelma, pdf
» Yrittäjien sote -ohjelma, e-julkaisu 
» Kalvosarja Yrittäjien tavoitteista eduskunnalle

Tallenteet

» Aluehallintoviraston koronarajoitukset SOTEHY sektorilla-webinaari

Sote-uutiskirjeet

Julkisissa hankinnoissa on tarjolla kauppaa vuodessa arviolta noin 35 miljardin euron edestä Suomessa. Opas on tarkoitettu yrittäjälle ja yrityksille, joka on kiinnostunut käymään kauppaa julkisen puolen kanssa. Opas auttaa yrittäjän alkuun, kertoo perusasiat ja antaa vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi.

Yritykselle bisnestä hankinnoista -oppaassa kerromme:

 • Mikä on julkinen hankinta? Kysymys on ostoista, joissa on noudatettava hankintalaki.
 • Miksi yrityksen kannattaa käydä kauppaa julkisen kanssa?Julkisissa kilpåailutuksissa on lukemattomia mahdollisuuksia yrityksille. Julkinen asiakas on yritykselle myös arvokas meriitti kotimaassa ja kansainvälistyessä.
 • Mistä löydän tarjouspyynnöt? Opas antaa vinkit tarjouspyyntöjen löytämiseksi ja vielä julkaisemattomien tarjouspyyntöjen ennakoimiseksi.
 • Mitä teen tarjouspyynnön kanssa? Opas antaa askel askeleelta neuvot tarjouspyynnön laatimiseksi ja kertoo niksit sudenkuoppien välttämiseksi.
 • Ratkaiseeko vain hinta? Hankkija päättää, mikä ratkaisee. Opas kertoo, millä kriteereillä hankkija saa valita voittajat

Tarjoa rohkeasti!

Jätekuljetukset ja pienyrittäjien asema puhuttavat kunnissa

Kunnissa keskustellaan aika-ajoin siitä, miten asukkaiden jätehuolto ja -kuljetukset tulee alueella järjestää ja minkälaisia vaikutuksia eri järjestämistavoilla on alueen asukkaisiin, yrityksiin sekä toimialan työpaikkoihin. Vastuut jätehuollon järjestämisestä ovat selkeät. Kunnat vastaavat asumisessa ja omassa toiminnassaan syntyvästä jätteestä, kun taas elinkeinotoiminnassa syntyvät jätteet on lähtökohtaisesti yritysten itsensä järjestettävä. Kunta ei vastaa valtion toimijoiden ja seurakuntien jätteistä, ja nämä kilpailuttavat ja valitsevat jätehuoltonsa toteuttajat lähtökohtaisesti itse.

Kunnat ja kuntien yhteiset jätehuoltoviranomaiset voivat melko vapaasti päättää alueillaan noudatettavista jätteenkuljetusjärjestelmistä sekä varsin pitkälle myös siitä, miten yhteistyö yksityisen sektorin toimijoiden kanssa rakennetaan ja miten paljon toimintamahdollisuuksia yrityksille halutaan omassa kunnassa antaa. Kunnan oma tai useampien kuntien yhteinen viranomaistoimielin, kuten esimerkiksi jätelautakunta taikka kuntayhtymä, voivat päättää siitä, järjestetäänkö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetus kunnan järjestämänä (kunnan malli) vai niin, että kaikki yksityiset kuljetusyritykset voivat tarjota kuntalaisille palvelujaan ja asukkaat voivat itse valita sopivimman yrityksen hoitamaan jätehuoltonsa (kiinteistön haltijan kilpailuttama järjestelmä).

Kuljetustavoista päätetään alueilla demokraattisesti ottaen huomioon muun muassa oman alueen erityispiirteet, yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikka sekä asukkaiden näkemykset. Yrittäjäjärjestö kannattaa avoimia ja toimivia markkinoita, mikä turvataan parhaiten kiinteistön haltijan järjestämällä mallilla. Jätelaki edellyttää yritys- ja markkinavaikutusten selvittämistä, minkä vuoksi yrittäjäjärjestöltä pyydetään varsin usein lausuntoa kuljetusjärjestelmien vaihtoehdoista sekä eri mallien yritysvaikutuksista.

Jätehuolto yrityksissä

Yritykset vastaavat lähtökohtaisesti itse jätehuoltonsa järjestämisestä tekemällä suoria sopimuksia jätehuoltopalveluja tarjoavan yksityisen yrityksen kanssa. Jätehuoltosopimuksella elinkeinotoimintaa harjoittava yritys voi siirtää jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät vastuunsa jätehuoltoyritykselle.

Valitse ammattimainen palveluntarjoaja

Jätehuoltopalveluja tarjoavien yritysten tulee täyttää tietyt velvoitteet. Jätealan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin, jotta se saa kuljettaa tai välittää jätteitä. Jätettä käsittelevillä yrityksillä tulee olla ympäristölupa.

Jätteitä saa luovuttaa vain vaatimukset täyttäville yrityksille. Ammattimaisesti toimiva yritys esittää viimeistään sopimusta tehtäessä vaadittavat luvat ja dokumentit.

Jätelaki vaatii siirtoasiakirjan mm. vaarallisista jätteistä, rakennus- ja purkujätteistä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä sekä pilaantuneista maista. Siirtoasiakirjassa on oltava tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys toimittaa esitäytetyn siirtoasiakirjan näitä jätteitä tuottavalle yritykselle tarvittaessa.

Jätelain mukaan jätettä tuottavien yritysten on pidettävä kirjaa jätteistään. Jätehuoltopalveluja tarjoava yritys auttaa toiminnanharjoittajia myös jätehuollon valvontaa varten vaadittavassa jätekirjanpidossa.

Hyödynnä jätteiden materiaalitoria

Jos haluat kilpailuttaa yritystoiminatsi jätehuoltopalvelut tai muuten etsit ammattimaista kumppania, voit jättää tarjouspyyntösi maksutta Materiaalitoriin. Materiaalitori on tarkoitettu yritysten ja organisaatioiden jätteiden ja tuotannon sivuvirtojen ammattimaiseen vaihdantaan.

Jätelaki velvoittaa Materiaalitorin käyttöön sellaiset yritykset, jotka tarvitsevat kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua vuodessa yli 2000 euron arvosta. Koska yksityisillä yrityksillä on tarjolla runsaasti erilaisia jätteen käsittely- ja kuljetuspalveluja eri puolilla maata, on erittäin harvinaista, että yritysten tarvitsee palvelutarjonnan puutteen takia pyytää jätehuollon palveluja kunnalta.

Yrittäjien brändikuvassa räätäli tekee vaatteita.

Kuntabarometri

Tutustu kuntabarometrin tuloksiin

Lue lisää

Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta

Tutustu hankintaneuvontaan ja neuvojiin

Lue lisää

Materiaalipankki

Tutustu Yrittäjien julkaisuihin ja tavoiteohjelmiin

Alueellisen ja paikallisen kuntavaikuttamisen asioissa Suomen Yrittäjissä teitä palvelee

Tanja Matikainen

Kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Henrik Wickström

Elinkeinopolitiikan asiantuntija
Suomen Yrittäjät